Dropshipping - rozliczenie, księgowość i podatki

Dla firm: Dropshipping - rozliczenie, księgowość i podatki

  • 5.0 / 5
  • 8

Dropshipping - rozliczenie sprzedaż towarów we własnym imieniu 

Sprzedaż towarów we własnym imieniu to najczęstsza forma dropshippingu. W takim scenariuszu, to właściciel sklepu internetowego zajmuje się rozliczaniem płatności wynikających z zamówień złożonych przez klientów. Nie ma on jednak kontaktu z towarem - zamiast tego, informacja o zamówieniu trafia do dystrybutora, który zleca wysyłkę towaru. 

Podatnik dokonuje więc zakupu towaru od sprzedawcy (dostawcy) i sprzedaży tego towaru nabywcy (klientowi).

Przychody uzyskane przez podatnika sprzedającego towary przez internet przy wykorzystaniu modelu logistycznego dropshippingu, stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, ustalony w wysokości, jaką nabywca zapłacił podatnikowi za dany towar, bez ewentualnej kwoty VAT. Przychód ten powstaje w momencie wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy podatnika, o ile nie wystawił on wcześniej faktury z tytułu realizacji transakcji sprzedaży.

Możliwe jest też w tym przypadku zastosowanie odliczenia wynikającego z kosztów uzyskania przychodów, o ile przedsiębiorca posiada dokumenty potwierdzające ich zasadność.

Dropshipping - rozliczenie modelu pośrednictwa handlowego

W przypadku pośrednictwa, przedsiębiorca nie dokonuje zakupu towarów. Zamiast tego zbiera zamówienia, za które przyjmuje płatności i przekazuje je dostawcy. W takim rozumieniu jedynie pośredniczy w całej transakcji.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

W takiej działalności zyskiem jest prowizja uzyskana z tytułu pośrednictwa. Rozliczenie pośrednictwa handlowego ogranicza się do wykazania w przychodach wartości tej prowizji, która stanowi różnicę między kwotą przelaną przelewem bankowym od klienta a kwotą przekazaną do dostawcy. 

W tej sytuacji kwestie podatkowe są zależne od miejsca pochodzenia towaru. Gdy dostawa opiera się na przekazaniu towaru z jednego rejonu Polski w inny, mamy do czynienia z handlem krajowym, a tym samym jednolitą stawką podatkową VAT. W przypadku importu towaru z zagranicy trzeba pamiętać o opodatkowaniu dostawy oraz dodatkowych kosztach akcyzy i cła.

Dropshipping a podatek dochodowy

Dropshipping opodatkowany jest na zasadach ogólnych. Sposób rozliczania podatku dochodowego zależy od tego, jak prowadzona jest sprzedaż - na własny rachunek czy jako pośrednictwo. Podatki w dropshippingu realizowanym w imieniu własnym, rozliczane są na zasadach ogólnych zawartych w art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: przychód z działalności gospodarczej powstaje, co do zasady, w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, jednak nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Problematyczne dla przedsiębiorców może okazać się ustalenie przychodu w przypadku świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży, gdyż przedsiębiorca nie staje się właścicielem towaru i nie uzyskuje faktury potwierdzającej nabycie. Dlatego zgodnie z wydawanymi w tym zakresie interpretacjami, podstawą opodatkowania jest wspomniana już prowizja.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Koszty przychodów w modelu dropshippingu

Podatnik, który chce ująć dany wydatek w kosztach musi spełniać wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika z niego, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Podstawą do ujęcia wydatków w ewidencjach jest faktura VAT, rachunek, umowa sprzedaży lub inny dowód wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 

W przypadku dropshippingu, podatnikowi ciężko jest uzyskać wiarygodny dokument zakupu od zagranicznego dostawcy. Zwykle dysponuje on jedynie przelewem bankowym, który nie spełnia wymogów zawartych we wspomnianym rozporządzeniu.

Podatnik nie może w takim wypadku uwzględnić poniesionych wydatków w kosztach uzyskania przychodów. W konsekwencji uzyskany przychód z tytułu wpłat od klientów w całości podlega opodatkowaniu PIT.

Dropshipping a VAT

Gdy sprzedawca we własnym imieniu handluje towarami, zobowiązany jest ewidencjonować w swoich księgach cały obrót towarowy. Faktura za nabycie towaru od dystrybutora jest księgowana jako koszt w formie zakupu towaru handlowego, z prawem do odliczenia podatku VAT. Z kolei przychód jest dokumentowany fakturą wystawioną dla nabywcy towaru, również z naliczonym VAT-em. 

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Sprzedawca-pośrednik nie ewidencjonuje obrotu w swoich księgach. To hurtownia lub producent wystawia dokument sprzedaży klientowi. Przychodem pośrednika jest jedynie prowizja za pośrednictwo i pozyskanie klienta dla dystrybutora. Na taką prowizję powinna zostać wystawiona faktura. W tym przypadku należy zastosować stawkę VAT, która według przepisów jest właściwa dla usług pośrednictwa. Miejscem opodatkowania usługi pośrednictwa handlowego jest miejsce, w którym doszło do sprzedaży (finalizacja transakcji). Gdy prowizja należna jest od kontrahenta z kraju trzeciego, to opodatkowanie usługi odbywa się właśnie w tym kraju. Sprzedawca-pośrednik wystawia fakturę ze stawką „nie podlega” i adnotacją „odwrotne obciążenie”. W artykule czy warto być VAT'owcem, zostały opisane wady i zalety takiego rozwiązania.

Dropshipping a cło

Przy imporcie towarów pochodzących spoza terytorium Unii Europejskiej należy pamiętać, że poza podatkiem VAT, należy uregulować też należności powstałe z tytułu cła i akcyzy. Ponieważ bezpośrednim odbiorcą towaru wysyłanego z państwa trzeciego jest konsument, to właśnie na nim spoczywają obowiązki celne.

Kasa fiskalna w dropshippingu

Obowiązkiem sklepu jest wystawienie dowodu sprzedaży na swoje dane oraz dostarczenie go klientowi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sklepy wystawiają klientom paragony bądź faktury, które mogą być przesłane w formie elektronicznej. Prowadząc sprzedaż wysyłkową nie jest więc konieczne posiadanie kasy fiskalnej.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Można wyróżnić dwa sposoby postępowania w tej kwestii: wysyłka elektronicznej wersji dokumenty przez e-sklep do klienta lub dostarczenie jej do hurtowni, która drukuje i umieszcza elektroniczny dokument w paczkach z towarem.

Istnieją towary, które będą wymagały ewidencjonowania w formie paragonu. Są to między innymi akcesoria samochodowe, sprzęt radiowy, fotograficzny i telekomunikacyjny oraz perfumy. O dokumentach potwierdzających sprzedaż pisaliśmy w artykule: Faktura i rachunek - jakie są różnice między nimi?

Dropshipping z pomocą biura rachunkowego

Rozliczenie podatkowe transakcji w modelu dropshippingu bywa problematyczne z uwagi na brak jasnych regulacji prawnych. Informacji o tym, jak poprawnie rozliczać dropshipping, zarówno dla celów podatku dochodowego, jak i podatku VAT należy szukać w przepisach ogólnych oraz w wydawanych indywidualnie interpretacjach podatkowych. 

Kluczowe z perspektywy przedsiębiorcy jest odpowiednie zawarcie umów pomiędzy stronami i jasne określenie ram współpracy. W rozpoczęciu i prowadzeniu działalności w modelu dropshippingu pomocne będzie skorzystanie z usług biura rachunkowego. W Warszawie księgowi oferują kompleksowe wsparcie zarówno w zakresie rejestracji firmy, jak również obowiązków podatkowych, co pozwala uniknąć potencjalnych kar za błędy w rozliczeniach.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu: