Jak założyć spółkę z o.o. przez internet (S24)?

Dla firm: Jak założyć spółkę z o.o. przez internet (S24)?

 • 4.8 / 5
 • 11

S24 - co to takiego?

Udostępniony od 1 stycznia 2012 roku serwis S24 umożliwia elektroniczną rejestrację i aktualizację podmiotów gospodarczych z osobowością prawną. Za pośrednictwem portalu można założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której poświęcony jest ten artykuł oraz inne rodzaje spółek: jawną, komandytową i prostą spółkę akcyjną.

S24 to uproszczona procedura rejestracji w stosunku do tradycyjnego sposobu zawiązania spółki. Nie wymaga ona wizyty u notariusza ani wypełniania i składania papierowych wniosków do KRS. Przepisy dotyczące funkcjonowania systemu S24 są regulowane przez Kodeks Spółek Handlowych.

Na jakich zasadach działa serwis S24?

Do korzystania z systemu nie są wymagane żadne specjalne uprawnienia. Każdy zainteresowany rejestracją spółki z o.o. może założyć na portalu bezpłatne konto.

Do założenia spółki z o.o. w trybie S24 wymagane jest użycie ministerialnego systemu dotyczącego rejestracji spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy. Dostępny jest on na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: prs.ms.gov.pl, zakładka S24.

Rejestracja spółki w S24 krok po kroku

Krok 1. Założenie konta w portalu S24

By skorzystać z funkcjonalności portalu S24 należy zarejestrować w nim konto użytkownika. Rejestracja ta polega na wprowadzeniu danych identyfikujących użytkownika oraz ustalających jego profil - adresu e-mail i hasła. Następnie wymagana jest autoryzacja poprzez podpisanie  podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Krok 2. Rozpoczęcie procesu rejestracji spółki

Na kolejnym etapie rejestracji przez S24 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, po zalogowaniu się do systemu, należy w zakładce „Moje przedsiębiorstwa”, kliknąć „Dodaj przedsiębiorstwo”. Następnie, z rozwijanej listy wybieramy typ spółki, jaką zamierzamy zarejestrować - w naszym przypadku będzie to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na tym etapie trzeba również podać nazwę spółki i miejscowość w której znajduje się siedziba. Na koniec klikamy „Zapisz”.

Krok 3. Zawarcie umowy spółki z o.o. w S24

Po kliknięciu „Zapisz” następuje przeniesienie do podstrony z kreatorami dokumentów. W celu zawarcia umowy spółki z o.o., należy wybrać w zakładce „Dokumenty” opcję „Nowy dokument”, a następnie z listy wybrać dokument o nazwie „Umowa spółki z o.o.”. Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością polega na uzupełnieniu wzorca umowy spółki z o.o. udostępnionego w ministerialnym systemie.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Korzystając ze specjalnych formularzy możemy ustalić: a) treść umowy spółki - treść ta jest ograniczona do ustawowych wzorów i nie obejmuje wszystkich możliwości, jakie daje kodeks spółek handlowych. Chcąc zatem zawrzeć w treści umowy spółki z o.o. inne postanowienia, musimy skorzystać z tradycyjnej formy rejestracji, b) skład osobowy spółki - wspólników i liczbę obejmowanych przez nich udziałów,

c) skład zarządu spółki.

Wzorzec umowy spółki z o.o. składa się z łącznie piętnastu paragrafów, które zawierają postanowienia dotyczące przedmiotu działalności spółki, wspólników, wysokości kapitału zakładowego, czasu trwania spółki czy sposobu reprezentacji.

Krok 4. Podpisanie umowy spółki w S24

Uzupełniony wzorzec umowy spółki z o.o. należy podpisać, wybierając w tym celu przycisk „Podpisy”. Umowę spółki podpisują wszyscy jej wspólnicy. W systemie możliwe jest podpisanie umowy przy pomocy podpisu elektronicznego bądź podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Krok 5. Dodatkowe dokumenty spółki z o.o.

Oprócz umowy spółki z o.o., w systemie S24 należy obowiązkowo podpisać również inne dokumenty: listę wspólników, dane członków zarządu, oświadczenie o wniesieniu wkładów - jeśli zostały one wniesione przy zakładaniu spółki. Będą one załącznikami do wniosku o rejestrację spółki w KRS. W celu podpisania dodatkowych dokumentów należy ponowne kliknąć „Nowy dokument” i wybrać odpowiedni wzorzec.
Obowiązkowo należy także złożyć listę osób uprawnionych do powoływania zarządu, oświadczenie o adresie doręczeń oraz wzór o statusie cudzoziemca. Wzory dokumentów znajdują się na końcu artykułu, w części "dokumenty do pobrania".

Krok 6. Opłacenie wniosków

Po elektronicznym podpisaniu dokumentów wnioski należy opłacić w systemie eCard. Opłata za rejestrację spółki z o.o. wynosi 250 złotych za wpis spółki do rejestru oraz 100 złotych za jej ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Do opłaty należy doliczyć opłatę manipulacyjną.

Krok 7. Rejestracja spółki

Prawidłowo opłacone wnioski trafiają elektronicznie do sądu, który co do zasady rejestruje nową spółkę w ciągu 24 godzin. Na koncie użytkownika pojawia się informacja o zarejestrowaniu spółki wraz z jej numerem KRS, a w ciągu kilku dni również numer NIP i REGON.

Rejestracja spółki z o.o. - dodatkowe obowiązki

Przy rejestracji spółki z o.o. przez internet, należy również pamiętać o konieczności uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych - w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego spółki.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

W terminie 21 dni od dnia rejestracji spółki z o.o. w KRS we właściwym ze względu na siedzibę spółki urzędzie skarbowym, trzeba też złożyć wniosek NIP-8 w zakresie danych uzupełniających.

Oprócz tego, w terminie 7 dni roboczych od dnia rejestracji spółki w KRS, należy do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zgłosić beneficjentów rzeczywistych spółki.

Założenie spółki z o.o. w portalu S24 - podsumowanie

Założenie spółki z o.o. w portalu S24 to szybsza i tańsza alternatywa wobec rejestracji drogą tradycyjną. Proces rejestracyjny sprowadza się do:
 • założenia konta w portalu S24,
 • zawarcia umowy spółki z o.o.,
 • podpisania załączników,
 • złożenia wniosku do KRS.
Zalety rejestracji spółki przez internet:
 • wygodna rejestracja bez wizyty u notariusza,
 • niższe koszty rejestracji - brak taksy notarialnej i niższa opłata sądowa niż przy tradycyjnym sposobie zakładania spółki,
 • intuicyjny generator dokumentów - mniejsze ryzyko błędów w dokumentacji spółki.
Wady rejestracji spółki przez internet:
 • brak możliwości modyfikacji wzorca umowy,
 • konieczność posiadania profilu ePUAP lub podpisu elektronicznego,
 • konieczność posiadania możliwości dokonywania płatności elektronicznych,
 • brak możliwości pokrycia wkładów aportem - akceptowane  są wyłącznie wkłady pieniężne.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Spółka z.o.o. w S24 - wzory dokumentów do pobrania

Przykładowe wzory dokumentów:
 1. Lista osób uprawnionych do powoływania zarządu
 2. Oświadczenie o adresie do doręczeń
 3. Wzór oświadczenia o statusie cudzoziemca
 4. Oświadczenie o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy

Eksperci artykułu:

Biura obsługujące: