Ośrodek szkolenia kierowców - jak otworzyć? Podatki i Księgowość

Dla firm: Ośrodek szkolenia kierowców - jak otworzyć? Podatki i Księgowość

 • 4.0 / 5
 • 8

Nauka jazdy - wymagania wstępne

Prowadzenie szkoły nauki jazdy jest działalnością regulowaną. Wymaga więc, uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Organem prowadzącym w tym przypadku jest starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia nauki jazdy.

Szkołę nauki jazdy może prowadzić przedsiębiorca, który:

 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej,
 • zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania.

Uwaga! Ośrodek szkolenia kierowców może szkolić kursantów wyłącznie na terenie powiatu, w którym został zgłoszony do rejestru przedsiębiorców oraz na terenie powiatu sąsiedniego.

Jaka forma działalności dla szkoły nauki jazdy?

Zgodnie z zasadami, szkoła nauki jazdy może być prowadzona w formie:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • spółki cywilnej,
 • spółki prawa handlowego - spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Wyjątek stanowi spółka partnerska.

Jakie PKD dla nauki jazdy?

Przy zakładaniu ośrodka nauki jazdy konieczne jest wskazanie numeru PKD dla planowanej działalności. W tym przypadku za właściwy uznaje się kod:

 • "PKD 85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu."

Rejestracja ośrodka szkolenia kierowców

Następnie przedsiębiorca zobowiązany jest do rejestracji nauki jazdy:

 • w CEIDG - w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Wymaga wypełnienia stosownego formularza CEIDG-1.
 • w KRS - w przypadku spółek. Dokonuje jej się w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby spółki.

Jaką formę opodatkowania dla nauki jazdy wybrać?

Otwierając ośrodek szkolenia kierowców, przedsiębiorca może opodatkować go wybierając:

 • skalę podatkową - rozliczenie na zasadach ogólnych, na podstawie progów podatkowych. Forma opłacalna dla tych właścicieli szkół jazdy, których dochód nie będzie przekraczał 85 528 zł rocznie. Do wymienionej wyżej kwoty podlegać będą oni 18% stawce podatku. Po jej przekroczeniu właściciel nauki jazdy przechodzi na próg 32%. Skala podatkowa pozwala na korzystanie z przywilejów, takich jak kwota wolna od podatku, wspólne rozliczanie z małżonkiem czy ulgi podatkowe.
 • podatek liniowy - wybór tej formy dla ośrodka szkolenia kierowców wiąże się ze stałym opodatkowaniem na poziomie 19%. Podatek liniowy nie pozwala na korzystanie z przywilejów dostępnych przy skali podatkowej. 

Przedsiębiorca zakładając naukę jazdy nie ma możliwości wyboru ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej jako formy opodatkowania.

W przypadku nauki jazdy prowadzonej w formie spółki kapitałowej (z o.o. i akcyjnej) lub spółki komandytowo-akcyjnej, przedsiębiorstwo staje się z automatu podatnikiem CIT.

Ośrodek szkolenia kierowców - z VAT czy bez VAT?

Kursy prawa jazdy na kategorię B, C oraz CE jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego podlegają zwolnieniu z podatku VAT. Zwolnione z podatku VAT nie są natomiast szkolenia obejmujące motocyklistów (kat. A) - nie mogą one bowiem służyć działalności zawodowej.

Zwolnienie to jest opłacalne z uwagi na świadczenie usług na rzecz osób prywatnych, które nie są podatnikami VAT. W przypadku zwolnienia obowiązuje limit obrotów w wysokości 200 tys. zł rocznie. Po jego przekroczeniu, automatycznie powstaje obowiązek zarejestrowania działalności do VAT.

Chcąc działać jako podatnik podmiotowo zwolniony z VAT lub czynny podatnik VAT, konieczne jest złożenie deklaracji VAT-R. Składa się ją do właściwego urzędu skarbowego.

Składki ZUS w szkole nauki jazdy

Otwierający szkołę nauki jazdy przedsiębiorcy, zobowiązani są do dokonania zgłoszenia do ZUS. Obowiązek ten dotyczy zarówno jednoosobowych działalności, jak i spółek – z o.o., cywilnej, jawnej lub komandytowej. Czas na zgłoszenie wynosi 7 dni po założeniu firmy. Przedsiębiorca składa wniosek:

 • ZUS ZUA – jeśli szkoła nauki jazdy jest jedynym miejscem jego pracy i będzie on podchodził pod pełne ubezpieczenie,
 • ZUS ZZA – jeśli szkoła nauki jazdy nie jest jedynym miejscem jego pracy i ma on podlegać jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Prowadzenie szkoły nauki jazdy w formie wieloosobowej spółki z o.o., spółki komandytowo-akcyjnej lub akcyjnej nie stanowi tytułu do żadnych ubezpieczeń ZUS.

Ulga na start i preferencyjne składki ZUS dla nauki jazdy

Przedsiębiorcy, którzy zaczynają prowadzenie szkoły nauki jazdy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, mogą skorzystać z tzw. ulgi na start. Zwalnia ich ona z podlegania ubezpieczeniom społecznym przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności. Zwolnienie obejmuje również tych przedsiębiorców, którzy rejestrują działalność po upływie 60 miesięcy od dnia zakończenia lub zawieszenia poprzedniej.

Preferencyjne składki ZUS - po upływie 6 miesięcy, przedsiębiorcy przysługuje prawo do opłacania preferencyjnych składek ZUS przez kolejne 2 lata.

Księgowość dla szkół nauki jazdy

Planując założenie własnej szkoły nauki jazdy warto podpisać umowę z biurem rachunkowym, które pomoże w załatwieniu formalnych wymogów, rejestracji ośrodka a następnie w prowadzeniu księgowości. Biura rachunkowe oferują właścicielom nauki jazdy kompleksową obsługę księgową:

 • doradztwo w zakresie formy działalności i sposobie jej opodatkowania,
 • ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych,
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie rejestru VAT, w przypadku czynnego podatnika VAT,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej,
 • reprezentacja przed urzędami skarbowymi oraz ZUS-em
 • sporządzania zeznań rocznych,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługę kadrowo-płacową w przypadku gdy zatrudniamy instruktorów nauki jazdy.