Spółka cywilna jak założyć?

Dla firm: Spółka cywilna jak założyć?

 • 4.6 / 5
 • 9

Spółka cywilna - na czym polega?

Spółka cywilna powstaje poprzez zawarcie umowy przez minimum dwie osoby fizyczne lub prawne, które stają się wspólnikami i zobowiązują do wspólnego działania w określonym celu. Charakter spółki cywilnej reguluje Kodeks cywilny oraz wiele innych ustaw, w tym ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którą przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej.

Spółka cywilna, jako jedna z form prowadzenia działalności, nie stanowi odrębnego podmiotu w obrocie gospodarczym. Nie wymaga też rejestracji w KRS. Jej wspólnicy podlegają jedynie wpisowi do CEIDG.

Umowa spółki cywilnej - co powinna zawierać?

Umowa spółka cywilnej powinna zawierać informacje o:

 • wspólnikach,
 • dacie zawarcia umowy,
 • celu gospodarczym, jaki spółka ma realizować,
 • sposobie osiągnięcia wyznaczonych celów,
 • zakresie działalności wyrażonej kodem PKD,
 • wielkości wkładów własnych,
 • podziale zysków,
 • prowadzeniu spraw spółki i jej reprezentacji.

Umowę spółki cywilnej zawiera się w formie pisemnej. Wszelkie zmiany muszą być natomiast dokonywane za pomocą aneksów.

Spółka cywilna w CEIDG

Wspólnicy spółki cywilnej, będący osobami fizycznymi i prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązani są do dokonania wpisu do CEIDG. Wpis ten należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności spółki - w urzędzie gminy lub przez internet, o ile przedsiębiorca posługuje się podpisem elektronicznym. W przypadku wysyłki wniosku listem poleconym, konieczne jest potwierdzenie podpisu przez notariusza.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Nie ma obowiązku rejestracji w przypadku wspólników spółki, którzy są osobami prawnymi. Przystępują oni do umowy spółki, jednak prawa i obowiązki wspólnika wykonywane są przez upoważnioną do tego osobę lub osoby prawne.

Rejestracja spółki cywilnej krok po kroku

 • Krok 1 – uzyskanie wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi.
 • Krok 2 – zawarcie na piśmie (jedynie dla celów dowodowych) umowy spółki cywilnej.
 • Krok 3 – zgłoszenie do GUS i uzyskanie nr REGON spółki - wniosek składa się bezpłatnie (druk RG-OP) we właściwym dla siedziby spółki urzędzie statystycznym.
 • Krok 4 – zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki na druku NIP-2 , NIP-D (w terminie 14 dni o założenia spółki). Przy zgłoszeniu należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnej, jaką jest zawarcie umowy. Stawka podatku wynosi 0,5% z wartości wkładów wniesionych do spółki (druk PCC-3, PCC-3a), zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT (druk VAT-R).
 • Krok 5 – uzupełnienie przez wspólników informacji o numerach NIP i REGON spółki we wniosku CEIDG-1 w ciągu 7 dni od rejestracji.

Spółka cywilna a ZUS

Jeżeli spółka planuje zatrudnianie pracowników lub zleceniobiorców, konieczne jest zgłoszenie jej jako płatnika składek w ZUS na druku ZUS-ZZA lub ZUS-ZUA. Wspólnicy spółki dokonują zgłoszenia do ubezpieczeń samodzielnie.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Nazwa spółki cywilnej

Nazwa spółki cywilnej, którą tworzą osoby fizyczne, powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska wspólników oraz dopisek „spółka cywilna” lub skrót s.c. Nazwa ta musi pojawić się również w umowie spółki.

Wkład w spółce cywilnej

Wkład, w przypadku spółki cywilnej, może mieć postać:

 • gotówki,
 • własności prywatnej,
 • innych praw do rzeczy ruchowych i nieruchomych,
 • usługi,
 • pracy na rzecz spółki.

Odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej

Zgodnie z art. 864 kodeksu cywilnego, za działalność spółki cywilnej odpowiedzialni są wspólnicy. Za ewentualne zobowiązania odpowiadają oni w sposób solidarny - swoim majątkiem wspólnym oraz każdy z osobna majątkiem osobistym.

Udział w zyskach i stratach spółki

Solidarna odpowiedzialność wspólników dotyczy również udziału w zyskach i stratach spółki. Szczegółowe zapisy dotyczące podziału udziału należy zawrzeć w umowie spółki.

Wypłata zysku spółki

Wspólnik spółki może żądać wypłaty jej zysków dopiero po rozwiązaniu spółki. Jeśli jednak spółka cywilna została zawarta na dłuższy czas, możliwe jest żądanie wypłaty zysków wraz z końcem roku obrachunkowego. Dodatkowo istnieje możliwość wypłaty zaliczki na poczet zysku. Podobnie jak w przypadku podziału odpowiedzialności, zasady wypłaty zysku mogą być uregulowane w umowie spółki.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Ile kosztuje założenie spółki cywilnej?

Jedną z głównych zalet spółki cywilnej są niemal zerowe koszty jej założenia. Wspólnicy spółki muszą jedynie uiścić wspomniany już podatek od czynności cywilnoprawnej. Pozostałe wpisy, w tym wpis do CEIDG czy też zgłoszenie do rejestru ZUS i REGON, są darmowe.

Jak rozwiązać spółkę cywilną?

Do przesłanek, przemawiających za rozwiązaniem spółki cywilnej, należą:

 • pojawienie się wymienionych w umowie spółki okoliczności skutkujących jej rozwiązaniem,
 • ogłoszenie upadłości wspólnika spółki,
 • zakończenie działalności spółki jednogłośną uchwałą jej wspólników,
 • śmierć jednego ze wspólników,
 • wypowiedzenie umowy spółki przez jej wspólnika lub wierzyciela wspólnika,
 • wydanie przez sąd prawomocnego orzeczenia o rozwiązaniu spółki.

Spółka cywilna – za i przeciw

Spółka cywilna, jak każda forma działalności, ma swoje wady i zalety. Warto zapoznać się z nimi przed podpisaniem umowy spółki i dopełnieniem pozostałych formalności.

Zalety spółki cywilnej:

 • proste i niemal bezpłatne założenie spółki – do jej powstania wymagana jest umowa spółki cywilnej oraz zgłoszenie do CEIDG, rejestru REGON oraz ZUS,
 • niskie koszty działalności spółki,
 • forma opodatkowania spółki – podatek dochodowy płacony jest wyłącznie od osób fizycznych, a więc od wspólników a nie od samej spółki,
 • możliwość przekształcenia spółki cywilnej w dowolną spółkę handlową, w tym w spółkę jawną na uproszczonych zasadach.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Wady spółki cywilnej:

 • brak statusu przedsiębiorcy z uwagi na brak podmiotowości prawnej spółki,
 • odpowiedzialność wspólników za wszystkie długi spółki – stąd forma ta polecana jest
  ufającym sobie przedsiębiorców, działającym w branżach, które nie są narażone na duże ryzyko gospodarcze.

Eksperci artykułu: