Udzielenie spółce z o.o. pożyczki przez wspólnika lub członka zarządu

Dla firm: Udzielenie spółce z o.o. pożyczki przez wspólnika lub członka zarządu

  • 4.6 / 5
  • 23

Czy wspólnik lub członek zarządu może udzielić pożyczki spółce z o.o.?

Prawo polskie przewiduje możliwość udzielenia przez wspólnika lub członka zarządu pożyczki  spółce z o.o ., będącej w potrzebie pozyskania dodatkowych środków. Zgodnie z art. 720 ust. 1 Kodeksu cywilnego:

„Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”.

Udzielenie pożyczki spółce z o.o. przez wspólnika lub członka zarządu jest co do zasady neutralne pod względem podatkowym. Z tego powodu jest to ciesząca się popularnością forma pozyskania kapitału przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Forma umowy pożyczki udzielonej spółce z o.o.

W przypadku umowy pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymagane jest zachowanie formy dokumentowej. Bez względu na kwotę udzielonej pożyczki, wskazane jest zawarcie umowy na piśmie w celach dowodowych.

Gdy jedyny wspólnik jest równocześnie jedynym członkiem zarządu, zawarcie umowy pożyczki między nim a spółką, wymaga formy aktu notarialnego.

Ustawodawca nie ograniczył dopuszczalnej wysokości kwoty pożyczki udzielonej spółce z o.o. Ograniczone są jedynie koszty uzyskania przychodów w postaci odsetek. Jednak dopiero w chwili, gdy odsetki te przekroczą kwotę 3 mln zł.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Udzielenie pożyczki a reprezentacja spółki z o.o.

Zawarcie umowy pomiędzy spółką z o.o. a jej wspólnikiem lub członkiem zarządu wymaga zgody zgromadzenia wspólników. Brak zgody zgromadzenia wspólników na zawarcie tej umowy powoduje jej nieważność.

Zaciągnięcie pożyczki, której kwota dwukrotnie przewyższają wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników. Uchwała ta nie jest wymagana, jeśli wskazuje na to umowa spółki.

Treść umowy pożyczki udzielonej spółce z o.o.

Umowa pożyczki udzielonej spółce z o.o. musi spełniać wymogi przewidziane przepisami Kodeksu cywilnego. Przede wszystkim, w jej treści należy określić:

  • strony umowy, 
  • kwotę pożyczki
  • termin zwrotu pożyczki.

W przypadku braku tego ostatniego, spółka będzie zobowiązana do zwrotu pożyczki w terminie 6 tygodni po wypowiedzeniu umowy przez wspólnika. W umowie pożyczki należy wskazać również sposób jej spłaty - ratalny lub jednorazowy (całkowity).

Nie ma potrzeby precyzowania, na jakie cele pożyczka zostanie przeznaczona. Wspólnik może jednak zastrzec, że przekazane pieniądze mają służyć rozwojowi spółki z o.o.

Opodatkowanie pożyczki dla spółki z o.o. - podatek dochodowy od osób prawnych

Pożyczka udzielona spółce z o.o. przez wspólnika lub członka zarządu nie stanowi przychodu po stronie spółki. Nie jest też kosztem uzyskania przychodu dla osoby udzielającej pożyczki.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Oprocentowanie pożyczki dla spółki z o.o.

Do podstawy opodatkowania wliczane są jedynie usługi pośrednictwa finansowego - a zatem należne odsetki.

Pożyczka udzielona spółce z o.o. może być dowolnie oprocentowana. Należy jednak pamiętać, że jej odsetki stanowić będą koszt dla firmy. Warto więc unikać oprocentowania 0%, które z uwagi na powstanie nieodpłatnego świadczenia, wiąże się z przychodem dla spółki. Z tego powodu warto ustalić rynkowe oprocentowanie pożyczki, przykładowo na poziomie 5%.

Obowiązek podatkowy od należnych odsetek powstaje w momencie, gdy odsetki te zostaną opłacone albo gdy stają się wymagalne. Gdy pożyczka spłacana jest wraz z odsetkami w systemie ratalnym, obowiązek podatkowy powstaje w chwili otrzymywania każdej kolejnej kwoty odsetek.

Opodatkowanie pożyczki dla spółki z o.o.  podatek VAT

Pożyczka udzielona spółce z o.o. przez wspólnika lub członka zarządu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - VAT. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy pożyczkodawcą jest osoba fizyczna niebędąca podatnikiem VAT.

Kiedy obie strony umowy pożyczki są podatnikami podatku VAT (czynnymi lub zwolnionymi), udzielenie pożyczki podlega opodatkowaniu. Pożyczkodawca jest w efekcie zobligowany do wykazania czynności w deklaracji VAT. Jednocześnie, czynność udzielenia pożyczki korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Opodatkowanie pożyczki dla spółki z o.o. - podatek od czynności cywilnoprawnych

Stawka podatku PCC dla pożyczek wynosi co do zasady 0,5% wartości tej pożyczki. Niemniej, pożyczki udzielane przez wspólnika spółce z o.o. są zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych.

Księgowanie pożyczki udzielonej spółce z o.o.

Pożyczkę udzieloną przez wspólników, księgowa / biuro rachunkowe, które prowadzi księgowość dla spółka z o.o. ewidencjonuje na koncie „Pozostałe rozrachunki". W ciągu roku są one wykazywane w księgach rachunkowych w wartości nominalnej z dnia otrzymania udzielonych środków. 

Pożyczka dla spółki z o.o. - podsumowanie

Pomoc finansowa udzielona spółce z o.o. przez wspólnika lub członka zarządu jest bezkosztowym i pozbawionym formalności sposobem na poprawę jej sytuacji. Co kluczowe, kwota udzielonej przez wspólnika pożyczki jest neutralna podatkowo. Nie stanowi ona dla spółki przychodu - ma bowiem charakter zwrotny i została wyłączona z katalogu przychodów. Nie rodzi też obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych - w przeciwieństwie do dopłat i podwyższenia kapitału zakładowego. Te czynności podlegają opodatkowaniu według 0,5% stawki podatku.

Eksperci artykułu: