Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

 • 4.7 / 5
 • 6

Forma opodatkowania wpływa na sposób wyliczenia podatku dochodowego, a zatem i na jego wysokość. Od niej zależą także formalności, jakich w związku z rozliczeniem musi dopełnić przedsiębiorca. Wybrana forma decyduje również o prawie do korzystania z ulg i rozliczeń. Przyjrzyjmy się bliżej zasadom ogólnym - najpopularniejszej formie rozliczeń wśród polskich przedsiębiorców.

Na czym polegają zasady ogólne?

Jest to forma opodatkowania polegająca na opodatkowaniu dochodów z działalności według skali podatkowej. Dochód stanowi różnica pomiędzy osiągniętymi przez podatnika przychodami a poniesionymi kosztami, co obrazuje równanie:

przychody z działalności - koszty uzyskania przychodów = dochód

Skala podatkowa przy zasadach ogólnych

W przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych mamy do czynienia z dwiema stawkami podatku:

 • 18% w przypadku dochodów niższych niż 85 528 zł,
 • 32%, gdy dochód przekracza tę kwotę - warto pamiętać, że 32% płaci się od nadwyżki ponad 85 528 zł, a nie od całości dochodu.

Kwotę podatku można obniżyć o przewidziane w ustawie o podatkach dochodowych ulgi i odliczenia.

Zaliczka na podatek dochodowy - jak wyliczyć?

Zaliczkę na podatek dochodowy oblicza się narastająco od dochodu osiągniętego od początku danego roku. Należy odjąć od przychodu opłacone składki ZUS oraz koszty uzyskania przychodu. Wyliczoną w ten sposób podstawę zaokrągla się do pełnych złotych. Otrzymaną kwotę mnoży się następnie przez stawkę 18% i pomniejsza o kwotę zmniejszającą podatek (556,02 zł). Podatek do zapłaty zmniejsza też dodatkowo składka na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru składki). Na koniec wyliczeń zaliczkę za konkretny miesiąc zmniejsza się o sumę zaliczek zapłaconych przez przedsiębiorcę w poprzednich okresach rozliczeniowych. I jak poprzednim razem, otrzymaną kwotę zaokrągla się do pełnych złotych.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Terminy przy stosowaniu zasad ogólnych

Podatek na zasadach ogólnych może być opłacany w okresach:

 • miesięcznych - gdzie płatność zaliczki należy dokonać do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu rozliczeniowym; przykładowo - podatek za maj należy opłacić do 20 czerwca,
 • okres kwartalny - gdzie płatność zaliczki należy dokonać do 20 dnia miesiąca następnego po kwartale rozliczeniowym; przykład - podatek za I kwartał należy opłacić do 20 kwietnia.

Wybór opodatkowania na zasadach ogólnych

O zamiarze kwartalnego rozliczania podatku na zasadach ogólnych przedsiębiorca powinien zawiadomić urząd skarbowy w terminie do 20 lutego danego roku. Można tego dokonać za pomocą:

 • formularza CEIDG-1 wypełnionego w formie papierowej albo przez internet,
 • w formie oświadczenia.

Do stosowania skali podatkowej zobowiązani są również ci przedsiębiorcy, którzy utracili prawo do stosowania podatku liniowego.

Skala podatkowa - obowiązki podatnika

Podatnik stosujący zasady ogólne zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji:

 • podatkowej książki przychodów i rozchodów,
 • tabeli amortyzacyjnej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • tabeli wyposażenia,
 • rejestrów VAT zakupu oraz sprzedaży (w przypadku podatników VAT),
 • imiennych kart przychodów dla zatrudnionych pracowników,
 • spisu z natury na koniec roku podatkowego bądź na dzień rozpoczęcia działalności czy jej likwidacji.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Zasady ogólne a kwota wolna od podatku

Korzystanie z kwoty wolnej od podatku odnosi się wyłącznie do osób rozliczających się z urzędem skarbowym według zasad ogólnych. W roku podatkowym 2018 kwota wolna od podatku wynosi 8000 zł.

Zasady ogólne a PIT

Przedsiębiorca, który rozlicza się na zasadach ogólnych, zobowiązany jest do złożenia do końca kwietnia następnego po roku rozliczeniowym zeznania PIT-36. W rocznym rozliczeniu przychodów i kosztów działalności uwzględnić powinien on dodatkowo:

 • zapłacone w trakcie roku składki ZUS,
 • uiszczone w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy,
 • osiągnięte przychody z innych umów, w tym umów o pracę, zlecenie czy dzieło,
 • ulgi możliwe do odliczenia,
 • straty z lat ubiegłych, które można odliczyć maksymalnie w ciągu 5 lat,
 • dochody małżonka w przypadku wspólnego rozliczenia,
 • fakt samotnego wychowywania dziecka,
 • przekazane w ciągu roku rozliczanego darowizny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych - co można odliczyć?

Prowadząc działalność gospodarczą i rozliczając się na zasadach ogólnych, odliczyć można:

 • od podatku - składki zdrowotne, 1% podatku dla OPP, ulgę prorodzinną,
 • od dochodu - składki na ubezpieczenie społeczne, wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, darowizny, stratę podatkową, ulgi, takie jak rehabilitacyjna czy na Internet.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Dla kogo korzystne zasady ogólne?

Zasady ogólne to korzystne rozwiązania zwłaszcza dla tych przedsiębiorców, którzy:

 • mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku,
 • posiadają straty z lat ubiegłych do odliczenia,
 • korzystają z ulg podatkowych,
 • ponoszą koszty uzyskania przychodów w wysokości co najmniej 40%-50%,
 • rozliczają się wspólnie z małżonkiem, gdzie drugi z małżonków osiąga dużo niższe dochody.

Zasady ogólnie nie są opłacalne dla podatników generujących małe koszty - muszą oni bowiem zapłacić podatek, którego mogliby uniknąć przy ryczałcie. Podobnie rzecz ma się z podatnikami osiągającymi dochód powyżej 85 528 zł - ci z kolei zapłacą od nadwyżki podatek dochodowy w wysokości aż 32%. W takim przypadku zdecydowanie lepszą formą opodatkowania będzie podatek liniowy.

Eksperci artykułu: