Biuro podróży - jak otworzyć? Księgowość i podatki

Dla firm: Biuro podróży - jak otworzyć? Księgowość i podatki

 • 5.0 / 5
 • 4

Założenie usług turystycznych - wymagania

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na prowadzenie biura podróży w ramach pośrednika turystycznego lub organizatora wycieczek, objęci są dodatkowymi wymogami. Posiadać muszą odpowiednie ubezpieczenie lub gwarancje bankowe. Dodatkowo, podlegają  wpisowi do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, prowadzonego przez właściwego marszałka województwa.

Początkujący przedsiębiorcy często decydują się na świadczenie usług agenta turystycznego. Nie wymaga ono bowiem wpisu do rejestru organizatorów turystyki oraz gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych.

Jaka forma działalności dla agenta turystycznego / biura podróży?

Przyszli właściciele usług turystycznych mogą prowadzić działalność w formie:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej – najczęściej wybieranej,
 • spółki cywilnej,
 • spółki prawa handlowego - jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej lub spółki z o.o., której koszty prowadzenia są stosunkowo niskie.

Wyjątek stanowi spółka partnerska, zarezerwowana dla wolnych zawodów.

Jakie PKD dla usług turystycznych?

Ważnym krokiem przy zakładaniu działalności jest wskazanie numeru PKD. W  tym przypadku przypadku za właściwe uznaje się kody:

 • PKD 79.11.A działalność agentów turystycznych – podklasa ta obejmuje działalność polegającą na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów oświadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki.
 • PKD 79.11.B działalność pośredników turystycznych – podklasa ta obejmuje działalność polegającą na wykonywaniu na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych.
 • PKD 79.12.Z działalność organizatorów turystyki – podklasa ta obejmuje organizowanie imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne, z kompleksowym programem imprez, uwzględniające transport,zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie muzeów, miejsc historycznych, oglądanie widowisk teatralnych, muzycznych i sportowych.

Rejestracja biura podróży

Kolejny etap to rejestracja firmy turystycznej. W zależności od wybranej formy działalności, przedsiębiorca rejestruje ją odpowiednio w:

 • CEIDG – dotyczy jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, wymaga wypełnienia stosownego formularza CEIDG-1.
 • KRS – dotyczy spółek: jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej i z o.o. Rejestracja w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby spółki.

Wybór formy opodatkowania usług turystycznych

Podczas rejestracji firmy, która będzie świadczyła usługi turystyczne przedsiębiorca decyduje się na wybór sposobu opodatkowania działalności. Wówczas warto kierować się formą prowadzenia biura podróży, a także wysokością planowanych przychodów i kosztów. Przedsiębiorcy wybierać mogą spośród następujących form:

 • skala podatkowa - najpopularniejsza z form rozliczania dochodu. Rozliczenie dochodów na zasadach ogólnych  działalności związanej z usługami turystycznymi odbywa się na podstawie dwóch progów podatkowych: 18% (dochód do 85 528 zł) i 32% (roczny dochód powyżej tej kwoty). Przy skali podatkowej obowiązują ulgi podatkowe i kwota wolna od podatku. Możliwe jest też wspólne rozliczanie z małżonkiem.
 • podatek liniowy - rozliczanie niezależne od dochodów biura podróży, z podatkiem na stałym poziomie 19%. Forma opłacalna dla przedsiębiorców usług turystycznych, którzy osiągają wysokie dochody, nie niższe niż 100 tys. zł rocznie. W przypadku rozliczania się podatkiem linowym nie ma możliwości wykorzystać ulgi podatkowe, które przewidziane są w skali podatkowej.
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – podatek rozliczany od przychodu, bez uwzględniania kosztów. Stawka ryczałtu dla usług turystycznych wynosi 17%. Podobnie jak podatek liniowy, nie pozwala na korzystanie z przywilejów.

Przedsiębiorcy, świadczący usługi w zakresie agenta turystycznego, pośrednika turystycznego czy organizatora turystyki, nie mogą opodatkować swojej działalności kartą podatkową.

Usługi turystyczne - z VAT czy bez VAT?

Właściciele biur podróży mogą skorzystać z opłacalnego dla nich zwolnienia VAT. Zwolnienie przysługuje podatnikom, których obroty w ciągu roku podatkowego nie przekroczą 200 tys. zł. Po przekroczeniu tej kwoty, automatycznie powstaje obowiązek zarejestrowania działalności do VAT. Konieczne jest wtedy rejestrowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Procedura VAT marża w przypadku usług agenta turystycznego

Usługi turystyczne mogą być rozliczane również w ramach tak zwanej procedury VAT marża. Opodatkowanie VAT-marża stosuje się bez względu na to, kto nabywa usługę turystyki, jeśli podatnik:

 • działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek,
 • przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty - w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie i bilety wstępu.

Marża stanowi różnicę między kwotą, jaką ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Z opodatkowania według szczególnej procedury VAT marża wyłączone są tzw. usługi własne.

Składki ZUS w biurze turystycznym

Przyszli właściciele biur turystycznych zobowiązani są do dokonania zgłoszenia do ZUS. Obowiązek ten dotyczy jednoosobowych działalności, jak i spółek. Czas na zgłoszenie wynosi 7 dni od założenia firmy. Przedsiębiorca składa wniosek:

 • ZUS ZUA – jeśli biuro podróży stanowi jedyne miejsce jego pracy i będzie on podchodził pod pełne ubezpieczenie,
 • ZUS ZZA – jeśli biuro podróży nie jest jedynym miejscem jego pracy i ma on podlegać jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Ulga na start i preferencyjne składki ZUS dla biura podróży

Ulga na start - przywilej dostępny dla właścicielu biur podróży prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Zwolnieni są oni z opłaty ubezpieczenia społecznego przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności. Ulga na start obejmuje również tych przedsiębiorców, którzy rejestrują działalność usług turystycznych po upływie 60 miesięcy od dnia zakończenia lub zawieszenia poprzedniej.

Preferencyjne składki ZUS - po upływie 6 miesięcy, właścicielowi firmy turystycznej przysługuje prawo do opłacania preferencyjnych składek ZUS przez okres 2 lat.

Księgowość dla usług turystycznych

Przed rozpoczęciem oraz w późniejszym prowadzeniu usług turystycznych powstaje wiele pytań związanych z księgowością i podatkami. Wówczas ważne jest wsparcie odpowiedniego biura rachunkowego, księgowej, która pomoże dopełnić wielu formalności. Wśród usług specjalistów księgowych znajdziesz między innymi:

 • doradztwo w zakresie formy działalności i sposobie jej opodatkowania,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT,
 • rozliczanie w zakresie podatku VAT,
 • przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • doradztwo podatkowe,
 • reprezentację przed urzędami,
 • obsługę kadrowo-płacową.
Oddelegowanie całej obsługi księgowej pozwoli skupić się na rozwoju swojego biura turystycznego, co niejednokrotnie przekłada się na szybszy i bezpieczniejszy wzrost firmy.