Usługi biegłego rewidenta - cennik

Dla firm: Usługi biegłego rewidenta - cennik

 • 5.0 / 5
 • 2

Koszty usług audytorskich - ile kosztuje badanie biegłego rewidenta?

Wynagrodzenie za usługi audytorskie świadczone przez biegłego rewidenta ustalane jest każdorazowo w drodze indywidualnych negocjacji z klientem. W przypadku badania sprawozdań finansowych wpływ na cennik usług ma wielkość przedsiębiorstwa określona poprzez:

 • wartość majątku i obrotów,
 • stan zatrudnienia,
 • zakres prowadzonej działalności.

oraz zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym art. 80 wynagrodzenie za przeprowadzenie badania odzwierciedla

 • pracochłonność oraz
 • stopień złożoności prac i
 • wymagane kwalifikacje.

Cena za badanie sprawozdania finansowego często kalkulowana jest w oparciu o nieobowiązującą już uchwałę nr 259/20/2005 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie określenia normatywnej pracochłonności minimalnej prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Choć uchwała nie obowiązuje w dalszym ciągu podstawą kalkulacji wynagrodzenia jest planowana pracochłonność na którą ma wpływ m.in. ryzyko nieodłączne związane z działalnością jednostki.

Usługi audytorskie - cennik

Poniżej prezentujemy uśrednione ceny usług świadczonych przez biegłych rewidentów. Przypominamy, że w zależności od wymienionych wcześniej kryteriów, końcowa cena usług autorskich może się istotnie różnić.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

 • Badanie sprawozdania finansowego - od 11 500 zł netto
 • Stawka godzinowa biegłego rewidenta - od 250 zł netto

Szczegółowy cennik ustalany jest we wstępnej ofercie biura po dostarczeniu przez klienta niezbędnych informacji. W zależności od charakteru usługi, jej cena może być wyrażona jako wartość zlecenia lub wyrażona w godzinach pracy.

Badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta

Zakres czynności wykonywanych przez biegłego rewidenta wprowadza Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Zgodnie z nią, podstawowym przedmiotem działalności biegłego rewidenta jest wykonywanie czynności rewizji finansowej. Audyt obejmuje:

 • badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • przeprowadzanie przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych.

Audyt ten ma na celu sporządzenie opinii biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego badanej jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Wykonywany przez biegłego rewidenta audyt często wskazuje możliwości poprawy sytuacji finansowej działalności, rozwiązuje jej bieżące problemy księgowe, a także zawiera wykaz działań wartych wdrożenia. Usługi biegłego rewidenta pozwalają zmniejszyć ryzyko związane z prowadzoną działalnością, a co za tym idzie - zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzane jest zgodnie z wymogami określonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Krajowych Standardach Badania oraz Kodeksie etyki zawodowej.

Pozostałe usługi biegłego rewidenta

Oferta biegłych rewidentów obejmuje szeroką gamę innych usług, takich jak:

 • badanie połączeń, podziałów oraz planów przekształceń spółek,
 • ocenę prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz systemów finansowo-księgowych,
 • opracowywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych,
 • sporządzanie prospektów emisyjnych w części finansowej,
 • audyt środków pozyskanych z funduszy unijnych,
 • sporządzanie due diligence, biznes planów i wniosków kredytowych,
 • wycenę przedsiębiorstw, znaków towarowych, marek oraz udziałów,
 • doradztwo podatkowe.

Wymienione powyżej usługi rozliczane są zwykle po stawce godzinowej.

Eksperci artykułu: