Biuro rachunkowe / księgowa a doradca podatkowy - różnice

Dla firm: Biuro rachunkowe / księgowa a doradca podatkowy - różnice

 • 3.7 / 5
 • 12

Doradca podatkowy i księgowy - wymagania

Deregulacja ustawy z dnia 9 maja 2014 r. dot. ułatwienia dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, wprowadziła szereg zmian - między innymi w ustawie o rachunkowości. Spowodowało to liczne zmiany w działalności doradców podatkowych i księgowych. Przed powierzeniem księgowości firmie zewnętrznej warto sprawdzić różnice i zadecydować kogo wybrać - księgową czy doradcę podatkowego. 

Doradca Podatkowy

Zawód doradcy podatkowego obwarowany jest licznymi formalnymi wymogami. Chcąc uzyskać tytuł doradcy podatkowego należy:

 • posiadać wyższe wykształcenie,
 • zdać z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego,
 • odbyć w Polsce 2-letnią praktykę zawodową,
 • uzyskać wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

Z dniem dokonania wpisu na listę osoba wpisana nabywa prawo wykonywania zawodu doradcy podatkowego i używania tego tytułu.

Księgowy

W wyniku deregulacji wspomnianej ustawy zniesiona została konieczność zdawania egzaminu na certyfikat księgowy. Nie ma też obowiązku posiadania wymaganych wcześniej kwalifikacji w postaci odbytych praktyk czy zdobytego wykształcenia. Obecnie prowadzeniem ksiąg rachunkowych zajmować się mogą osoby, które:

 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie były karane za przestępstwa gospodarcze lub związane z księgowością albo podatkami.

W związku z tym, ważne jest, aby sprawdzić czy wybrane biuro rachunkowe / księgowa znajduje się na listach Centrum Informacji Księgowej - organizacji, która weryfikuje jakość świadczonych usług księgowych.

Zakres usług doradcy podatkowego a księgowego / biuro rachunkowego

Kluczowe rozbieżności między doradcą podatkowym a księgowym dotyczą usług, do świadczenia których są uprawnieni.

Doradca podatkowy   

 • Prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie.    Prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie.
 • Sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie    Sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.
 • Udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych.
 • Prowadzenie w imieniu podatników, płatników lub inkasentów postępowań przed organami skarbowymi.
 • Sporządzenie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz reprezentacja przed tymi organami.
 • Sporządzanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed NSA.

Księgowy / biuro rachunkowe

 • Prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie.
 • Sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Uprawnienia i obowiązki doradcy podatkowego i księgowego

Przed podpisaniem umowy z biurem rachunkowym warto poznać także uprawnienia i obowiązki doradców podatkowych i księgowych. Różnice w tym zakresie prezentują się następująca:

Doradca podatkowy

 • Nad wykonywaniem zawodu przez doradcę podatkowego nadzór sprawuje Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Ewentualne skargi na doradcę podatkowego można zgłaszać Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
 • Doradca podatkowy może reprezentować podatnika przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Uprawnienie to jest zastrzeżone dla osób posiadających uprawnienia doradcy podatkowego.
 • Doradcę podatkowego, a także jego pracowników, obowiązuje tajemnica zawodowa.
 • Doradcy podatkowi zobowiązani są ustawą do podnoszenia swoich kwalifikacji. Ze szkoleń tych mogą także korzystać księgowi zatrudnieni przez doradcę podatkowego.
 • Doradcy podatkowemu przysługuje prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem.
 • Doradca podatkowy zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Brak polisy może skutkować skreśleniem z listy doradców podatkowych lub pozbawieniem prawa wykonywania zawodu.

Księgowy / biuro rachunkowe

 • Działalność księgowego nie podlega nadzorowi przez żaden z organów.
 • Księgowy pozbawieni jest uprawnień do reprezentowania klientów przed organami podatkowymi.
 • Księgowy nie jest objęty tajemnicą zawodową. Może być, podobnie jak inni pracownicy biura rachunkowego, przesłuchiwany jako świadek przez organy podatkowe i sądy.
 • Księgowy nie ma obowiązku podnoszenia swoich kwalifikacji. Udział w szkoleniach jest dobrowolny.
 • Księgowy pozbawiony jest możliwości poświadczania kopii dokumentów. Klient księgowego zobowiązany jest przedstawiać oryginały dokumentów.
 • Księgowy prowadzący biuro rachunkowe ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Brak polisy może skutkować karą grzywny.

Biuro rachunkowe z doradcą podatkowym - dlaczego warto?

W świetle przedstawionych porównań, doradztwo podatkowe wydaje się być rozwiązaniem korzystniejszym od zatrudnienia księgowego. Sprawdzony doradca podatkowy zajmuje się wszystkimi sprawami księgowymi firmy, włącznie z doradztwem i reprezentacją przed organami. Kompleksowa obsługa to oszczędność czasu i pieniędzy przedsiębiorcy.

Szeroki zakres usług to jednak nie koniec zalet. Nie bez znaczenia są też wysokie kwalifikacje doradców i przysługujące im uprawnienia, których pozbawieni są księgowi. To wszystko sprawia, że współpraca z biurem rachunkowym zatrudniającym doradcę podatkowego może być bardzo dobrą decyzją.