Spółka jawna - jak założyć sp.j.? Koszty założenia, podatki, umowa

Dla firm: Spółka jawna - jak założyć sp.j.? Koszty założenia, podatki, umowa

 • 4.8 / 5
 • 12

Ogólne informacje o spółce jawnej

Spółka jawna to rodzaj spółki osobowej, którą tworzy niewielka liczba wspólników, darzących się wzajemnym zaufaniem i wnoszących do spółki własny kapitał. Jej działanie regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych. Wymaga ujawnienia w nazwie firmy, nazwisk wspólników spółki, a także oznaczenia formy prawnej poprzez dodanie określenia spółka jawna, bądź sp.j.

Spółka jawna nie jest podatnikiem, podatnikami są poszczególni wspólnicy odprowadzający podatek dochodowy od osób fizycznych. Przy wyborze tego rodzaju spółki osobowej, można rozliczać się według:

Umowa spółki jawnej

Pierwszym etapem powstania spółki jawnej jest spisanie umowy przez wspólników, która powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Spółka jawna powstaje z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Co powinna zawierać umowa spółki jawnej?

Umowa spółki jawnej powinna zawierać:

 • nazwę i siedzibę spółki,
 • określenie wkładów wnoszonych przez wspólników, oraz ich wartość,
 • przedmiot działalności spółki z numerem PKD,
 • jeśli jest oznaczony, to czas trwania spółki.

Dodatkowo w umowie warto uregulować:

 • kwestie wystąpienia ze spółki i wstąpienie nowego wspólnika,
 • zasady wprowadzania zmian,
 • sposób reprezentacji, oraz sposób prowadzenia spraw spółki,
 • zasady podziału zysków,
 • zasady uczestnictwa w zyskach i stratach,
 • zasady prowadzenia działalności konkurencyjnej,
 • skutki śmierci wspólnika.

Umowę spółki jawnej podpisują wszyscy wspólnicy.

Sposób złożenia wniosku i czas oczekiwania.

Wniosek można złożyć na dwa sposoby:

 • tradycyjnie – wniosek należy złożyć na urzędowym formularzu KRS-W1, sąd rozpoznaje wniosek w ciągu 7 dni od daty jego wpływu do sądu,
 • elektronicznie – wniosek należy złożyć na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, sąd rozpoznaje wniosek w ciągu 1 dnia od daty jego wpływu

Rejestracja spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym

Po spisaniu umowy, kolejnym etapem jest wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS. Zgłoszenia dokonuje się na urzędowym formularzu KRS-W1, który jest podstawowy, oraz załączniki:

 • KRS-WB – wspólnicy spółki jawnej,
 • KRS-WK – wskazanie wspólników reprezentujących spółkę,
 • KRS-WM – przedmiot działalności,
 • KRS-WL – ustanowienie prokurentów.

Poza wymienionymi powyżej formularzami należy dołączyć:

 • umowę spółki,
 • listę wspólników zawierającą imiona i nazwiska, oraz ich adresy,
 • listę uprawnionych wspólników, którzy będą reprezentować spółkę,
 • wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentacji spółki,
 • dowód dokonania opłaty sądowej od wpisu do KRS, oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Każdy wspólnik ma obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru art.26§3 K.s.h

Koszty związane z założeniem spółki jawnej

 • Za wpis do KRS opłata wynosi 500 zł, w przypadku gdy spółka jawna rejestrowana jest przez internet opłata za wpis wynosi 250 zł.
 • Opłata za zgłoszenie w MSiG  jest stała i wynosi 100 zł.
 • Warto zwrócić uwagę na fakt, że od wartości wniesionych do spółki wkładów należy zapłacić 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych i zarejestrować spółkę jako podatnika podatku VAT.

Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej

Każdy ze wspólników spółki za jej zobowiązania odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem z pozostałymi wspólnikami i ze spółką. Zobowiązania spółki w pierwszej kolejności realizowane są z majątku spółki. Wierzyciel może przeprowadzić egzekucję z majątku wspólnika w sytuacji, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się nieskuteczna. Nie przeszkadza to, aby wnieść powództwo przeciwko wspólnikowi.

Spółka jawna może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości, oraz inne prawa rzeczowe, może zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Podział zysków w spółce jawnej

Obowiązkiem wspólników jest wniesienie określonych w umowie spółki wkładów w równej wysokości, a oznacza to, że wspólnicy mają równe prawa do udziału w zyskach i stratach spółki. Wspólnik ma prawo żądać podziału i wypłaty całości zysku na koniec każdego roku obrotowego, może też żądać corocznie wypłacania odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego nawet wówczas, gdy spółka poniosła stratę.