Jak założyć Sp. z o.o.?

Dla firm: Jak założyć Sp. z o.o.?

  • 4.6 / 5
  • 8

Autor: adw. Daria Gorzkiewicz

„Gorzkiewicz & Buczkowski Adwokaci” spółka partnerska

www.gbadwokaci.pl


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest obecnie jedną z częściej wybieranych form prowadzenia działalności w Polsce albowiem ma wiele zalet i daje szerokie możliwości regulowania jej struktury i sposobu zarządzania.

Warto omówić jej ogólną charakterystykę oraz sposób powstania.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, której ustrój i zasady tworzenia oraz funkcjonowania regulowane są przez ustawę z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (k.s.h.) Dz.U nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami, oraz przez ustawę z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (k.c.) Dz.U nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami.

Spółka z o.o. uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez właściwe jej siedzibie sądy rejonowe (rejestr KRS). Od momentu zawarcia umowy spółki powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Istnienie spółki z o.o. można zatem podzielić na dwa etapy – etap organizacyjny (do momentu wpisu do rejestru) oraz etap spółki „właściwej”.

Na podstawie art. 163 k.s.h. do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się spełnienia łącznie następujących przesłanek:

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

  • zawarcia umowy spółki,

  • wniesienia wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego,

  • powołania zarządu,

  • ustanowienia innych organów, jeśli jest to obligatoryjne

  • wpisu do rejestru.

Zgodnie z art. 151 k.s.h. spółka z o.o. może być utworzona przez jedną (może zatem istnieć jednoosobowa spółka z o.o.) albo więcej osób, w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Wspólnikiem spółki z o.o. może być zatem osoba fizyczna (również małoletnia), osoba prawna (czyli np. inna spółka z o.o., spółka akcyjna), spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo akcyjna. Nie może natomiast utworzyć spółki z o.o. spółka cywilna, albowiem nie posiada ona zdolności prawnej i jest jedynie umową przedsiębiorców.

Dodatkowe ograniczenie wprowadza art. 151 § 2 k.s.h. statuując, że spółka z o.o. nie może być utworzona, jeżeli jej jedynym wspólnikiem jest jednoosobowa spółka z o.o.

Pierwszym etapem przy tworzeniu spółki z o.o. jest opracowanie umowy spółki (zwanej aktem założycielskim - jeżeli spółkę tworzy jeden podmiot). Podstawowe składniki, które winny znaleźć się w umowie spółki z o.o. określa art. 157 §1 k.s.h.

Założyciel musi określić przede wszystkim firmę (czyli nazwę spółki). Może być ona dowolnie dobrana, jednakże musi być ona unikalna i dostatecznie odróżniać spółkę od innych podmiotów. Obligatoryjnym dodatkiem firmy jest „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Następnie należy ustalić siedzibę, czyli, zgodnie z art. 41 k.c. miejscowość w której będzie miał siedzibę organ zarządzający spółki. Siedzibę dobrze obrać rozsądnie i w sposób przemyślany, albowiem ma ona wpływ na właściwość sądu rejestrowego, urzędu skarbowego oraz właściwość oddziału ZUS, a każda zmiana siedziby (czyli zmiana miejscowości – ale już nie adresu) będzie wiązała się z koniecznością zmiany umowy spółki, a co za tym idzie kosztami taksy notarialnej i opłaty sądowej.

Dalej ustalamy przedmiot działalności spółki. W praktyce najlepiej skorzystać z klasyfikacji PKD 2007 publikowanej na stronie internetowej GUS i wybrać z niej odpowiadające zamierzonej działalności zakresy. Warto wiedzieć, że nie ma ograniczeń, co do liczby wybranych rodzajów działalności w umowie spółki, jednak wpisowi do rejestru podlega obecnie tylko 10 wybranych przez spółkę, w tym jeden wiodący na poziomie podklasy.

Zwrócić trzeba uwagę na niektóre zakresy, do prowadzenia których konieczne są specjalne uprawnienia lub koncesje oraz takie, które nie mogą być prowadzone w formie spółki kapitałowej (np. działalność prawnicza).

Kolejnym zagadnieniem jest ustalenie wysokości kapitału zakładowego spółki, liczby i wartości udziałów oraz sposób ich rozdziału pomiędzy wspólników. Zgodnie z art. 154 k.s.h. minimalna wysokość kapitału zakładowego w spółce z o.o. wynosi 5.000 złotych, przy czym im wyższy kapitał zakładowy tym spółka jest bardziej wiarygodna w obrocie gospodarczym – warto zatem ustalić kapitał zakładowy na nieco wyższym poziomie. Udziały w kapitale zakładowym mogą być o równej wartości (wówczas kapitał dzieli się na określoną liczbę udziałów o jednakowej wartości) oraz o nierównej (wówczas wspólnicy posiadają po jednym udziale o różnej wartości, które w sumie składają się na wysokość kapitału zakładowego).

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Na koniec należy określić czas trwania spółki, jeśli nie chcemy zakładać spółki na czas nieoznaczony.

Dodatkowo należy zastanowić się nad: wyborem zarządu spółki (i ewentualnie składu komisji rewizyjnej albo rady nadzorczej, przy czym powołanie tych organów w przypadku spółki z o.o. jest konieczne tylko wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące przesłanki: kapitał zakładowy spółki wynosi więcej niż 500.000 złotych a wspólników jest więcej niż 25).

Istotnym jest, iż zgodnie z art. 18 k.s.h. członkiem zarządu, komisji rewizyjnej albo rady nadzorczej może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a więc osoba pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona (nie ma przy tym przeszkód, aby członkiem organu spółki był cudzoziemiec). Nie może również pełnić funkcji w organach spółki osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII k.k. (tj. przestępstwa przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi) oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 k.s.h.

Ustalić należy również sposób pokrycia udziałów (czy pokryte będą gotówką, czy w postaci wniesienia aportu), ewentualne postanowienia dodatkowe umowy spółki (np. prawo pierwokupu udziałów zastrzeżone dla pozostałych wspólników, reguły dziedziczenia udziałów, inne klauzule dodatkowe).

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Umowa spółki (odpowiednio akt założycielski) musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Po zawarciu umowy spółki zawiązana zostaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, którą cały zarząd ma obowiązek zgłosić do rejestru. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia spółki do rejestru jest wniesienie przez wszystkich wspólników całości wkładów na pokrycie kapitału zakładowego w przewidzianej formie. Jeżeli wniesienie takie miało zgodnie z umową spółki nastąpić gotówką, wówczas możliwe jest dokonanie wpłaty na konto bankowe spółki (należy uprzednio zawrzeć, jako spółka z o.o. w organizacji, umowę rachunku bankowego), albo gotówką do kasy spółki.

Maksymalny termin na zgłoszenie rejestracji do sądu wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki. W przypadku przekroczenia tego terminu umowa spółki ulega rozwiązaniu.

Opłata od wniosku o rejestrację spółki z o.o. wynosi 500 złotych i dodatkowo 100 złotych za obligatoryjne, w przypadku spółki z o.o., ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłatę można dokonać przelewem na konto bankowe lub gotówką w kasie sądu.

Proces rejestracji trwa (w zależności od obłożenia sądów rejestrowych) od 2 tygodni do 2 miesięcy. Na najdłuższy okres oczekiwania należy się przygotować w okresie od czerwca do września z racji sezonu urlopowego oraz masowego wpływu wniosków o przyjęcie sprawozdań finansowych spółek, dla których termin upływa 30 czerwca, dlatego w tym okresie należy uzbroić się w cierpliwość.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

W przypadku wpisu do rejestru sąd rejestrowy przyślę na adres spółki odpis postanowienia o wpisie, wraz z nadanym numerem KRS.

Po uzyskaniu numeru KRS można pobierać ze strony www.ms.gov.pl odpisy z rejestru, stanowiące podstawę do wykazania umocowania i innych istotnych okoliczności związanych ze spółką.


Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest wiążącą opinią prawną mogącą stanowić podstawę jakichkolwiek roszczeń. Wszelkie prawa autorskie należą do kancelarii "Gorzkiewicz & Buczkowski Adwokaci" sp. p.

Eksperci artykułu: