Dofinansowanie na założenie firmy z urzędu pracy

Dla firm: Dofinansowanie na założenie firmy z urzędu pracy

 • 4.7 / 5
 • 15

Dofinansowanie z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności, jest dużą pomocą dla osób bezrobotnych, które zdecydują się na otwarcie własnej firmy.
Dofinansowanie czyli dotacje to bezzwrotna pomoc finansowa z Urzędu Pracy udzielana na realizację konkretnego wyznaczonego zadania. Osoba ubiegająca się o otrzymanie dofinansowania musi spełniać określone warunki, które zadecydują czy mogą zostać przyznane środki.

Wysokość dotacji uzależniona jest od przeciętnego wynagrodzenia, i aktualnie wynosi 6-krotność tego wynagrodzenia, a zatem dotacja może wynieść w maksymalnej wysokości około 25 000 zł.
Bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności, są przyznawane wyłącznie na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Kto może uzyskać bezzwrotne dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej?

Dofinansowanie z Urzędu Pracy, jest formą walki z bezrobociem, nie jest jednak dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Otrzymanie tych środków wiąże się ze spełnieniem pewnych warunków, a mianowicie:

 • osoba, która może otrzymać dotacje, musi być zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
 • jest opiekunem osoby niepełnosprawnej poszukującym pracy, nie wykonujący innej pracy zarobkowej,
 • jest absolwentem centrum integracji społecznej, nie zgłosiła zawieszenia wykonywania działalności do ewidencji działalności gospodarczej.

Warunki, które należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie:

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

 • bez uzasadnionej i ważnej przyczyny, przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie można odmówić propozycji zatrudnienia, zaproponowanego szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, czy wykonywania prac interwencyjnych,
 • nie został przerwany staż, szkolenie, wykonywanie prac społecznie użytecznych,
 • zostało podjęte szkolenie, przygotowanie zawodowe,
 • dotychczas nie były przydzielone środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej
  przez rok przed złożeniem wniosku nie była prowadzona działalność i nie było wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • przez okres dwóch lat, przed dniem złożenia wniosku osoba starająca się o dofinansowanie nie była skazana za przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu,
 • nie został złożony wniosek do innego Urzędu Pracy.

Aby otrzymać dofinansowanie, działalność należy założyć dopiero po podpisaniu umowy z Urzędem Pracy, ponieważ zarejestrowanie firmy oznacza utratę statusu bezrobotnego, a bezzwrotne dofinansowanie przyznawane jest właśnie osobom bezrobotnym.

Jak otrzymać dofinansowanie?
Osoba starająca się o dofinansowanie, musi posiadać profil pomocy, który ustalany jest poprzez przeprowadzenie z daną osobą wywiadu przez doradcę zawodowego urzędu. Profil ustalany jest na podstawie:

 • oddalenia od rynku pracy
 • gotowości do wejścia na rynek pracy

Urząd Pracy ma możliwość ustalenia trzech profili pomocy, z których profil II jest najbardziej pożądany, ponieważ oznacza że osoba bezrobotna będzie objęta pomocą z zakresu pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, szkoleń, pożyczek, oraz dofinansowań.

Wkład własny
Do przyznania środków z dotacji, wkład własny nie jest wymagany, jednak posiadanie go może okazać się dodatkowym atutem. Wkład własny może zaważyć na tym, czy wniosek o dofinansowanie zostanie pozytywnie rozpatrzony. Wkładem własnym nie muszą być tylko środki pieniężne, ale mogą to być urządzenia takie jak samochód, laptop, czy drukarka, które będą przydatne w prowadzeniu działalności. Dotacje z Urzędu Pracy nie mogą być przeznaczone na składki ZUS.

Biznesplan
Biznesplan nie jest elementem koniecznym do złożenia wniosku o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jednak warto taki biznesplan dokładnie opracować i dołączyć do wniosku, ponieważ podniesie szansę na jego pozytywne rozpatrzenie. Ponadto pomoże w prowadzeniu firmy, zaplanowaniu wydatków.

Zabezpieczenie w przypadku konieczności zwrotu dofinansowania
Przyznawane środki finansowe na założenie jednoosobowej działalności pochodzą ze środków publicznych, dlatego składany wniosek musi zostać zabezpieczony w razie konieczności zwrotu otrzymanej dotacji. Formami zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków mogą być:

 • weksel
 • poręczenie (dwie osoby)
 • blokada środków zgromadzonych na rachunku
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji (przyznane środki wraz z odsetkami)

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Wyboru sposobu zabezpieczenia dokonuje wnioskodawca, choć w uzasadnionych przypadkach może to zrobić Urząd.

Na co można przeznaczyć środki z dotacji?
Środki z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności, są przyznawane tylko na określony cel, który dokładnie należy określić we wniosku. Dotacje w szczególności przyznawane są na:

 • zakup maszyn, urządzeń, a także sprzętu potrzebnego do prowadzenia działalności
 • koszty związane z oprogramowaniem
 • stronę internetową, ale tylko do 5% dofinansowania
 • materiały, towary i surowce z wyłączeniem artykułów tytoniowych, nikotynowych i alkoholowych

Uzyskanych dotacji z Urzędu Pracy nie można przeznaczyć na:

 • wydatki na inwestycje budowlane, remonty, zakup ziemi i nieruchomości,
 • zakup środków transportu,
 • zakup udziałów w spółkach, akcji, obligacji,
 • zakup automatów,
 • artykułów tytoniowych i alkoholowych,
 • działalność przez Internet, handel obwoźny,
 • prowadzenie lombardów, salonów gier hazardowych, usług wróżbiarskich i ajencji,
 • pokrycie kosztów transportu,
 • zakup mebli gdy działalność będzie prowadzona w miejscu zamieszkania z wyłączeniem biurka i krzesła,
 • koszt reklamy,
 • opłaty utrzymania lokalu, opłaty skarbowe, składki ZUS, koncesje,
 • zakup kasy/drukarki fiskalnej.

Gdzie złożyć wniosek o bezzwrotne dofinansowanie?
Wniosek należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania, lub miejsca w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza. Wniosek o przyznanie środków powinien być kompletny i prawidłowo sporządzony wraz z wymaganymi załącznikami.
Informacje na temat wniosków i formularze do wypełnienia dostępne są w Urzędzie Pracy, oraz na stronie internetowej konkretnego Urzędu. Na stronie internetowej oprócz dostępnych wniosków, są również gotowe załączniki do wypełnienia.

Wniosek i załączniki
Osoba składająca wniosek jest zobowiązana podać następujące informacje:

 • potrzebne informacje o wnioskodawcy,
 • formę zabezpieczenia środków,
 • opis działalności,
 • oświadczenia,
 • załączniki.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Kryteria rozpatrywania wniosków dot. dotacji dla nowych firm.
Urząd pracy rozpatrując wniosek o przydzielenie dofinansowania, kieruje się kryteriami zawartymi w karcie oceny wniosku, na podstawie tych kryteriów przyznaje punkty. Aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony musi uzyskać wymaganą liczbę punktów. Jednak im więcej zdobytych punktów, tym większe szanse na otrzymanie środków, gdyż przy dużej ilości rozpatrzonych wniosków, dofinansowanie otrzymają te najwyżej punktowane.

Kryteria w karcie oceny wniosku

 • ocena przygotowania merytorycznego tj. wykształcenie, odbyte szkolenia, doświadczenia zawodowe niezbędne do prowadzenia planowanej działalności,
 • ocena warunków lokalowych,
 • udział własnych środków finansowych,
 • ocena opisu działalności,
 • formy zabezpieczenia,
 • ocena zbieżności proponowanej działalności z potrzebami rynku,
 • ocena jaki rodzaj działalności będzie wykonywany (produkcja, usługi, handel)
 • opinia doradcy zawodowego
 • przedstawienie pomysłu na własny biznes

Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, wówczas następuje zawarcie umowy z Urzędem Pracy, a zatem zawarcie umowy jest podstawą uzyskania dofinansowania. Dopiero po podpisaniu umowy, można zarejestrować działalność w CEIDG.
Kiedy już umowa zostanie podpisana, i wpłyną środki na rachunek bankowy należy w ciągu siedmiu dni dostarczyć do Urzędu potwierdzenie o wpływie przelanej kwoty, oraz o dokonaniu wpisu do CEIDG.
Naruszenie warunków umowy, skutkuje koniecznością zwrotu otrzymanych dotacji.
Działalność gospodarcza powinna być prowadzona przez rok, jednakże do tego okresu zaliczane są przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub rehabilitacji, ale nie można w tym czasie złożyć wniosku o zawieszenie, lub podjąć zatrudnienia.

Obowiązki prowadzenia działalności przez pierwszy rok

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

 • okazywanie się co kwartał dowodami odprowadzania składek ZUS za każdy miesiąc,
 • po pół roku prowadzenia firmy, należy dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że prowadzona jest działalność, oraz zaświadczenia z ZUS o okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym,
 • po miesiącu od zakończenia roku prowadzenia działalności, stawienie się do Urzędu i  potwierdzenia wywiązania się z warunków umowy,
 • informowanie o decyzjach mających wpływ na sytuację ekonomiczną,
 • udostępnienie dokumentacji działalności na żądanie Urzędu.

Wydatki poniesione na rozpoczęcie działalności trzeba udokumentować i rozliczyć do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności, a dokumentami potwierdzającymi mogą być rachunki, faktury, umowy cywilnoprawne i potwierdzenia opłat z dowodami przelewów.

Po upływie 12 miesięcy prowadzenia działalności kończy się współpraca z Urzędem Pracy i wtedy jeśli biznes się nie powiedzie, nie trzeba zwracać przyznanych środków.

Eksperci artykułu: