Wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy dla skali / podatku liniowego

Dla firm: Wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy dla skali / podatku liniowego

 • 4.5 / 5
 • 17

Czym jest zaliczka na podatek dochodowy?

Zaliczka na podatek dochodowy jest jednym z podstawowych obowiązków podatnika opodatkowanego na zasadach ogólnych - według skali podatkowej (stawka 18 lub 32 proc.) lub podatkiem liniowym (19 proc.) Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule o wyborze formy opodatkowania działalności gospodarczej.

Obowiązek ten polega na wpłacaniu - do odpowiedniego organu podatkowego i w odpowiednim terminie - ustalonej wcześniej zaliczki na podatek. Podatnik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą może opłacać zaliczki na podatek dochodowy:

 • miesięcznie - dotyczy podatników opodatkowanych skalą podatkową lub podatkiem liniowym oraz prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jest to najpowszechniejsza forma zapłaty podatku dochodowego.
 • kwartalnie - dotyczy podatników, którzy rozpoczęli działalność w danym roku podatkowym oraz  małych podatników, gdy wartość ich przychodu ze sprzedaży w poprzednim roku wraz z kwotą podatku VAT nie przekroczyła równowartości 1 200 000 EUR.
 • w sposób uproszczony - mogą o niego wnioskować podatnicy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w bieżącym lub w ubiegłym roku.

Wybór i zmiana metody opłacania zaliczek na podatek dochodowy

Przedsiębiorca, który chce wybrać lub zmienić metodę opłacania zaliczek na podatek dochodowy, może zrobić to na dwa sposoby:

 • elektronicznie - przez aktualizację formularza CEIDG, dostępnego na stronie internetowej CEIDG
 • składając pisemne zawiadomienie o wyborze wybranej metody uiszczania zaliczek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Przedsiębiorcy otwierający własną firmę, o wyborze metody opłacania zaliczek na podatek dochodowy, mogą zdecydować nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie działalności.

Zmiana stawki podatku obliczanego na zasadach ogólnych

Zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, od 2020 roku obowiązuje zmieniony sposób wyliczania podatku na zasadach ogólnych.

Podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczania w danym roku według skali:

 • 17% dla podstawy opodatkowania do 85 538 zł,
 • 14 539,76 + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy

Obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy powstaje od miesiąca lub kwartału, w jakim to dochody osiągnięte od początku roku przekroczyły kwotę wolną od podatku. Stanowi ona iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatkowej.

W celu obliczenia wysokości zaliczki na podatek za dany okres rozliczeniowy zastosowanie znajduje stała kwota zmniejszająca podatek. Możliwość jej odliczenia zależna jest od wysokości osiągniętych dochodów:

 • dla podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, kwota zmniejszająca podatek to 525 zł 12 gr rocznie,
 • dla podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Jak obliczyć zaliczkę na podatek według skali?

Wzór obliczenia zaliczki na podatek dochodowy PIT w skali podatkowej:

 1. Przychód z działalności narastająco - koszty narastająco = dochód

  W ten sposób wyliczana jest różnica pomiędzy przychodami a kosztami, czyli kwota dochodu. Zaliczkę na podatek dochodowy oblicza się narastająco od dochodu osiągniętego od początku danego roku.

 2. Dochód - składki ZUS narastająco - strata z lat ubiegłych = podstawa opodatkowania

  Od uzyskanej kwoty dochodu trzeba odjąć sumę zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz stratę z lat ubiegłych.

 3. Podstawa opodatkowania x 17% = podatek obliczony

 4. Podatek obliczony - kwota zmniejszająca podatek - składki zdrowotne narastająco - należne zaliczki za poprzednie miesiące w ciągu roku = podatek do zapłaty

Zaliczkę należną za dany miesiąc lub kwartał należy zaokrąglić do pełnych złotych. Uzyskana kwota podlega wpłacie do urzędu skarbowego.

Zaliczkę za kolejne miesiące podatnik oblicza w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu (osiągniętego od początku roku) a sumą zaliczek za poprzednie miesiące.

Jak obliczyć zaliczkę na podatek przy podatku liniowym?

Sposób obliczania zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu podatkiem liniowym jest podobny do sposobu na zasadach ogólnych. Z dwiema jednak różnicami: 

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

 • w rozliczeniu tym nie można zastosować żadnych ulg i odliczeń od dochodu,
 • podstawa opodatkowania niezależnie od kwoty będzie pomnożona przez 19% (stawka podatku liniowego).
 1. Przychód z działalności narastająco - koszty narastająco = dochód

 2. Dochód - składki ZUS społeczne narastająco - strata z lat ubiegłych = podstawa opodatkowania

 3. Podstawa opodatkowania x 19% = podatek obliczony

 4. Podatek obliczony - składki zdrowotne narastająco - należne zaliczki za poprzednie miesiące w ciągu roku = podatek do zapłaty

Zaliczkę należną za dany miesiąc lub kwartał należy zaokrąglić do pełnych złotych. Uzyskana kwota podlega wpłacie do urzędu skarbowego.

Zaliczkę za kolejne miesiące podatnik oblicza w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu (osiągniętego od początku roku) a sumą zaliczek za poprzednie miesiące.

Zastosowanie podatku liniowego to szereg korzyści dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych osiągających wysokie dochody. Szczegółowe informacje w artykule o opodatkowaniu działalności podatkiem liniowym.

Zaliczka na podatek dochodowy 0 zł

Jeżeli wartość obliczonej przez podatnika zaliczki na podatek dochodowy wynosi 0 zł, to nie musi on dokonywać wpłaty do US ani zgłaszać tego faktu organowi podatkowemu.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Zaliczka na podatek dochodowy poniżej 1 000 zł

Przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, jeśli kwota zaliczki nie przekracza 1 000 zł. Gdy dojdzie do przekroczenia tej kwoty, wówczas przedsiębiorca zobowiązany będzie uiścić należną opłatę do Urzędu Skarbowego.

Termin opłacania zaliczek na podatek dochodowy

Terminy opłacania zaliczek:

 • zaliczki miesięczne - do 20. dnia miesiąca następnego (np. zaliczka za marzec opłacana do 20 kwietnia), za grudzień - do 20 stycznia roku następnego,
 • zaliczki kwartalne - do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału (np. zaliczka za II kwartał będzie musiała być opłacona do 20 lipca), a za ostatni kwartał roku do 20 stycznia roku następnego.

Podatek PIT tylko na mikrorachunek przedsiębiorcy

Od stycznia 2020 r. płatnicy podatku dochodowego PIT wpłacają wszelkie zobowiązania, w tym zaliczki na podatek dochodowy, na indywidualny numer bankowy Urzędu Skarbowego.

Eksperci artykułu: