Roczne rozliczenie PIT - lista błędów podczas sporządzania zeznania rocznego

Dla firm: Roczne rozliczenie PIT - lista błędów podczas sporządzania zeznania rocznego

  • 5.0 / 5
  • 2

Rozliczenie PIT - podstawowy obowiązek podatnika

Rozliczenie PIT polega na przygotowaniu i złożeniu rocznej deklaracji podatkowej PIT. Ta stanowi podstawę do zapłaty podatku lub domagania się zwrotu nadpłaty wynikającej z nadwyżki wpłaconych zaliczek na podatek ponad wartość podatku wynikającego z rocznej deklaracji PIT.

Przedsiębiorca składa w urzędzie skarbowym deklarację, na której rozlicza przychody osiągnięte w danym roku podatkowym. Ma taki obowiązek nawet wtedy, gdy w roku tym nie osiągnął żadnego przychodu (np. na skutek zawieszenia działalności), poniósł stratę lub jego dochód nie przekroczył tzw. kwoty wolnej od podatku.

Rodzaj formularza, który podatnik składa do US, zależy od stosowanej formy opodatkowania. Przedsiębiorcy są zobowiązani złożyć:

  • PIT-36 - przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych (według skali podatkowej),
  • PIT-36L - przy opodatkowaniu podatkiem liniowym,
  • PIT-28 - przy opodatkowaniu ryczałtem,
  • PIT-16A - przy opodatkowaniu według karty podatkowej.

Podatnicy stosujący kartę podatkową składają zeznanie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym. Podatników opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym obowiązuje termin złożenia deklaracji do końca lutego. Termin składania zeznań rocznych osób opodatkowanych na zasadach ogólnych i według podatku liniowego mija 30 kwietnia.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Rozliczenie podatku rocznego PIT - typowe błędy formalne

Niezwykle często zeznania składane przez podatników zawierają błędy. Wiele z nich wymaga nie tyle co z niewiedzy, co z nieuwagi podczas uzupełniania kolejnych pól formularza. Poniżej lista najczęściej popełnianych błędów podczas rozliczenia rocznego PIT:

Nieaktualny formularz PIT

Formularze PIT, na których podatnicy dokonują rozliczeń podatkowych, co roku podlegają niewielkim zmianom. Złożenie zeznania na druku z lat poprzednich jest błędem. Ta sama zasada dotyczy składania korekty zeznania rocznego - taką deklarację również należy złożyć na aktualnym formularzu.

Właściwe druki znajdują się zarówno w urzędach skarbowych, jak i na stronie Ministerstwa Finansów.

Błędny identyfikator podatkowy w formularzu PIT

Do najczęstszych błędów dochodzi już na samym początku wypełniania deklaracji, a konkretnie w identyfikatorze podatkowym. To miejsce, w którym należy wprowadzić zawsze swój NIP lub PESEL jako osoby składającej zeznanie.

Błędami popełnianymi przez podatników na tym etapie są zwłaszcza:

  • wskazanie niewłaściwego rodzaju identyfikatora podatkowego - podatnik podaje numer PESEL zamiast NIP lub numer NIP zamiast PESEL. Należy pamiętać, że prowadząc działalność gospodarczą, należy zawsze wpisać NIP. W przypadku rozliczenia wspólnie z małżonkiem nieprowadzącym działalności gospodarczej, należy wpisać jego PESEL;
  • wskazanie w identyfikatorze w pozycji podatnik NIP lub PESEL małżonka zamiast NIP lub PESEL podatnika.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Brak załączników do zeznania rocznego

Przedsiębiorcy zobowiązani są do złożenia zeznania podatkowego i dołączenia do niego załącznika PIT/B. Jeżeli korzystają przy tym z odliczeń, muszą wraz z zeznaniem złożyć też odpowiednie załączniki oraz zaznaczyć w zeznaniu ich rodzaje i ilości.

Brak oznaczenia o celu złożenia rozliczenia rocznego

W rubryce zawierającej informację o cel złożenia zeznania, należy postawić krzyżyk przy właściwej pozycji. Składając pierwsze zeznanie zaznaczamy „złożenie zeznania”, jeżeli natomiast znaleźliśmy błędy w złożonym już zeznaniu podatkowym, wybieramy „korekta zeznania”.

Rozliczenie roczne - niepodpisanie deklaracji

Popularną pomyłką przy składaniu zeznania jest też brak podpisu podatnika. Jak każdy dokument składany do organów administracji publicznej, tak i zeznanie roczne powinno być podpisane.

Plusem składania deklaracji przez Internet jest brak wymogu co do złożenia podpisu - podpis tradycyjny zastąpiono tu uwierzytelnieniem lub podpisem elektronicznym.

Rozliczenie podatku rocznego PIT - typowe błędy w obliczeniach podatku

Wiele błędów popełnianych jest również przy obliczeniach podatku. Poniżej lista najczęściej popełnianych błędów przy dokonywaniu obliczeń.  

Niewłaściwie wykorzystane ulgi i odliczenia

O tym, czy dany podatnik może skorzystać z ulg i odliczeń decydują przepisy prawa. Dlatego też przed wypełnieniem załączników i złożeniem deklaracji wraz z ulgami, należy upewnić się co do możliwości ich zastosowania.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Błędy przy zaokrąglaniu kwot w rozliczeniu rocznym

Kolejny błąd kryje się w sposobie zaokrąglania kwot. Zarówno podstawę opodatkowania, jak i sam podatek zaokrągla się do pełnego złotego. Kwoty do 50 groszy po przecinku zaokrąglane są w dół, a powyżej - w górę.

Błędne wykazanie zaliczek w zeznaniu rocznym

Kolejny błąd obliczeniowy związany jest z niewłaściwym wpisywaniem danych o zaliczkach. Przedsiębiorcy w PIT-ach 36 i 36L mylą często zaliczki wpłacone w ciągu roku z zaliczkami należnymi, które należy wpisać we właściwych im miejscach.

Błędem w przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą będzie też niewykazanie zaliczek w poszczególnych miesiącach, czego należy dokonać na ostatnich stronach deklaracji PIT-36 lub PIT-28.

Błędy w PIT - jakie konsekwencje dla podatników?

Błędy, jakie najczęściej można znaleźć w zeznaniach podatkowych, to nieumyślne uchybienia formalne i rachunkowe. Większość z nich nie powoduje negatywnych konsekwencji - sprowadzają się one zwykle do sporządzenia korekty rozliczenia, a jeżeli doszło do zaniżenia podatku - również zapłaty należnej kwoty. Błędy w zeznaniu rocznym powodują też późniejszy zwrot podatku, jeżeli w deklaracji została wykazana nadpłata.

Z powodu drobnych przewinień nakładany jest mandat, zaś jedynie nieliczne z nich mogą doprowadzić do wszczęcia postępowania. Może być ono wszczęte, jeżeli pomimo wezwania nie skoryguje się zaniżonych dochodów lub zawyżonych ulg podatkowych.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Kto odpowiada za błędy w rozliczeniu podatkowym?

Odpowiedzialność podatkowa zawsze spoczywa na podatniku. To oznacza, że ma on obowiązek zapłaty lub zwrotu podatku, jeżeli okaże się, że z powodu błędnego rozliczenia nie uregulował lub zaniżył podatek bądź też zawyżył nadpłatę lub zwrot. Odpowiedzialności podatkowej nie można przenieść na inne osoby, w tym na biuro rachunkowe.

Sankcje karno-skarbowe za przedłożenie nierzetelnego zeznania podatkowego grożą natomiast osobie, która je sporządziła, a zatem nie w każdym przypadku podatnikowi. Pracownik biura rachunkowe może być zatem ukarany za przewinienia skarbowe związane z nieprawidłowym sporządzeniem zeznania podatkowego. Szczegółowe informacje w artykule: Odpowiedzialność księgowego za błędy

Korekta rozliczenia podatkowego

Podatnikowi przysługuje prawo do skorygowania deklaracji PIT - zarówno przed, jak i po upływie terminu składania deklaracji. Korekty można dokonać z własnej inicjatywy, jak i w odpowiedzi na wezwanie z urzędu skarbowego. Właściwy formularz należy oznaczyć jako korekta zeznania, wypełnić poprawnymi danymi oraz załączyć wymagane załączniki.

Rozliczenie podatku rocznego - jak uniknąć błędów?

Przed wypełnieniem zeznania podatkowego, warto zapoznać się z broszurami instruktażowymi dostępnymi zarówno w wersji papierowej w urzędach skarbowych, jak również w wersji elektronicznej umieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Wszelkie nurtujące pytania, rozwiać może też kontakt z Krajową Informacją Podatkową oraz z pracownikami punktów obsługi podatnika prowadzonych w urzędach podatkowych. Rozliczając podatek roczny warto skorzystać z usług księgowego, który za nas dopełni wszelkich formalności oraz dokona poprawnych obliczeń - lista biur rachunkowych, które pomogą w rozliczeniu znajdziesz: lista biur rachunkowych - rozliczenie roczne

Szczegółowe informacje o zawarciu współpracy z biurem rachunkowym przedstawiamy w artykule: Umowa o świadczenie usług księgowych - na co zwrócić uwagę?

Eksperci artykułu: