Kryptowaluty - rozliczenie, podatek. Jak rozliczyć bitcoin?

Dla firm: Kryptowaluty - rozliczenie, podatek. Jak rozliczyć bitcoin?

  • 4.6 / 5
  • 31

Czy przychody z Bitcoin i innych kryptowalut należy opodatkować?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby sprzedające kryptowaluty (bitcoiny lub inne) bądź wymieniające je na inne, zobowiązane są do rozliczenia pochodzącego z nich podatku w PIT. 

Samo nabycie i posiadanie kryptowalut nie podlega natomiast opodatkowaniu - ani podatkiem dochodowym, ani też podatkiem od towarów i usług.

Zmiany w rozliczaniu kryptowalut od 1 stycznia 2019 r.

Nowe zasady regulujące opodatkowanie kryptowalut określa ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Regulacje dotyczące opodatkowania kryptowalut mają zastosowanie do przychodów osiągniętych po 1 stycznia 2019 roku. Przychody uzyskane w poprzednim roku rozliczane były według starych zasad.

Nowa klasyfikacja przychodów z kryptowalut

Do przychodów z kryptowalut osiąganych od stycznia 2019 roku zastosowanie znajdują znowelizowane przepisy ustawy o PIT. Zgodnie z jej treścią, tego typu przychody zaliczane są do kapitałów pieniężnych, osiąganych z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej. A to oznacza, że od początku 2019 roku wszystkie przychody osiągnięte z tytułu handlu wirtualnymi walutami należy kwalifikować do przychodów z kapitałów pieniężnych.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Do kapitałów pieniężnych, niezależnie od wysokości osiągniętego przychodu, stosuje się stawkę podatku 19 proc. W deklaracji podatkowej wyliczany jest podatek od różnicy ze wszystkich transakcji kryptowalutami w trakcie roku podatkowego.

Zmieniona definicja przychodu z Bitcoina i innych kryptowalut

Nowa definicja przychodu z kryptowalut została wskazana w art. 17 ustawy o PIT. I tak: „Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.”. Oznacza to, że wymiana kryptowaluty na inną walutę wirtualną nie stanowi przychodu, o czym piszemy w dalszej części artykułu.

Opodatkowanie kryptowalut - jak było wcześniej?

Do końca 2018 roku, handlujący kryptowalutami mogli rozliczać osiągane z nich przychody w ramach działalności gospodarczej lub jako przychody z praw majątkowych. W związku z wprowadzonymi zmianami, nie ma możliwości rozliczania transakcji związanych z kryptowalutami w działalności gospodarczej.

Rozliczanie kryptowalut w deklaracji podatkowej

Od roku 2020 (w PIT za rok 2019) przychody z kryptowalut należy rozliczać na druku PIT-38, służącym do rozliczenia się z kapitałów pieniężnych. W PIT-38 2020 dodano wiersz przeznaczony do wyszczególnienia dochodów uzyskanych z wirtualnych walut.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Dla przypomnienia, w PIT 2019 (rozliczanych za rok 2018), przychody z kryptowalut rozliczane były na druku PIT-36. Pobierany był od nich 18-procentowy podatek (a po przekroczeniu progu podatkowego - 32-procentowy). Rozliczenie PIT-36 zapewniało także dostęp do znacznej ilości ulg. Dochód z kryptowalut można było też łączyć z innymi dochodami, co obecnie nie jest możliwe.

Obecnie, przychody z kryptowalut należy rozliczać na wspomnianej deklaracji PIT-38, dostarczanej do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym roku. Nie ma natomiast konieczności, by w trakcie roku wpłacać zaliczki na podatek dochodowy z tytułu handlu kryptowalutami. Podatnikowi rozliczającemu się na PIT-38 przysługują ulgi z tytułu IKZE oraz ulga zagraniczna.

Wymiana Bitcoina i kryptowalut neutralna podatkowo

Podatnik, który wymienił jedną kryptowalutę na inną, nie jest zobowiązany do ustalania przychodu, jaki osiągnął dzięki takiej transakcji. Do przychodów z obrotu kryptowalutami nie są bowiem zaliczane przychody z:

  • wymiany wirtualnych walut i środków płatniczych,
  • wymiany pomiędzy kryptowalutami,
  • pośrednictwa w wymianie,
  • prowadzenia rachunków - zbiorów danych identyfikacyjnych, które umożliwiają uprawnionym korzystanie z waluty wirtualnej, w tym dokonywanie ich wymiany.

Nowa ustawa przewiduje, że o powstaniu przychodu mówi się jedynie w przypadku, gdy przedmiotem wymiany wirtualnej waluty są pieniądze, towary bądź usługi i prawa majątkowe (jednak inne niż waluta wirtualna). Taka transakcja jest zatem neutralna podatkowo do chwili sprzedaży kryptowaluty lub jej zamiany na towar lub usługę.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Czy można rozliczać koszty przy sprzedaży bitcoinów?

Podatnicy zajmujący się sprzedażą bitcoinów mają możliwość rozliczenia poniesionych z tego tytułu kosztów. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, do kosztów uzyskania przychodów zaliczają się wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu bądź w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu. Odliczeniu podlegają jedynie koszty bezpośrednio związane z nabyciem i sprzedażą kryptowalut. 

Do rozliczenia kosztów konieczne jest przedstawienie kompletnej dokumentacji potwierdzającej wydatki - w postaci faktury lub umowy sprzedaży od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W przypadku rozliczania kosztów energii elektrycznej, zalecane jest założenie oddzielnego licznika.

Ustawa zniosła również możliwość rozliczania wydatków pośrednio związanych z handlem kryptowalutami. Dotyczy to takich wydatków, jak te związane z finansowaniem zakupu kryptowalut (odsetki i prowizje od kredytów czy pożyczek) czy koszt zakupu koparek do wydobywania wirtualnej waluty.

Koszty należy wykazać w deklaracji PIT za ten rok, w którym zostały poniesione. Ewentualna nadwyżka kosztów nad przychodami zwiększy koszty uzyskania przychodów w następnym roku podatkowym.

Waluty wirtualne a rozliczanie straty

Na niekorzyść podatników działa odebrana im możliwość łączenia przychodów uzyskanych z tytułu obrotu kryptowalutami z innymi przychodami z kapitałów pieniężnych. Dlatego też, przy rozliczeniu podatkowym, nie można wykazać straty z handlu walutą wirtualną razem z innymi dochodami z tego źródła.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Nawet jeżeli handel kryptowalutami stanowi przedmiot działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie może wykazać tak osiągniętych dochodów jako dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Strata poniesiona z działalności gospodarczej lub z praw majątkowych nie pomniejsza przychodów z kapitałów pieniężnych.

Obrót kryptowalutami a zwolnienie z VAT

Zgodnie z katalogiem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, obrót kryptowalutami jest traktowany jako odpłatne świadczenie usług, kwalifikowane jako usługi elektroniczne, a zatem powinien być opodatkowany podatkiem VAT w wysokości 23%. Jednocześnie, w 2015 roku obrót kryptowalutami został uznany za usługę finansową, która zgodnie z art. 43 ustawy o VAT objęta jest zwolnieniem z podatku.  Należy jednak mieć na uwadze, że zwolnienie z podatku VAT dotyczy wyłącznie transakcji dokonywanych na terytorium Polski.

Opodatkowanie waluty wirtualnej podatkiem od czynności cywilnoprawnych

W ramach tarczy antykryzysowej 2.0 po raz kolejny przedłużone zostało zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. W obecnym stanie prawnym obrót walutą wirtualną nie jest opodatkowany PCC.

Czy kopanie kryptowalut podlega opodatkowaniu?

Oprócz zakupu w wirtualnym kantorze, nabycie kryptowalut możliwe jest poprzez ich kopanie - procesie udostępniania mocy obliczeniowej komputera w celu utrzymania sieci block chain oraz potwierdzania transakcji występujących w sieci danej kryptowaluty. Z uwagi na produkcyjny charakter kopania kryptowalut, ich pozyskiwanie zwolnione jest z obowiązku rozliczenia podatku dochodowego. Wykopywanie kryptowalut nie jest również objęte podatkiem VAT i PCC.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Rozliczanie przychodów z kryptowalut z pomocą biura rachunkowego

Właściwe rozliczanie przychodów z kryptowalut wymaga szczególnej skrupulatności. Ważne jest nie tylko odpowiednie dokumentowanie transakcji - niemniej przydatna jest znajomość aktualnych przepisów, choćby w zakresie zaliczania konkretnych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Z tego powodu kwestie podatkowe dotyczące kryptowalut warto powierzyć profesjonalistom. Współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym to gwarancja poprawnych rozliczeń przychodów z wirtualnych walut.

Eksperci artykułu: