Jakie ulgi przysługują nowym przedsiębiorcom?

Dla firm: Jakie ulgi przysługują nowym przedsiębiorcom?

 • 5.0 / 5
 • 2

Ulgi dla nowych firm

Ustawa z 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców, stanowiąca część tzw. Konstytucji Biznesu, uregulowała zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Oprócz tego wprowadziła również szereg korzystnych rozwiązań w zakresie ZUS dla początkujących przedsiębiorców.

Rozpoczynając działalność przedsiębiorca może przez 6 miesięcy nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, a następnie przez 24 miesiące płacić preferencyjne składki. Może również opłacać składki proporcjonalne do osiąganego dochodu, czyli tzw. mały ZUS+. Oprócz tego przysługują przedsiębiorcą możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej - szczegóły w artykule: Prowadzenie firmy bez działalności gospodarczej - firma bez rejestracji

Do skorzystania z ulg dla nowych firm konieczne jest spełnienie określonych wymogów. Poszczególne zwolnienia i preferencje rodzą też pewne skutki, o jakich warto pamiętać.

Ulga na start - warunki, uprawnienia, skutki

Dla kogo?

Z ulgi na start, czyli z 6-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne skorzysta przedsiębiorca, który:

 • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od ostatniego jej zawieszenia lub zakończenia,
 • nie wykonuje na rzecz byłego pracodawcy zadań, jakie wykonywał dla niego jako pracownik w tym lub w poprzednim roku kalendarzowym.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Na jakich zasadach?

Co do zasady, ulga na start przysługuje przez maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych od rozpoczęcia działalności gospodarczej. W przypadku przedsiębiorcy, który rozpocznie działalność pierwszego dnia miesiąca, okres ulgi będzie liczony od tego miesiąca. Jeśli rozpocznie działalność w trakcie miesiąca, to okres ulgi będzie liczony dopiero od kolejnego miesiąca kalendarzowego. Zawieszenie działalności nie powoduje przedłużenia ulgi. Korzystając z ulgi na start należy opłacać wyłącznie składkę zdrowotną.

O czym pamiętać?

Brak składek oznacza brak ubezpieczeń społecznych. Przedsiębiorca korzystający z ulgi:

 • nie jest objęty ubezpieczeniami społecznymi - brak składek oznacza brak świadczeń,
 • w przypadku zachorowania przedsiębiorcy, podjęcia opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny w chorobie bądź przy narodzinach dziecka, nie otrzyma on świadczeń z tytułu ubezpieczenia chorobowego (chorobowego, rehabilitacyjnego, macierzyńskiego i opiekuńczego).
 • w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przedsiębiorcy nie będzie przysługiwało ubezpieczenie wypadkowe,
 • okres ulgi, czyli przerwa między opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne, nie wlicza się podczas ustalania wysokości emerytury przedsiębiorcy.

Mały ZUS - czym jest, dla kogo, na jakich zasadach?

Dla kogo?

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Przedsiębiorca, który wykorzysta 6-miesięczną ulgę na start lub wcześniej z niej zrezygnuje, może skorzystać z kolejnej ulgi dla początkujących firm, jaką jest tzw. mały ZUS. Możliwe jest również opłacanie preferencyjnych składek tuż po rozpoczęciu działalności.

Z małego ZUS-u skorzysta przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:

 • w ostatnich 60 miesiącach kalendarzowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie prowadził innej działalności,
 • nie wykonuje dla byłego pracodawcy w zakresie identycznym z pracą wykonywaną dla niego jako pracownik w tym lub w poprzednim roku kalendarzowym.

Na jakich zasadach?

Preferencyjne składki pozwalają na uiszczanie przez okres 24 miesięcy składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie podstawy wyliczania składek nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

O czym pamiętać?

Niższe składki oznaczają niższe świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Decyzja przedsiębiorcy odnośnie wysokości kwoty, od jakiej zamierza on opłacać składki, będzie miała bezpośredni wpływ na wysokość świadczeń, jakie mu przysługują z tytułu:

 • ubezpieczenia chorobowego - zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński i zasiłek opiekuńczy,
 • z ubezpieczenia wypadkowego - zasiłek chorobowy, świadczenia rehabilitacyjne,
 • z ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych – emerytura i renta.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Mały ZUS plus - dla kogo, na jakich zasadach, o czym pamiętać?

Dla kogo?

Młody przedsiębiorca może skorzystać z małego ZUS+ również wtedy, gdy wcześniej korzystał z ulgi na start i preferencyjnych składek.

Z małego ZUS-u plus skorzysta przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:

 • prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub jest wspólnikiem spółki cywilnej,
 • osiąga przychód z działalności gospodarczej za poprzedni rok nie wyższy niż 120 tys. zł (próg ten jest proporcjonalnie niższy, jeśli prowadził działalność gospodarczą przez część roku kalendarzowego).

Z małego ZUS-u plus nie skorzysta przedsiębiorca, który:

 • w poprzednim roku prowadził działalność gospodarczą krócej niż 60 dni,
 • w poprzednim roku rozliczał się w formie karty podatkowej i korzystał ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT (oba warunki należy spełnić łącznie),
 • w poprzednim roku podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej),
 • spełnia warunki do opłacania preferencyjnych składek (tj. od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia),
 • wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy pracę w zakresie pokrywającym się z pracą jako pracownik w roku obecnym lub poprzednim.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Na jakich zasadach?

Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca może opłacać przez maksymalnie 36 miesięcy w przeciągu 60 ostatnich miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawa, od jakiej opłacane są składki, zależna jest od dochodu osiągniętego przez przedsiębiorcę w roku ubiegłym.

O czym pamiętać?

Niższe składki oznaczają niższe świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Od decyzji przedsiębiorcy odnośnie wysokości kwoty, od jakiej zamierza on opłacać składki, zależeć będzie wysokość świadczeń, jakie mu przysługują z tytułu ubezpieczeń społecznych, w tym zasiłku chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego. Wyliczane są one od podstawy opłacanej składki.

Działalność nieewidencjonowana

Dla kogo?

Ostatnią z form pomocy dla nowych przedsiębiorców jest działalność nierejestrowana, określana też mianem biznesu na próbę. Ma ona na celu pozwolić osobie zainteresowanej prowadzeniem własnego biznesu wybadanie, czy istnieje popyt na oferowane przez nią produkty lub usługi. Działalność nieewidencjonowana zwolniona jest z obowiązku rejestracji w CEIDG oraz uiszczania składek ZUS.

Działalność nierejestrowaną mogą rozpocząć:

 • osoby fizyczne,
 • osiągające przychód z działalności nieprzekraczający w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku,
 • które po 30 kwietnia 2017 r. nie prowadziły działalności gospodarczej lub ich działalność gospodarcza została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców przed tym dniem.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Na jakich zasadach?

 • Osoba prowadząca działalność niezarejestrowaną ma obowiązek:
 • prowadzenia ewidencji sprzedaży w uproszczonej formie,
 • opłacania zaliczek na podatek dochodowy,
 • uwzględnienia osiągniętego dochodu w zeznaniu PIT-36,
 • wystawiania rachunków lub faktur na żądanie klientów,
 • spełnienia wymogów formalnych, w tym sanitarnych, jeśli obowiązują w danej branży,
 • oraz w wybranych sytuacjach rozliczania podatku VAT.

O czym pamiętać?

W sytuacji, gdy osoba prowadząca działalność nierejestrowaną przekroczy dozwolony ustawowo limit przychodów, ma obowiązek dokonać rejestracji działalności gospodarczej w ciągu 7 dni.

Eksperci artykułu: