Jak założyć Sp. z o.o.?

Dla firm: Jak założyć Sp. z o.o.?

  • 4.6 / 5
  • 8

Autor: adw. Daria Gorzkiewicz

„Gorzkiewicz & Buczkowski Adwokaci” spółka partnerska

www.gbadwokaci.pl


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest obecnie jedną z częściej wybieranych form prowadzenia działalności w Polsce albowiem ma wiele zalet i daje szerokie możliwości regulowania jej struktury i sposobu zarządzania.

Warto omówić jej ogólną charakterystykę oraz sposób powstania.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, której ustrój i zasady tworzenia oraz funkcjonowania regulowane są przez ustawę z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (k.s.h.) Dz.U nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami, oraz przez ustawę z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (k.c.) Dz.U nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami.

Spółka z o.o. uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez właściwe jej siedzibie sądy rejonowe (rejestr KRS). Od momentu zawarcia umowy spółki powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Istnienie spółki z o.o. można zatem podzielić na dwa etapy – etap organizacyjny (do momentu wpisu do rejestru) oraz etap spółki „właściwej”.

Na podstawie art. 163 k.s.h. do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się spełnienia łącznie następujących przesłanek:

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

  • zawarcia umowy spółki,

  • wniesienia wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego,

  • powołania zarządu,

  • ustanowienia innych organów, jeśli jest to obligatoryjne

  • wpisu do rejestru.

Zgodnie z art. 151 k.s.h. spółka z o.o. może być utworzona przez jedną (może zatem istnieć jednoosobowa spółka z o.o.) albo więcej osób, w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Wspólnikiem spółki z o.o. może być zatem osoba fizyczna (również małoletnia), osoba prawna (czyli np. inna spółka z o.o., spółka akcyjna), spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo akcyjna. Nie może natomiast utworzyć spółki z o.o. spółka cywilna, albowiem nie posiada ona zdolności prawnej i jest jedynie umową przedsiębiorców.

Dodatkowe ograniczenie wprowadza art. 151 § 2 k.s.h. statuując, że spółka z o.o. nie może być utworzona, jeżeli jej jedynym wspólnikiem jest jednoosobowa spółka z o.o.

Pierwszym etapem przy tworzeniu spółki z o.o. jest opracowanie umowy spółki (zwanej aktem założycielskim - jeżeli spółkę tworzy jeden podmiot). Podstawowe składniki, które winny znaleźć się w umowie spółki z o.o. określa art. 157 §1 k.s.h.

Założyciel musi określić przede wszystkim firmę (czyli nazwę spółki). Może być ona dowolnie dobrana, jednakże musi być ona unikalna i dostatecznie odróżniać spółkę od innych podmiotów. Obligatoryjnym dodatkiem firmy jest „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Następnie należy ustalić siedzibę, czyli, zgodnie z art. 41 k.c. miejscowość w której będzie miał siedzibę organ zarządzający spółki. Siedzibę dobrze obrać rozsądnie i w sposób przemyślany, albowiem ma ona wpływ na właściwość sądu rejestrowego, urzędu skarbowego oraz właściwość oddziału ZUS, a każda zmiana siedziby (czyli zmiana miejscowości – ale już nie adresu) będzie wiązała się z koniecznością zmiany umowy spółki, a co za tym idzie kosztami taksy notarialnej i opłaty sądowej.

Dalej ustalamy przedmiot działalności spółki. W praktyce najlepiej skorzystać z klasyfikacji PKD 2007 publikowanej na stronie internetowej GUS i wybrać z niej odpowiadające zamierzonej działalności zakresy. Warto wiedzieć, że nie ma ograniczeń, co do liczby wybranych rodzajów działalności w umowie spółki, jednak wpisowi do rejestru podlega obecnie tylko 10 wybranych przez spółkę, w tym jeden wiodący na poziomie podklasy.

Zwrócić trzeba uwagę na niektóre zakresy, do prowadzenia których konieczne są specjalne uprawnienia lub koncesje oraz takie, które nie mogą być prowadzone w formie spółki kapitałowej (np. działalność prawnicza).

Kolejnym zagadnieniem jest ustalenie wysokości kapitału zakładowego spółki, liczby i wartości udziałów oraz sposób ich rozdziału pomiędzy wspólników. Zgodnie z art. 154 k.s.h. minimalna wysokość kapitału zakładowego w spółce z o.o. wynosi 5.000 złotych, przy czym im wyższy kapitał zakładowy tym spółka jest bardziej wiarygodna w obrocie gospodarczym – warto zatem ustalić kapitał zakładowy na nieco wyższym poziomie. Udziały w kapitale zakładowym mogą być o równej wartości (wówczas kapitał dzieli się na określoną liczbę udziałów o jednakowej wartości) oraz o nierównej (wówczas wspólnicy posiadają po jednym udziale o różnej wartości, które w sumie składają się na wysokość kapitału zakładowego).

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Na koniec należy określić czas trwania spółki, jeśli nie chcemy zakładać spółki na czas nieoznaczony.

Dodatkowo należy zastanowić się nad: wyborem zarządu spółki (i ewentualnie składu komisji rewizyjnej albo rady nadzorczej, przy czym powołanie tych organów w przypadku spółki z o.o. jest konieczne tylko wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące przesłanki: kapitał zakładowy spółki wynosi więcej niż 500.000 złotych a wspólników jest więcej niż 25).

Istotnym jest, iż zgodnie z art. 18 k.s.h. członkiem zarządu, komisji rewizyjnej albo rady nadzorczej może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a więc osoba pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona (nie ma przy tym przeszkód, aby członkiem organu spółki był cudzoziemiec). Nie może również pełnić funkcji w organach spółki osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII k.k. (tj. przestępstwa przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi) oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 k.s.h.

Ustalić należy również sposób pokrycia udziałów (czy pokryte będą gotówką, czy w postaci wniesienia aportu), ewentualne postanowienia dodatkowe umowy spółki (np. prawo pierwokupu udziałów zastrzeżone dla pozostałych wspólników, reguły dziedziczenia udziałów, inne klauzule dodatkowe).

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Umowa spółki (odpowiednio akt założycielski) musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Po zawarciu umowy spółki zawiązana zostaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, którą cały zarząd ma obowiązek zgłosić do rejestru. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia spółki do rejestru jest wniesienie przez wszystkich wspólników całości wkładów na pokrycie kapitału zakładowego w przewidzianej formie. Jeżeli wniesienie takie miało zgodnie z umową spółki nastąpić gotówką, wówczas możliwe jest dokonanie wpłaty na konto bankowe spółki (należy uprzednio zawrzeć, jako spółka z o.o. w organizacji, umowę rachunku bankowego), albo gotówką do kasy spółki.

Maksymalny termin na zgłoszenie rejestracji do sądu wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki. W przypadku przekroczenia tego terminu umowa spółki ulega rozwiązaniu.

Opłata od wniosku o rejestrację spółki z o.o. wynosi 500 złotych i dodatkowo 100 złotych za obligatoryjne, w przypadku spółki z o.o., ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłatę można dokonać przelewem na konto bankowe lub gotówką w kasie sądu.

Proces rejestracji trwa (w zależności od obłożenia sądów rejestrowych) od 2 tygodni do 2 miesięcy. Na najdłuższy okres oczekiwania należy się przygotować w okresie od czerwca do września z racji sezonu urlopowego oraz masowego wpływu wniosków o przyjęcie sprawozdań finansowych spółek, dla których termin upływa 30 czerwca, dlatego w tym okresie należy uzbroić się w cierpliwość.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

W przypadku wpisu do rejestru sąd rejestrowy przyślę na adres spółki odpis postanowienia o wpisie, wraz z nadanym numerem KRS.

Po uzyskaniu numeru KRS można pobierać ze strony www.ms.gov.pl odpisy z rejestru, stanowiące podstawę do wykazania umocowania i innych istotnych okoliczności związanych ze spółką.


Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest wiążącą opinią prawną mogącą stanowić podstawę jakichkolwiek roszczeń. Wszelkie prawa autorskie należą do kancelarii "Gorzkiewicz & Buczkowski Adwokaci" sp. p.

Eksperci artykułu: