Usługi biegłego rewidenta - cennik

Usługi biegłego rewidenta - cennik

 • 5.0 / 5
 • 1

Koszty usług audytorskich - ile kosztuje badanie biegłego rewidenta?

Wynagrodzenie za usługi audytorskie świadczone przez biegłego rewidenta ustalane jest każdorazowo w drodze indywidualnych negocjacji z klientem. W przypadku badania sprawozdań finansowych wpływ na cennik usług ma wielkość przedsiębiorstwa określona poprzez:

 • wartość majątku i obrotów,
 • stan zatrudnienia,
 • zakres prowadzonej działalności.

Cena za badanie sprawozdania finansowego kalkulowana jest w oparciu o uchwałę nr 259/20/2005 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie określenia normatywnej pracochłonności minimalnej prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych.

Usługi audytorskie - cennik

Poniżej prezentujemy uśrednione ceny usług świadczonych przez biegłych rewidentów. Przypominamy, że w zależności od wymienionych wcześniej kryteriów, końcowa cena usług autorskich może się różnić.

 • Badanie sprawozdania finansowego - od 10 000 zł netto
 • Stawka godzinowa biegłego rewidenta - od 200 zł netto

Szczegółowy cennik ustalany jest we wstępnej ofercie biura po dostarczeniu przez klienta niezbędnych informacji. W zależności od charakteru usługi, jej cena może być wyrażona jako wartość zlecenia lub wyrażona w godzinach pracy.

Badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta

Zakres czynności wykonywanych przez biegłego rewidenta wprowadza Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Zgodnie z nią, podstawowym przedmiotem działalności biegłego rewidenta jest wykonywanie czynności rewizji finansowej. Audyt obejmuje:

 • badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • przeprowadzanie przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych.

Audyt ten ma na celu ustalenie, czy sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jest zgodne z przyjętą polityką rachunkowości i rzetelnie przedstawia kondycję finansową działalności.

Wykonywany przez biegłego rewidenta audyt wskazuje możliwości poprawy sytuacji finansowej działalności, rozwiązuje jej bieżące problemy księgowe, a także zawiera wykaz działań wartych wdrożenia. Usługi biegłego rewidenta pozwalają zmniejszyć ryzyko związane z prowadzoną działalnością, a co za tym idzie - zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzane jest zgodnie z wymogami określonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Krajowych standardach rewizji finansowej oraz Kodeksie etyki zawodowej.

Pozostałe usługi biegłego rewidenta

Oferta biegłych rewidentów obejmuje szeroką gamę innych usług, takich jak:

 • badanie połączeń, podziałów oraz planów przekształceń spółek,
 • ocenę prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz systemów finansowo-księgowych,
 • opracowywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych,
 • sporządzanie prospektów emisyjnych w części finansowej,
 • audyt środków pozyskanych z funduszy unijnych,
 • sporządzanie due diligence, biznes planów i wniosków kredytowych,
 • wycenę przedsiębiorstw, znaków towarowych, marek oraz udziałów,
 • doradztwo podatkowe.

Wymienione powyżej usługi rozliczane są zwykle po stawce godzinowej.