SLIM VAT - kompleksowe info nt. uproszczenia rozliczeń VAT

Dla firm: SLIM VAT - kompleksowe info nt. uproszczenia rozliczeń VAT

 • 5.0 / 5
 • 1

SLIM VAT - pakiet zmian w podatku od towarów i usług

Z dniem 1 stycznia 2021 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o VAT, na mocy której wprowadzony został pakiet tzw. SLIM VAT. Nazwa to akronim od Simple Local and Modern VAT.

Projekt SLIM VAT wprowadził znaczące zmiany w VAT w czterech obszarach, które szczegółowo omawiamy w dalszej części artykułu.

SLIM VAT - kto skorzysta?

SLIM VAT stanowi odpowiedź na wyzwania z jakimi mierzą się przedsiębiorcy, na których spoczywa obowiązek szczegółowego dokumentowania zawieranych transakcji. Rozwiązania zawarte w pakiecie mają ułatwić rozliczanie podatku od towarów i usług.

Zmiany odczują zwłaszcza właściciele małych i średnich biznesów. Zyskają też biura rachunkowe - uproszczenia skrócą czas potrzebny na obowiązki podatkowe podatników. 

SLIM VAT - jakie zmiany wprowadza?

Poniżej przedstawiamy omówienie zmian, które zawiera pakiet SLIM VAT wraz z odniesieniem do rozwiązań obowiązujących przed nowelizacją ustawy o VAT.

Korygowanie faktur a SLIM VAT

Korekta faktury in minus

Jak jest? Największą ze zmian zawartych w pakiecie SLIM VAT jest ta dotycząca korekt faktur zmniejszających podstawę opodatkowania. Proste fakturowanie zakłada rezygnację z potwierdzania otrzymania faktury korygującej in minus przez nabywcę. Sprzedawca obniży więc VAT należny w okresie rozliczeniowym, w którym wystawił fakturę korygującą in minus, jeżeli:

 • posiadana przez niego dokumentacja potwierdza, że uzgodnił on z nabywcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla towarów lub usług określonych w fakturze korygującej,
 • faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Jak było? Do tej pory podatnik, który chciał obniżyć podstawę opodatkowania i VAT, zobowiązany był uzyskać potwierdzenie odbioru korekty przez nabywcę. Obniżenia dokonywał natomiast w okresie rozliczeniowym, w którym to uzyskał potwierdzenie odbioru korekty. Nabywca z kolei dokonywał korekty podatku naliczonego po otrzymaniu faktury korygującej. W wyjątkowych sytuacjach, gdy nabywca z jakiegoś powodu nie odbierał korekty, wymagane było wykazanie próby doręczenia. Konieczne było też potwierdzenie, że nabywca jest świadomy zasad przebiegu transakcji.

Korekta faktury in plus

Jak jest? Gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty dokonać można w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Jak było? Przed wejściem w życie SLIM VAT, sposób rozliczania wystawionych faktur korygujących w sytuacji, gdy korekta powodowała podwyższenie podstawy opodatkowania, uzależniony był od przyczyny powodującej konieczność wystawienia danej faktury.

SLIM VAT - Ułatwienia dla eksporterów

Wydłużenie terminu na wywóz towarów przy stosowaniu stawki 0% dla zaliczki w eksporcie towarów

Jak jest? Do 6 miesięcy wydłużono termin na wywóz towarów przy stosowaniu stawki 0% dla zaliczki w eksporcie towarów. Konieczne jest, by wywóz ten nastąpił w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym to przedsiębiorca otrzymał zapłatę oraz uzyskał dokument potwierdzający wywóz towarów poza teren UE.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Jak było? Dotychczas termin ten wynosił 2 miesiące.

Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym

Możliwość stosowania w VAT kursu waluty obcej na podstawie przepisów o podatkach dochodowych

Jak jest? Podatnikowi przysługuje prawo do przeliczania waluty obcej na PLN zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym. Przy WNT i imporcie usług stosowane są zasady ustawy o VAT.

Jak było? Do przeliczenia waluty obcej na PLN zastosowanie znajdywał średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego. To z kolei powodowało różnice kursowe dla VAT i podatków dochodowych.

SLIM VAT - jakie  korzyści finansowe dla przedsiębiorców?

  1. Wydłużenie terminu odliczenia VAT na bieżąco

  Jak jest? Wydłużony został termin odliczenia VAT na bieżąco dla podatników rozliczających się miesięcznie. W efekcie przysługuje im prawo do rozliczania (bez korygowania deklaracji) VAT naliczonego w 3 kolejnych miesiącach (łącznie w 4 miesiącach), następujących po miesiącu, w którym powstało prawo do odliczenia.

  W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie termin nie został wydłużony, dlatego odliczenia na bieżąco mogą dokonywać oni w dwóch następnych kwartałach po kwartale, w którym powstało prawo do odliczenia. W artykule Kwartalne rozliczanie VAT - komu przysługuje? Jakie korzyści daje? Jak rozliczać się kwartalnie? znajdziesz szczegółowe informacje nt. kwartalnego rozliczenia podatku VAT

  Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

  Jak było? Przed SLIM VAT, podatek naliczony podatnik mógł odliczać na bieżąco w 2 kolejnych miesiącach rozliczeniowych (maksymalnie przez 3 miesiące).

  2. Możliwość odliczenia VAT przy refakturowaniu usług noclegowych

  Jak jest? Podatnikom przysługuje możliwość odliczenia VAT od usług noclegowych, o ile nabywane są one w celu odsprzedaży. Dotyczy to przypadków, gdy usługa noclegowa nabywana jest w imieniu własnym, ale na rzecz podmiotu trzeciego.

  Jak było? Podatnikom nie przysługiwało prawo odliczenia VAT przy refakturowaniu usług noclegowych.

  3. Prezent małej wartości

  Jak jest? Wartość prezentu zwolnionego z ewidencji wzrosła do 20 zł. Wydanie towaru w tej cenie nie wiąże się z obowiązkiem rozliczenia VAT należnego.

  Jak było? Z obowiązku ujmowania w ewidencji zwolnione były prezenty o wartości do 10 zł.

  SLIM VAT - podsumowanie

  Wprowadzenie SLIM VAT powoduje wiele uproszczeń dla przedsiębiorców. Biorąc jednak pod uwagę wciąż zmieniające się przepisy podatkowe, podczas rozliczania warto skorzystać z biura rachunkowego, które na bieżąco śledzi zmiany w przepisach podatkowych. Listę sprawdzonych biur rachunkowych znajdziesz: biura rachunkowe Warszawa.

  Eksperci artykułu: