Likwidacja spółki z o.o. - koszty, wyrejestrowanie, zamkniecie

Dla firm: Likwidacja spółki z o.o. - koszty, wyrejestrowanie, zamkniecie

  • 4.8 / 5
  • 12

Zamknięcie spółki z o.o. wiążę się z koniecznością dopełnienia formalności przez przedsiębiorców. Zgodnie z prawem, na członkach spółki spoczywa obowiązek przeprowadzenia czynności wstępnych, właściwych czynności likwidacyjnych oraz zakończenia likwidacji. Jakie dokumenty należy złożyć? Ile kosztuje i jak długo trwa zamknięcie spółki? W poniższym artykule krok po kroku opisujemy przebieg likwidacji spółki z o.o.

Likwidacja spółki z o.o.  - o czym pamiętać?

Najbardziej popularną formą prawną działalności gospodarczej wśród polskich przedsiębiorców jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Choć założenie działalności o tej formie jest stosunkowo proste, to zakończenie jest procesem o wiele bardziej złożonym. Przyjrzyjmy się bliżej formalnościom, jakich należy dopełnić w procesie likwidacji spółki z o.o.

Likwidacja spółki z o.o.  - czynności wstępne

Likwidację spółki z o.o. rozpoczyna podjęcie uchwały przez wspólników o jej rozwiązaniu. Uchwała ta musi być umieszczona w protokole ze zgromadzenia wspólników, którego sporządzenie spoczywa na notariuszu. W uchwale powoływany jest również likwidator lub likwidatorzy spółki, którymi są zwykle członkowie zarządu. Przygotowany dokument należy następnie złożyć w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały do Krajowego Rejestru Sądowego, jako załącznik do wniosku o zmianę wpisu w KRS na formularzu KRS Z 61. Do formularza dołączyć trzeba również potwierdzenie dokonania opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji. Zgłoszenia do KRS wymaga też wskazanie osób pełniących funkcje likwidatorów spółki oraz sposób jej reprezentacji w okresie likwidacji (KRS ZR). Wymagane są dodatkowo notarialnie poświadczone podpisy likwidatorów wraz z ich adresami.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Właściwe czynności likwidacyjne  - spłata zadłużeń i podział majątku

W procesie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nadrzędną sprawą jest ściągnięcie lub sprzedaż wierzytelności, wypełnienie zobowiązań względem wierzycieli spółki oraz podział jej majątku. Podział ten możliwy jest nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki z o.o. i wezwaniu wierzycieli. Majątek spółki dzielony jest pośród wspólników spółki adekwatnie do wniesionych przez nich udziałów - chyba, że umowa spółki określa inny sposób podziału majątku. Upłynnienie majątku spółki możliwe jest poprzez zbycie w drodze publicznej licytacji lub z wolnej ręki na mocy uchwały wspólników i po cenie niższej niż uchwalona przez wspólników.

Zakończenie likwidacji spółki z o.o.

Na etapie zakończenia likwidacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością najważniejszą czynność stanowi sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Konieczne jest też zatwierdzenie sprawozdania przez zgromadzenie wspólników, czyli tzw. kworum. Sprawozdanie likwidacyjne z dokumentacją potwierdzającą jego zatwierdzenie składa się następnie do KRS na formularzu KRS-X2 w celu wykreślenia spółki z rejestru. Na kolejnym etapie wymagań jest złożenie zeznania podatkowego wraz ze sprawozdaniem finansowym do organu podatkowego, zawiadomienie o zakończeniu postępowania likwidacyjnego oraz wykreślenie spółki z wszystkich rejestrów urzędowych, o których była mowa w punkcie czynności wstępne (po wykreśleniu z KRS). Należy również pamiętać, że księgi i dokumenty spółki w likwidacji muzą być przekazane na przechowanie osobie wskazanej w umowie spółki lub w uchwale wspólników  - w innym przypadku, takiego wskazania dokonuje sąd rejestrowy.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Koszty likwidacji spółki z o.o.

Podstawowe koszty likwidacji spółki z o.o. dla spółki o kapitale zakładowym 50 000 zł:

  • uchwała o likwidacji podjęta w formie aktu notarialnego  - 750 zł,
  • koszty wypisów z protokołu zgromadzenia wspólników  - 100 -150 zł (6 zł za każdą rozpoczęta stronę),
  • zgłoszenie otwarcia likwidacji do KRS  - 250 zł (200 zł online),
  • ogłoszenie o otwarciu likwidacji w MSiG  - 100 zł,
  • wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności  - ok. 500 zł,
  • opłata sądowa za wykreślenia likwidowanej spółki z o.o. z KRS  - 300 zł,
  • opłata za zamieszczenia w MSiG ogłoszenia o likwidacji spółki  - 100 zł,

Oprócz tego, udziałowcy likwidowanej spółki muszą pamiętać o obowiązku rozliczenia podatku dochodowego od umorzonych udziałów w spółce z o.o. i opodatkowaniu podatkiem VAT majątku przekazanego jej wspólnikom.

Czas trwania likwidacji spółki z o.o.

Zgodnie z ustawą, likwidacja spółki musi trwać minimum 6 miesięcy od jej ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po upływie tego czasu, likwidatorzy mogą przystąpić do podziału majątku spółki. Przez cały okres trwania procesu likwidacji, spółka zobowiązana jest do podpisywania się swoją nazwą z dopiskiem „w likwidacji”.

Eksperci artykułu: