Jak otworzyć hotel?

Dla firm: Jak otworzyć hotel?

 • 5.0 / 5
 • 1

Założenie hotelu - wymagania

W celu prowadzenia hotelu konieczne jest spełnienie określonych wymagań:

 • sanitarnych,
 • budowlanych,
 • przeciwpożarowych.

Obiekt może rozpocząć działalność w momencie zakwalifikowania do określonego rodzaju i kategorii. Chcąc uzyskać odpowiednią kwalifikację, należy dokonać zgłoszenia obiektu do oceny, która jest płatna:

 • 1500 PLN - hotele i motele kategorii oznaczonej czterema i pięcioma gwiazdkami;
 • 1000 PLN - hotele i motele kategorii oznaczonej trzema gwiazdkami;
 •  600 PLN - hotele i motele kategorii oznaczonej jedną i dwiema gwiazdkami oraz pensjonatów powyżej 20 pokoi;
 •  400 PLN - pensjonaty do 20 pokoi.

Po kwalifikacji hotel / pensjonat otrzyma wpis do ewidencji obiektów hotelarskich.

Jaka forma działalności dla hotelu?

Hotel lub inny obiekt oferujący zakwaterowanie prowadzić można w formie:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • spółki cywilnej,
 • spółki prawa handlowego - jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej lub z o.o.

Wyjątek stanowi spółka partnerska, zarezerwowana dla wolnych zawodów.

Jakie PKD dla hotelu?

Kolejnym z obowiązków przedsiębiorcy jest wskazanie numeru PKD dla planowanej działalności. W przypadku hoteli za właściwy uznaje się kod:

 • PKD 55.10.Z - "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, w tym motele, pensjonaty, zajazdy i inne. Podklasa ta obejmuje zakwaterowanie dziennie i tygodniowe. Obiekty oferują usługi w zakresie: zakwaterowania, całodziennego sprzątania w apartamentach, słania łóżek i innych usług dodatkowych, w tym wyżywienia, parkingu czy pralni."

Rejestracja hotelu

Na kolejnym etapie przedsiębiorca powinien zarejestrować hotel odpowiednio:

Jaką formę opodatkowania dla hotelu wybrać?

Otwierając hotel lub inny obiekt oferujący zakwaterowanie, przedsiębiorca może opodatkować go wybierając:

 • skalę podatkową - rozliczenie na zasadach ogólnych, na podstawie progów podatkowych. Forma opłacalna dla tych właścicieli hoteli, których dochód nie będzie przekraczał 85 528 zł rocznie - wtedy podlegać będą oni 18% stawce podatku. Po jej przekroczeniu stosuje się próg 32%. Skala podatkowa pozwala na korzystanie z przywilejów, takich jak kwota wolna od podatku, wspólne rozliczanie z małżonkiem czy ulgi podatkowe.
 • podatek liniowy - rozliczanie niezależne od dochodów, z podatkiem na stałym poziomie 19%. Podatek liniowy nie pozwala na korzystanie z przywilejów dostępnych przy skali podatkowej.
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - podatek rozliczany od przychodu, bez uwzględniania kosztów. Stawka ryczałtu dla hoteli wynosi 17%. Tak jak podatek liniowy, nie pozwala na korzystanie z przywilejów.
 • kartę podatkową - najprostszy sposób rozliczania, opłacalny dla niewielkich hoteli. Zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku prowadzenia ksiąg i wyliczania zaliczek na podatek dochodowy.

Hotel / pensjonat  z VAT czy bez VAT?

Właścicielom hoteli przysługuje prawo do skorzystania z podmiotowego zwolnienia VAT. Obowiązuje ono do obrotów w wysokości 200 tys. zł rocznie. Po ich przekroczeniu, automatycznie powstaje obowiązek zarejestrowania działalności do VAT. Usługi świadczone przez hotele i pensjonaty są obłożone podatkiem VAT liczonym według stawki 8%

Chcąc skorzystać ze zwolnienia VAT lub zostać czynnym podatnikiem VAT, konieczne jest złożenie deklaracji VAT-R. Deklaracje należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego.

Dodatkowo, po przekroczeniu 20 tys. złotych obrotów w skali roku, konieczny jest zakup kasy fiskalnej i ewidencjonowania na niej sprzedaży.

Składki ZUS w hotelu

Przyszli właściciele hoteli, pensjonatów i innych obiektów oferujących zakwaterowanie zobowiązani są do dokonania zgłoszenia do ZUS. Obowiązek ten dotyczy zarówno jednoosobowych działalności, jak i spółek. Czas na zgłoszenie wynosi 7 dni po założeniu firmy. Przedsiębiorca składa wniosek:

 • ZUS ZUA - jeśli hotel stanowi jedyne miejsce jego pracy i będzie on podchodził pod pełne ubezpieczenie,
 • ZUS ZZA – jeśli hotel nie jest jedynym miejscem jego pracy i ma on podlegać jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Ulga na start i preferencyjne składki ZUS

 • Ulga na start - przysługuje właścicielom obiektów prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Zwalnia ich ona z podlegania ubezpieczeniom społecznym przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności. Zwolnienie obejmuje również tych przedsiębiorców, którzy rejestrują działalność po upływie 60 miesięcy od dnia zakończenia lub zawieszenia poprzedniej.
 • Preferencyjne składki ZUS - po upływie 6 miesięcy, przedsiębiorcy przysługuje prawo do opłacania preferencyjnych składek ZUS przez kolejne 2 lata.

Księgowość dla hotelu / pensjonatu

Chcąc sprostać wszystkim formalnością przy zakładaniu hotelu / pensjonatu, warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Księgowość pomoże podczas kompletowania i wypełniania wszystkich niezbędnych dokumentów. Biura podatkowe działające w Warszawie oferują klientom szeroki zakres usług w ramach prowadzenia działalności związanej z usługami hotelarskimi. W ofercie znajdziemy między innymi:

 • doradztwo w zakresie formy działalności i sposobie jej opodatkowania,
 • ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych,
 • przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie rejestru VAT, w przypadku czynnego podatnika VAT,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej,
 • sporządzanie zeznań rocznych,
 • doradztwo podatkowe,
 • reprezentację przed urzędami,
 • obsługę kadrowo-płacową.