Jak założyć aptekę?

Dla firm: Jak założyć aptekę?

 • 5.0 / 5
 • 2

Założenie apteki - wymagania

Prowadzenie apteki jest działalnością regulowaną. Wiąże się więc z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia wydawanego przez WIF.

Na skutek nowelizacji ustawy o prawie farmaceutycznym z czerwca 2017 r. o pozwolenie na prowadzenie apteki mogą się ubiegać się:

 • magistrowie farmacji posiadający prawo do wykonywania zawodu,
 • spółki, których jedyną formą działalności jest prowadzenie aptek, a wspólnicy są z zawodu farmaceutami.

Co więcej, nowe prawo określa, że można posiadać maksymalnie cztery apteki.

Opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki wynosi wysokość pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Jaka forma działalności dla apteki?

Zgodnie z zasadami, apteka może być prowadzona w formie:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • spółki partnerskiej lub spółki jawnej, w której wspólnikami są farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu. Ograniczenia te nie dotyczą punktów aptecznych.

Jakie PKD dla apteki?

Na kolejnym etapie zakładania apteki konieczne jest wskazanie numeru PKD dla planowanej działalności. W tym przypadku za właściwy uznaje się kod:

 • PKD 47.73.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

Rejestracja apteki

Następnie przedsiębiorca zobowiązany jest do rejestracji apteki w CEIDG - w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Wymaga wypełnienia stosownego formularza CEIDG-1. Ten może być następnie:

 • podpisany osobiście w urzędzie gminy lub miasta,
 • przesłany online po podpisaniu profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym,
 • przesłany listem poleconym po podpisaniu poświadczeniem notarialnym.

w KRS - w przypadku spółek. Dokonuje jej się w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby spółki lub przez Internet - S24

Jaką formę opodatkowania dla apteki wybrać?

Nieodłącznym elementem rejestracji apteki jest też wybór jej formy opodatkowania. Jak w przypadku każdej działalności, przy podejmowaniu decyzji warto kierować się jej planowanymi dochodami i kosztami prowadzenia.

Do dyspozycji przedsiębiorców są następujące formy:

 • skala podatkowa – tzw. zasady ogólne, rozliczenie na podstawie progów podatkowych. Forma opłacalna dla aptek, których dochód nie będzie przekraczał 85 528 zł rocznie – wtedy podlegać będą one 18% stawce podatku. Po jej przekroczeniu stosuje się próg 32%. Skala podatkowa pozwala na korzystanie z przywilejów, takich jak kwota wolna od podatku, wspólne rozliczanie z małżonkiem czy ulgi podatkowe.
 • podatek liniowy – rozliczanie niezależne od dochodów, z podatkiem na stałym poziomie 19%. Podatek liniowy nie pozwala na korzystanie z przywilejów dostępnych przy skali podatkowej.

Przyszli właściciele aptek nie mogą skorzystać z rozliczania w formie ryczałtu i karty podatkowej.

Apteka - z VAT czy bez VAT?

Właścicielom aptek przysługuje prawo do skorzystania z podmiotowego zwolnienia VAT. Jest ono dla nich opłacalne z uwagi na świadczenie usług na rzecz osób prywatnych, które nie są podatnikami VAT. Bycie „vatowcem” warto wybrać zawsze wtedy, gdy koszty działalności są znaczne, planowane nakłady na rozwój wysokie, a towary pochodzą od zewnętrznych dostawców.

W przypadku zwolnienia obowiązuje limit obrotów w wysokości 200 tys. zł rocznie. Po jego przekroczeniu, automatycznie powstaje obowiązek zarejestrowania działalności do VAT.

Chcąc działać jako podatnik podmiotowo zwolniony z VAT lub czynny podatnik VAT, konieczne jest złożenie deklaracji VAT-R. Składa się ją do właściwego urzędu skarbowego.

Co ważne, prowadzenie apteki może wiązać się z obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Składki ZUS w aptece

Otwierający własną aptekę przedsiębiorcy, zobowiązani są do dokonania zgłoszenia do ZUS. Obowiązek ten dotyczy zarówno jednoosobowych działalności, jak i spółek. Czas na zgłoszenie wynosi 7 dni po założeniu firmy. Przedsiębiorca składa wniosek:

 • ZUS ZUA – jeśli apteka jest jedynym miejscem jego pracy i będzie on podchodził pod pełne ubezpieczenie,
 • ZUS ZZA – jeśli apteka nie jest jedynym miejscem jego pracy i ma on podlegać jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Ulga na start i preferencyjne składki ZUS dla apteki

Przedsiębiorcy, którzy zaczynają prowadzenie apteki w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, mogą skorzystać z tzw. ulgi na start. Wówczas zostają zwolnieni z podlegania ubezpieczeniom społecznym przez 6 miesięcy. Zwolnienie obejmuje również przedsiębiorców, którzy rejestrują działalność po upływie 60 miesięcy od dnia zakończenia lub zawieszenia poprzedniej.

Przedsiębiorcy po upływie 6 miesięcy, przysługuje prawo do opłacania preferencyjnych składek ZUS przez kolejne 2 lata.

Księgowość w aptece

Otwierając aptekę warto skorzystać ze wsparcia biura rachunkowego, by sprostać formalnym wymaganiom w rejestracji i prowadzeniu działalności. Biura księgowe w Warszawie oferują klientom szeroki zakres usług w ramach prowadzenia działalności związanej z prowadzeniem apteki:

 • doradztwo w zakresie formy działalności i sposobie jej opodatkowania,
 • ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych,
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie rejestru VAT, w przypadku czynnego podatnika VAT,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej,
 • sporządzania zeznań rocznych,
 • doradztwo podatkowe,
 • reprezentację przed urzędami,
 • obsługę kadrowo-płacową.