Kasy fiskalne online - od kiedy obowiązek?

Dla firm: Kasy fiskalne online - od kiedy obowiązek?

 • 5.0 / 5
 • 2

Kasy fiskalne online - ustawa

Nowe obowiązki związane ze stosowanie kas fiskalnych online nakłada na przedsiębiorców
znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług z dn. 15 marca 2019 r. i rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących.

Wymiana kas fiskalnych będzie odbywała się w kilku etapach i zależeć będzie od rodzaju prowadzonej działalności. Podatnicy będą musieli zadbać również o połączenie nowych kas z Centralnym Repozytorium Kas, jak i o przeszkolenie pracowników w zakresie ich obsługi.

Wprowadzenie kas fiskalnych online

Kasy fiskalne online różnią się od tradycyjnych urządzeń stałym podłączeniem do Internetu, które umożliwia przesyłanie raportów do Centralnego Repozytorium Kas. System teleinformatyczny prowadzony będzie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Zadaniem systemu będzie odbieranie i gromadzenie danych do celów analitycznych i kontrolnych. Wszelkie dane będą udostępniane Ministrowi Finansów oraz reprezentantom izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i celno-skarbowych.

Wprowadzenie nowych kas ma sprzyjać uczciwej konkurencji i umożliwiać zapobieganie zjawisku tzw. szarej strefy. Dodatkowo, celem zmian jest zwiększenie liczby płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do pieniądza elektronicznego i paragonów elektronicznych.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Kasy fiskalne online - terminy wprowadzenia

Wprowadzenie kas online nie nakłada konieczności wymiany dotychczas użytkowanych kas rejestrujących. Wyjątek stanowią niektóre branże, narażone na wyłudzenia VAT, w przypadku których stosowanie kas online będzie obowiązkowe.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązek posiadania kas fiskalnych online posiadać będą podatnicy zajmujący się:

 • świadczeniem usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym też naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania oraz wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów,
 • sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędu silników spalinowych.

Od 1 lipca 2020 r. w kasy fiskalne online muszą zaopatrzyć się podatnicy świadczący usługi:

 • związane z wyżywieniem, przez stacjonarne placówki gastronomiczne między innymi restauracje, w tym również punkty prowadzone sezonowo,
 • usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania (hotele),
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązkiem posiadania kas fiskalnych online objęci będą podatnicy, którzy świadczą usługi:

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Co z kasami starego typu?

Mimo wprowadzanych zmian, dopuszczalne będzie stosowanie dotychczasowych kas. Możliwość ta będzie jednak ograniczona czasowo.

Z kas starego typu będzie można korzystać do momentu wygaśnięcia zezwoleń na ich użycie.
Terminy, po których nie będzie już można kupić kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii:

 • dla kas z elektronicznym zapisem kopii – 31 grudnia 2022 r.,
 • dla kas z papierowym zapisem kopii – 31 sierpnia 2019 r.

Podatnicy będą zobowiązani do wcześniejszej wymiany kasy w przypadku:

 • wyeksploatowania kasy z elektronicznym zapisem,
 • konieczności wymiany pamięci fiskalnej kasy z papierowym zapisem.

Ulga na zakup kas online

Zakup kas online będzie w części refundowany. Zgodnie z przyjętą ustawą, podatnicy będą mieli prawo do odliczenia od podatku kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Zakup kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii nie będzie refundowany.

Odliczenia można będzie dokonać pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej bądź posiadania faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup. Dodatkowo, zakup kasy rejestrującej nie powinien wystąpić później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Obowiązkowe przeglądy techniczne kas fiskalnych

Wszystkie podmioty prowadzące serwis kas rejestrujących z elektronicznym i papierowym zapisem kopii zobowiązane będą do składania do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wykazu obowiązkowych przeglądów technicznych kas. Wykazy składane będą w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został dokonany przegląd.

W wykazie zawarte powinny być:

 • imię i nazwisko lub nazwa i numer identyfikacji podatkowej podmiotu prowadzącego serwis,
 • imię i nazwisko lub nazwa i numer identyfikacji podatkowej podatnika,
 • numer ewidencyjny i numer unikatowy kasy rejestrującej,
 • data dokonania przeglądu.

Kara za nieterminowy przegląd kasy fiskalnej online

Wysokość kary, nałożonej w drodze decyzji, za niepoddanie kasy przeglądowi w terminie wynosić będzie 300 zł. Karę należy uiścić na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o jej wymierzeniu.

Kasa fiskalna online - niekoniecznie na własność

Zgodnie z ostatnimi zmianami w przepisach, wybrane grupy podatników nie będą musiały kupować kasy fiskalnej online na własność. Nowe przepisy przewidują bowiem możliwość używania nowych kas na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym charakterze. Pozwalają też ewidencjonować sprzedaży za pomocą kasy w postaci oprogramowania - aplikacji instalowanej na dowolnym urządzeniu łączącym się z internetem.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu: