Intrastat - kogo obowiązuje? Jak i gdzie złożyć deklarację?

Dla firm: Intrastat - kogo obowiązuje? Jak i gdzie złożyć deklarację?

  • 3.7 / 5
  • 3

System Instrastat – do czego służy?

Intrastat to system statystyczny, umożliwiający zbieranie danych na temat obrotów towarowych przeprowadzanych między krajami Unii Europejskiej. Zgłoszeniu do Intrastat podlega przepływ towarów wewnątrz Wspólnoty z jednego kraju członkowskiego do drugiego. Informacje wykazywane są przez podmioty gospodarcze przy wykorzystaniu deklaracji Intrastat-Wywóz oraz deklaracji Intrastat-Przywóz.

Deklaracja Intrastat – kiedy powstaje obowiązek?

Zgodnie z przepisami, obowiązek przekazywania takich informacji spoczywa na:

  • osobach fizycznych bądź prawnych oraz na jednostkach organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej,
  • które są podatnikami VAT, dokonują wymiany z innymi państwami Europy i przekroczyły pewne ustalone progi.

Podmiot jest zobowiązany do wypełniania deklaracji Intrastat, jeśli:

  • wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie,
  • wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w danym roku sprawozdawczym wartość określoną dla ustalonego na dany rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie.

Co z firmami, których wartości obrotów z krajami UE nie przekroczą w roku kalendarzowym lub w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy podstawowego progu?

Takie firmy są całkowicie zwolnione z obowiązku przekazywania informacji dla potrzeb systemu Intrastat. Zgłoszeniu nie podlega też obrót towarami wyłączonymi z obowiązku sprawozdawczego na podstawie przepisów wspólnotowych i krajowych.

Progi do Intrastat - podstawowy i szczegółowy

W ramach Intrastat funkcjonują tak zwane progi statystyczne. Stanowią one pułap obrotów towarowych z krajami UE, których przekroczenie w danym roku kalendarzowym powoduje obowiązek składania stosownej deklaracji. Składa się ją począwszy od miesiąca, w którym doszło do przekroczenia. Wyróżnić możemy próg:

  • podstawowy (dawniej asymilacji) - wymaga składania deklaracji, zawierającej ogólne informacje o przewożonych towarach, ich ilości i wartości,
  • szczegółowy (dawniej specyficzny) - wymaga składania bardziej szczegółowej deklaracji, zawierającej informacje o warunkach dostawy, kodach produktów i precyzyjnych wartościach finansowych.

Co ważne, wartości progów statystycznych ustalane są odrębnie dla importu i eksportu.

Wysokość progów statystycznych określana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na każdy kolejny rok sprawozdawczy. Publikuje się ją w programie badań statystycznych statystyki publicznej.

Gdzie i jak złożyć deklarację?

Urzędem właściwym do przekazywania informacji w ramach systemu w Polsce jest Izba Celna w Szczecinie.

Podmioty zobowiązane mogą składać deklarację Intrastat na specjalnych formularz w formie elektronicznej:

  • korzystając z kreatora zamieszczonego na portalu internetowym służby celnej www.puesc.gov.pl,
  • poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) na adres: puesc@mf.gov.pl.

Złożenie deklaracji w formie pisemnej możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym poinformowaniu organu celnego.

W jakim terminie złożyć deklarację Intrastat?

Zgłoszenia za dany miesiąc (okres sprawozdawczy) należy dokonać nie później niż 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. Przykładowo, zgłoszenia za przywóz i wywóz za styczeń należy dokonać do 10 lutego.

Gdy 10. dzień przypada w niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, termin zgłoszenia deklaracji upływa pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.

Kary za niedopełnienie obowiązków w ramach Intrastat

Nieterminowe złożenie deklaracji lub niedokonanie korekty złożonego zgłoszenia może skutkować nałożeniem kary. Nakłada się ją w drodze decyzji po uprzednim trzykrotnym upomnieniu. Kara wynosi od 3 tys. zł za każdy nierozliczony miesiąc, w którym przedsiębiorca nie wywiązał się ze swoich obowiązków.