Jak otworzyć biuro rachunkowe?

Dla biur: Jak otworzyć biuro rachunkowe?

 • 4.8 / 5
 • 6

Biuro rachunkowe - kto może prowadzić?

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. 2014, poz. 768) oraz Ustawą z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 2013, poz. 330) osoby, które planują założenie biura rachunkowego:

 • powinny mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przewinienia skarbowe oraz za przestępstwa określone w art. 9 Ustawy, w tym prowadzenie ksiąg niezgodnie z przepisami lub podawanie w nich nierzetelnych danych,
 • zobowiązane są do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Z obowiązku posiadania polisy OC zwolnione są biura rachunkowe, które świadczą swoje usługi tylko w zakresie podatkowej książki przychodów i rozchodów.

Na czym polega działalność biura rachunkowego?

Biuro rachunkowe stanowi formę działalności polegającej na świadczeniu usług kompleksowego prowadzenia ksiąg handlowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, kadr i płac oraz sporządzania sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych.

Od czasu deregulacji zawodu księgowego w sierpniu 2014 roku, usługi księgowe świadczyć mogą praktycznie wszystkie osoby, które spełniają wspomniane powyżej warunki.

Certyfikaty i świadectwa kwalifikacyjne w dalszym ciągu stanowią potwierdzenie kompetencji księgowego, jednak nie są niezbędne do prowadzenia biura rachunkowego. Lista osób, które uzyskały uprawnienia jeszcze przed deregulacją zawodu, dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów lub na stronie - https://www.cik.org.pl/weryfikacja-ksiegowych

Jaka forma działalności dla biura rachunkowego?

Osoby zainteresowane prowadzeniem biura rachunkowego, które spełniają wstępne warunki, mogą zdecydować się na założenie firmy w każdej formie działalności poza spółką partnerską. Najczęściej wybierana, z uwagi na łatwość założenia i prowadzenia firmy, jest jednoosobowa działalność gospodarcza. W celu jej założenia konieczne jest wypełnienie i złożenie formularza
CEIDG-1 w celu rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Podobnie procedura rejestracyjna wygląda w przypadku biura rachunkowego prowadzonego w formie spółki cywilnej. Dla spółek handlowych wymagany jest natomiast wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Możliwa jest również rejestracja biura rachunkowego w nietypowej formie działalności, jako spółdzielnia, fundacja bądź stowarzyszenie.

Jaki kod PKD dla biura rachunkowego

Podczas rejestracji biura rachunkowego konieczne jest wskazanie odpowiedniego kodu PKD. W przypadku tego typu działalności, za właściwy uznaje się kod:

 • "69.20.Z (działalność rachunkowo-księgowa  i doradztwo podatkowe)."

Działalność biura księgowego w ramach tego kodu obejmuje:

 • księgowanie, wykonywane na zlecenie, wszelkich transakcji gospodarczych,
  sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych,
 • kontrolę i potwierdzanie poprawności sprawozdań i bilansów finansowych – dotyczy biegłych księgowych  biegłych rewidentów,
 • przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm dla celów podatkowych,
 • doradztwo podatkowe i reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi.

Kodem nie są objęte natomiast:

 • przetwarzanie danych, sklasyfikowane kodem 63.11.Z,
 • konsultacje w zakresie zarządzania, w tym zarządzania systemami księgowymi czy procedurami kontroli wydatków, sklasyfikowane kodem 70.22.Z,
 • ściąganie należności płatniczych, sklasyfikowanego kodem 82.91.Z.

Jaką formę opodatkowania dla biura rachunkowego wybrać?

Przedsiębiorca planujący założenie biura rachunkowego może wybrać spośród dwóch dostępnych dla niego metod opodatkowania działalności:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych – stopa podatkowa wynosi w tym przypadku 18%  po obniżeniu jej o kwotę wolną od podatku 556,02 zł  i 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł podstawy opodatkowania, możliwe jest obniżenie kwoty podatku o ulgi i odliczenia, nie wymaga składania dodatkowych oświadczeń;
 • opodatkowanie podatkiem liniowym  – wymaga złożenia  właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Nie jest możliwe skorzystanie z ulg.

Niedozwolone jest opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.

Biuro rachunkowe – z VAT czy bez VAT?

Wraz z wejściem w życiu ustawy deregulacyjnej, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych stanowi czynności doradztwa podatkowego, w efekcie czego nie jest objęte zwolnieniem podmiotowym VAT. Dla przedsiębiorców, zainteresowanych założeniem własnej działalności księgowej, oznacza to brak możliwości korzystania ze zwolnienia z VAT ze względu na wielkość obrotów nieprzekraczającą 200 tys. zł i obowiązkową rejestrację jako płatnik podatku VAT na druku VAT-R.

Zwolnienie VAT, z uwagi na wysokość obrotów, przysługuje natomiast tym biurom rachunkowym, które świadczą jedynie usługi księgowe bez świadczenia usług doradczych.

Biuro rachunkowe a składki ZUS

Do 7 dni po założeniu biura rachunkowego, przedsiębiorca powinien złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych formularz:

 • ZUS ZUA – jeśli będzie podchodził pod pełne ubezpieczenie,
 • ZUS ZZA – jeśli ma podlegać jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Warto pamiętać, że osoba zakładająca biura rachunkowe, ma możliwość skorzystania z preferencyjnych składek ZUS przez okres 24 miesięcy. W ten sposób zapłaci mniej za ubezpieczenie społeczne oraz będzie zwolniona z obowiązku opłacania Funduszu Pracy. Wysokość składek ZUS zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Biuro księgowe a ubezpieczenie OC

Należy pamiętać, iż biura rachunkowe zobowiązane są do posiadania polisy ubezpieczeniowej OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną przez nie działalnością. Wartość minimalnej sumy gwarancyjnej zależna jest od zakresu działalności biura rachunkowego. Zgodnie z przepisami, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi 10 000 euro.

Z obowiązku posiadania polisy OC zwolnione są biura rachunkowe, które prowadzą jedynie podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pomagają w wypełnianiu zeznań i deklaracji, sporządzają listy płac czy prowadzą dokumentację dla potrzeb ZUS.