Jak otworzyć gabinet lekarski (NZOZ)?

Dla firm: Jak otworzyć gabinet lekarski (NZOZ)?

 • 5.0 / 5
 • 3

Gabinet lekarski - wstępne wymagania dla lekarzy

Aby lekarz mógł prowadzić gabinet lekarski, musi:

 • posiadać prawo wykonywania zawodu,
 • dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Dodatkowo posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych,
 • uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Lekarz nie może być jednocześnie:

 • zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,
 • ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
 • pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.

W przypadku specjalistycznego gabinetu lekarskiego, lekarz musi posiadać odpowiednią specjalizację w danej dziedzinie medycyny.

Wymagania dla osób niebędących lekarzami

Do otworzenia gabinetu lekarskiego w formie NZOZ konieczne jest:

 • posiadanie pomieszczeń lub urządzeń, odpowiadających określonym wymaganiom ogólno przestrzennym, sanitarnym, instalacyjnym,
 • stosowanie wyrobów odpowiadających wymaganiom,
 • zapewnienie, aby świadczenia zdrowotne były udzielanie wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne,
 • zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Jaka forma działalności dla gabinetu lekarskiego?

Przyszli właściciele gabinetów lekarskich prowadzonych w formie praktyki lekarskiej mogą zdecydować się na założenie:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej - w przypadku praktyki indywidualnej,
 • spółki cywilnej, spółki jawnej lub partnerskiej - w przypadku praktyki grupowej.

Osoby niebędące lekarzami, mogą zarejestrować działalność podmiotu leczniczego w dowolnej formie poza spółką partnerską. W pierwszej kolejności muszą one założyć niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ), w ramach którego działać będą gabinety lekarskie.

Rejestracja gabinetu lekarskiego

W zależności od wybranej formy działalności, gabinet lekarskie należy zarejestrować odpowiednio w:

 • CEIDG – dotyczy jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, wymaga wypełnienia stosownego formularza CEIDG-1.
 • KRS – dotyczy spółek: jawnej i partnerskiej. Rejestracja w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby spółki.

Wybór formy opodatkowania gabinetu lekarskiego / lekarza

Przy rejestracji nowej działalności, przedsiębiorca podejmuje decyzję o sposobie jej opodatkowania. Pod uwagę powinien wziąć zarówno formę prowadzenia gabinetu lekarskiego, jak również wysokość planowanych przychodów i kosztów.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Przedsiębiorcy wybierać mogą spośród następujących form:

 • skala podatkowa - rozliczenie na zasadach ogólnych, odbywa się na podstawie dwóch progów podatkowych: 18% (przy dochodzie rocznym do 85 528 zł) i 32% (przy dochodzie rocznym powyżej tej kwoty). Przy skali podatkowej obowiązują ulgi podatkowe oraz kwota wolna od podatku. Możliwe jest też wspólne rozliczanie z małżonkiem.
 • podatek liniowy - rozliczanie niezależne od dochodów, z podatkiem na stałym poziomie 19%. Forma opłacalna dla właścicieli gabinetów lekarskich które osiągają wysokie dochody, nie niższe niż 100 tys. zł rocznie. Podatek liniowy nie pozwala na korzystanie z przywilejów dostępnych przy skali podatkowej.
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - podatek rozliczany od przychodu, bez uwzględniania kosztów. Stawka ryczałtu dla gabinetu lekarskiego wynosi 20%. Podobnie jak podatek liniowy, nie pozwala na korzystanie z przywilejów.
 • karta podatkowa - najprostszy sposób rozliczania, idealny dla małych gabinetów lekarskich. Karta podatkowa polega na rozliczaniu podatku w stałej wysokości przez cały rok, bez uwzględniania obrotów. Zwalnia lekarza z obowiązku prowadzenia ksiąg i wyliczania zaliczek na podatek dochodowy.

Gabinet lekarski - z VAT czy bez VAT?

Świadczenie usług lekarskich zwolnione jest z VAT. Właściciel gabinetu lekarskiego nie ma więc obowiązku dopełniania formalności w tym zakresie.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Składki ZUS w gabinecie lekarskim

Osoby rejestrujące gabinet lekarski zobowiązane są również do dokonania zgłoszenia do ZUS. Obowiązek ten dotyczy zarówno jednoosobowych działalności, jak i spółek. Czas na zgłoszenie wynosi 7 dni od założenia gabinetu. Przedsiębiorca lekarz składa wniosek:

 • ZUS ZUA – jeśli gabinet lekarski stanowi jedyne miejsce jego pracy i będzie on podchodził pod pełne ubezpieczenie,
 • ZUS ZZA – jeśli gabinet lekarski nie jest jedynym miejscem jego pracy i ma on podlegać jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Ulga na start i preferencyjne składki ZUS gabinetu lekarskiego

Ulga na start jest przywilejem dostępnym dla właścicieli gabinetów lekarskich prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Zwolnieni są oni z opłaty ubezpieczenia społecznego przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności. Ulga na start obejmuje również tych przedsiębiorców, którzy rejestrują działalność po upływie 60 miesięcy od dnia zakończenia lub zawieszenia poprzedniej.

Preferencyjne składki ZUS - po upływie 6 miesięcy, właścicielowi gabinetu lekarskiego przysługuje prawo do opłacania preferencyjnych składek ZUS przez okres 2 lat.

Księgowość dla lekarza

Otwierając gabinet lekarski czy NZOZ można napotkać wiele wątpliwości związanych z wyborem odpowiedniej formy działalności czy sposobu jej opodatkowania. W takich przypadkach warto skorzystać z usług biura rachunkowego, które pomoże podjąć odpowiednie decyzje oraz dopełni za nas wszelkich formalności związanych z podatkami i księgowością. Wśród usług specjalistów znajdziesz między innymi:

 • doradztwo w zakresie formy działalności i sposobu jej opodatkowania specjalnie dla lekarzy,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT,
 • rozliczanie gabinetów lekarskich w zakresie podatku VAT,
 • przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • doradztwo podatkowe specjalizujące się w branży medycznej,
 • reprezentację przed urzędami,
 • obsługę kadr i płac w przypadku placówek zatrudniających wielu lekarzy i personel pomocniczy.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu: