Faktura z Facebooka ADS - jak księgować?

Dla firm: Faktura z Facebooka ADS - jak księgować?

  • 5.0 / 5
  • 2

Reklama na Facebooku a podatki - wybór celu reklamy

Na etapie tworzenia konta Menedżera Reklam należy wskazać cel reklam: prywatny albo biznesowy. Od zaznaczonej opcji zależał będzie sposób rozliczeń podatkowych. Raz wybrany cel reklamy trudno jest później zmienić.

Reklama na Facebooku do celów prywatnych

Opcję tę zaznaczają osoby, które nie tworzą reklam w celach biznesowych. Dzięki temu Facebook automatycznie doliczy do usługi stawkę podatku VAT i samodzielnie odprowadzi go w Irlandii. Dodatkowo, na osobach fizycznych nie ciążą zobowiązania wynikające z podatku dochodowego. Wydatków ponoszonych na Facebook Ads nie trzeba ujmować w kosztach uzyskania przychodu. Mimo to Facebook dolicza do usługi obowiązujący w Irlandii lub w Polsce podatek VAT - zostanie on jednak ujęty na fakturze, stanowiącej ostateczną kwotę wydatków na promocję.

Reklama na Facebooku do celów biznesowych

Opcję te wybierają przedsiębiorcy, którzy zamierzają rozliczać w kosztach uzyskania przychodów promocję na Facebooku. Wydatki poniesione na Facebook Ads można ująć w kosztach uzyskania przychodów, przy czym konieczne będzie samodzielne rozliczenie się z podatku dochodowego i podatku VAT. W tym przypadku znaczenie ma też miejsce wystawienia faktury. I tak:

  • Facebook Ireland Limited - kwota na fakturze nie będzie pełna, o czym informuje drobny druk na dokumencie: Customer to account for any VAT arising on this supply in accordance with Article 196, Council Directive 2006/112/EC. Należy doliczyć 23% stawkę podatku VAT,
  • Facebook Poland sp. z o.o. - kwota na fakturze może zawierać podatek VAT, co uprości rozliczenia z urzędem skarbowym.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Konieczność rejestracji jako podatnik VAT-UE

Zawieranie transakcji z podmiotami, których siedziby są zlokalizowane poza Polską, ale na terenie Unii Europejskiej, wymaga zarejestrowania się jako podatnik VAT-UE. W tym celu konieczne jest wypełnienie formularza VAT-R.

Rozliczenie podatku VAT za reklamy Facebooka - vatowcy i nievatowcy

Czynnym podatnikom VAT przysługuje prawo odliczenia naliczonego 23% podatku. Transakcje zakupu reklamy, traktowanego jako import usług, należy wykazać w deklaracji VAT-7.

Osoby niebędące podatnikiem VAT, również są zobowiązane do uzyskania statusu podatnika VAT-UE. W ich przypadku, deklarację VAT-R należy wypełnić wskazując zwolnienie z podatku VAT w Polsce. Następnie do 25. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji, trzeba złożyć deklarację VAT-9M, wykazując zakup reklamy na Facebooku oraz zapłacić naliczony według 23% stawki podatek VAT.

Faktura wystawiona przez Facebooka

Faktura z Facebooka może być wystawiona w PLN lub w walucie obcej. W przypadku faktury w obcej walucie, konieczne będzie jej przeliczenie na wartość wyrażoną w PLN. Należy przy tym wziąć pod uwagę średni kurs tej waluty ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Podatek dochodowy przy reklamie na Facebooku - podatek u źródła

Zarówno czynni podatnicy VAT, jak i przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z tego podatku, muszą zapłacić podatek dochodowy.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Usługa reklamowa świadczona przez Facebooka może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce. W tej kwestii należy wspomnieć o podatku u źródła, pobieranym od płatności dokonywanych w transakcjach międzynarodowych. Do jego obliczenia i zapłaty zobowiązany jest podmiot dokonujący wpłaty stający się płatnikiem podatku.

A zatem, kupując reklamy na Facebooku, platforma Facebook osiąga przychód na terytorium Polski, choć nie rozlicza się w naszym kraju z podatków musi zapłacić podatek. Jednak to kupujący reklamę staje się zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego. Jego wysokość to 20% wartości wydatków poniesionych na promocję.

Reklama na Facebooku a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Istnieje jednak sposób, aby uniknąć płacenia podatku dochodowego - należy posiadać certyfikat rezydencji podatkowej Facebooka. Zaświadczenie to wskazuje, w jakim kraju dany podmiot jest rezydentem podatkowym i gdzie jego dochody podlegają opodatkowaniu. O wydanie certyfikatu należy wnioskować osobiście kontaktując się z Facebookiem. W Internecie dostępne są też gotowe skany certyfikatów. Ich uznanie zależeć będzie jednak od urzędnika rozpatrującego dokumentację.

Reklama na Facebooku a obowiązek sprawozdawczy

Choć posiadacz certyfikatu rezydencji podatkowej Facebooka nie zapłaci podatku dochodowego od zakupionych reklam, ciążył na nim będzie obowiązek sprawozdawczy. Oznacza on konieczność wysyłki do Facebooka oraz do urzędu skarbowego informacji o dokonanych wypłatach i o pobranym podatku.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Informację należy złożyć na druku IFT-2R do końca marca za rok poprzedni. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie konsekwencjami finansowymi.

Rozliczanie reklamy na Facebooku z pomocą biura rachunkowego

Jeżeli jako przedsiębiorca promujesz swój biznes na Facebooku, pamiętaj, że choć sam zakup usług reklamowych jest niezwykle prosty, to takie zdarzenie gospodarcze rodzi rozmaite obowiązki podatkowe. Szczególnie dotyczą one podmiotów, które zamierzają rozliczać w kosztach uzyskania przychodów promocję na Facebooku.

Podobnie rzecz ma się z przychodami z tytułu umieszczania reklam, o których pisaliśmy w artykule: Zasady rozliczania przychodów z reklam na blogu lub własnej stronie.

Wszystkie zawiłe kwestie związane z rozliczeniami z urzędem skarbowym warto przekazać doświadczonym księgowym. Współpraca z biurem rachunkowym nie tylko uchroni przedsiębiorcę przed potencjalnymi błędami w rozliczeniach, ale i pozwoli mu skupić się na tworzeniu skutecznych kampanii reklamowych.

Eksperci artykułu: