Prokurent w spółce - kto to jest i jakie ma uprawnienia?

Dla firm: Prokurent w spółce - kto to jest i jakie ma uprawnienia?

  • 4.8 / 5
  • 9

Kim jest prokurent w spółce?

Prokurent jest osobą, której udzielona została prokura, rodzaj pełnomocnictwa szczególnego. Definicję prokury znaleźć można w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z jego zapisami, jako prokurę można rozumieć pełnomocnictwo udzielone przez spółkę. Pełnomocnictwo to obejmuje umocowanie prokurenta do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem. 

Jakie możliwości ma prokurent w spółce?

Prokura daje prokurentowi uprawnienia w zakresie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych. Może więc on reprezentować spółkę w toku postępowania sądowego, administracyjnego i podatkowego. Ma także prawo do zawierania umów, zaciągania zobowiązań i realizacji innych czynności związanych z funkcjonowaniem spółki.

Zakres uprawnień prokurenta określa spółka udzielająca prokury.

Prokura nie uprawnia do zbycia spółki, oddania jej do czasowego korzystania (np. użytkowania) oraz zbywania i obciążania nieruchomości przedsiębiorcy. Tu wymagane jest pełnomocnictwo do poszczególnej czynności.

Kogo można ustanowić prokurentem spółki?

Prokurentem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie można więc ustanowić prokurentem osoby niepełnoletniej i ubezwłasnowolnionej. Nie jest wymagane, aby prokurent był pracownikiem firmy lub posiadał określone wykształcenie. To zarząd spółki decyduje o powołaniu danego prokurenta.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Ilu prokurentów może być w spółce?

Nie ma ograniczeń co do dopuszczalnej liczby prokurentów. Istnieje możliwość udzielenia tak zwanej prokury łącznej. W jej przypadku, prokurenci zobowiązani są do współdziałania w zakresie wykonywanej prokury. Co ważne, w przypadku wygaśnięcia prokury jednego z prokurentów łącznych, pozostali nie mogą sprawować jej samodzielnie.

Jak ustanowić prokurenta spółki?

W przeciwieństwie do pełnomocnictwa, prokura musi być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności. Konieczne jest zatem ustanowienie prokurenta na dokumencie pisemnym, potwierdzającym udzielenie prokury. Wymagane jest następnie wpisanie prokurenta do rejestru KRS.

Ustanowienia prokurenta spółki kapitałowej, w tym spółki z o.o., wymaga zgody wszystkich członków zarządu. W przypadku prokury zastosowania ma zwykła większość. W spółkach osobowych niezbędna jest zgoda wszystkich wspólników, mających prawo do prowadzenia spraw spółki lub komplementariuszy.

W jaki sposób prokurent odpowiada za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę?

Kodeks cywilny nie reguluje jednoznacznie zasad odpowiedzialności prokurenta w spółce, w praktyce odpowiedzialność ponosi zarząd spółki. Może być on jednak pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli przekroczy zakres udzielonego mu umocowania. A także wtedy, gdy będzie działał w imieniu spółki pomimo wygaśnięcia udzielonej mu prokury. 

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Do osoby prokurenta zastosować można także przepisy Kodeksu cywilnego. Jeśli swoimi działaniami wywołał szkodę w majątku spółki albo przyczynił się do jej powstania, może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą.

Czy prokurent może ustanowić prokurenta?

Prokurent, mimo swoich uprawnień, nie może przekazać ich innej osobie. Może jednak ustanawiać pełnomocników, którzy będą mogli reprezentować spółkę w zakresie udzielonego im pełnomocnictwa.

Kiedy prokura wygasa?

Do wygaśnięcia prokury dochodzi na skutek wykreślenia spółki z rejestru, jej przekształcenia, otwarcia likwidacji spółki lub ogłoszenia upadłości. Wygaśnięcie prokury powoduje również śmierć prokurenta. 

Jak odwołać prokurenta spółki?

Prokurenta można odwołać w dowolnym czasie i bez podawania przyczyny. Dokonać tego można dowolny członek zarządu spółki - chyba, że umowa spółki stanowi inaczej. Jak wskazują przepisy K.s.h., w sprawie odwołania prokurenta nie jest wymagana uchwała wspólników.

Podjęcie decyzji o odwołaniu prokury musi być połączone z przekazaniem jej prokurentowi. Następnie należy wykreślić prokurę z rejestru KRS. Wniosek składa się na drukach KRS-Z3 i KRS-ZL. Do formularzy należy dołączyć dokumenty świadczące o odwołaniu prokury oraz dowód wpłaty opłat od wniosku. Koszt odwołania prokurenta wynosi: 250 zł tytułem opłaty sądowej i 100 zł za ogłoszenie wpisu do KRS w MSiG.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Jeśli spółkę z prokurentem łączy stosunek prawny, odwołanie prokury nie spowoduje jego ustania.

Eksperci artykułu: