Składki ZUS w trakcie zawieszenia firmy

Dla firm: Składki ZUS w trakcie zawieszenia firmy

  • 3.8 / 5
  • 4

Zawieszenie działalności gospodarczej - na czym polega?

Zawieszenie działalności gospodarczej polega na wstrzymaniu czynności służących osiąganiu bieżących przychodów z tego tytułu. Działalność gospodarcza może zostać zawieszona w każdym momencie i niezależnie od przyczyny.

Minimalny okres zawieszenia działalności gospodarczej wynosi 30 dni, obecnie nie ma górnego limitu zawieszenia. Możliwe jest bezterminowe zawieszenia działalności, czyli bez wskazania konkretnego terminu, do którego działalność ma pozostać zawieszona.

Przez okres zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej oraz uzyskiwać bieżących dochodów. Jego aktywność może sprowadzać się jedynie do niezbędnego minimum np.: zabezpieczenia działalności i wznowienia jej po zawieszeniu.

Składki ZUS a zawieszenie działalności gospodarczej

Faktu zawieszenia działalności jednoosobowej nie trzeba zgłaszać do ZUS. Na podstawie informacji przekazanej przez CEIDG, ZUS przygotuje stosowne formularze:

  • ZUS ZWPA - wyrejestrowanie płatnika składek,
  • ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących,
  • ZUS ZCNA - wyrejestrowanie zgłoszonych członków rodziny osoby ubezpieczonej - osoby prowadzącej działalności gospodarczą i osoby współpracującej.

W trakcie zawieszenia działalności wyrejestrowany płatnik zwolniony jest z obowiązku opłacania składek ZUS. Przez okres przerwy w prowadzeniu firmy nie składa również do ZUS dokumentów rozliczeniowych.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Zawieszenie działalności w trakcie miesiąca a składki ZUS

Przedsiębiorca, który zawiesi działalność i zostanie wyrejestrowanym płatnikiem w trakcie miesiąca, będzie zobowiązany zapłacić składki na ubezpieczenia proporcjonalnie do liczby dni, w których w danym miesiącu jego działalność pozostawała aktywna.

Pomniejszenia dokonuje się poprzez podzielenie kwoty najniższej obowiązującej płatnika podstawy wymiaru składek przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca i pomnożenie przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu w tym miesiącu.

Wyjątek stanowi składka zdrowotna, która jest niepodzielna. Dlatego nawet jeśli w danym miesiącu działalność była aktywna tylko przez jeden dzień, to i tak konieczne jest zapłacenie składki za pełny miesiąc.

Dobrowolne ubezpieczenie podczas zawieszenia działalności

Czasowe zawieszenie działalności skutkuje ustaniem tytułu do ubezpieczeń. W okresie zawieszenia przedsiębiorca może dobrowolnie i w dowolnym momencie przystąpić do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Nie ma jednak możliwości opłacania składek chorobowej i wypadkowej.

Składki emerytalno-rentowe w czasie zawieszenia firmy 

Podstawa wymiaru dobrowolnych składek emerytalno-rentowych ustalana jest według zasad obowiązujących dla danej osoby przed zawieszeniem wykonywania działalności, czyli od podstawy wymiaru wynoszącej odpowiednio:

  • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, jeśli przedsiębiorca opłacał składki społeczne na zasadach ogólnych,
  • 30% minimalnego wynagrodzenia, jeśli przedsiębiorca był uprawniony do opłacania niższych składek, przy czym tylko przez 24 pełne miesiące kalendarzowe liczone od dnia rozpoczęcia działalności.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Składki zdrowotne w okresie zawieszenia jednoosobowej działalności

Szczególne znaczenie w tej kwestii ma ubezpieczenie zdrowotne, które ustaje 30 dni po opłaceniu ostatniej składki. Może okazać się to problematyczne w przypadku potrzeby skorzystania z publicznej opieki zdrowotnej. 

Przedsiębiorca, który nie ma innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego bądź nie ma możliwości zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, może skorzystać z dobrowolnego opłacania składek. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wymaga zgłoszenia i rozliczenia w ZUS przy pomocy przeznaczonych do tego formularzy. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia wskazanego w umowie z NFZ na druku ZUS ZZA.

Przy dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym istnieje możliwość zgłoszenia członków rodziny na druku ZUS ZCNA. Rozliczenia i opłacenia składki należy dokonywać na formularzu DRA do 15-tego dnia kolejnego miesiąca.

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zmienia się co każdy kwartał. Podstawą wymiaru składki jest kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Składki ZUS po wznowieniu działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności nie może być utożsamiane z jej zamknięciem. Zawieszoną działalność przedsiębiorca może wznowić w dowolnym momencie. Wznowienie działalności może nastąpić na dwa sposoby:

  1. Jeśli we wniosku o zawieszenie przedsiębiorca wskazał konkretny termin zawieszenia -  wznowienie działalności następuje automatycznie po upływie wskazanego terminu.
  2. Jeśli  działalność została zawieszona bezterminowo - wznowienie nastąpi dopiero na wniosek przedsiębiorcy. Odwieszenia działalności gospodarczej dokonuje się w taki sam sposób, jak jej zawieszenie - poprzez formularz CEIDG-1 zaznaczając znak „x” w rubryce 01.4.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Tak jak w przypadku zawieszenia działalności, nie ma konieczności zawiadamiania urzędu skarbowego i ZUS o jej odwieszeniu. Wniosek o wznowienie wykonywania działalności należy jednak złożyć co najmniej jeden dzień przed planowaną datą odwieszenia. Po odwieszeniu firmy może pojawić się potrzeba zatrudniania pracowników, wówczas warto zobaczyć artykuł ile wynoszą składki ZUS za pracownika?

Eksperci artykułu:

Biura obsługujące: