Zatrudnienie pracownika z zagranicy

Zatrudnienie pracownika z zagranicy

 • 5.0 / 5
 • 3

Formy legalizacji pobytu cudzoziemca

Procedura legalnego zatrudnienia cudzoziemca regulowana jest przepisami wynikającymi z: Ustawy o cudzoziemcach, Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Kodeksu Pracy.

Zgodnie z przepisami, zatrudnienie cudzoziemca może zostać usankcjonowane prawnie w ramach:

 • Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi - dotyczy obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii i Armenii, zatrudnienie na okres maksymalnie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na wniosek pracodawcy.
 • Zezwolenie na pracę - dotyczy obywateli państw spoza UE oraz EOG, zatrudnienie na czas określony, nie dłuższy jednak niż 3 lata, na wniosek pracodawcy.
 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - dotyczy obywateli państw spoza UE oraz EOG, zatrudnienie na czas określony, nie dłuższy jednak niż 3 lata, na wniosek cudzoziemca.

Pracodawca może zatrudnić cudzoziemca zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej.

Dokumenty uprawniające zatrudnienie pracownika z zagranicy do pracy i pobytu w Polsce

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi nie legalizuje jego pobytu w Polsce. Cudzoziemiec musi mieć wizę, paszport biometryczny lub zezwolenie na pobyt.

Samo zezwolenie na pracę nie legalizuje pobytu cudzoziemca w Polsce. Musi uzyskać on również wizę, paszport biometryczny lub zezwolenie na pobyt.

Wydana cudzoziemcowi karta pobytu poświadcza jego prawo do podjęcia pracy na rzecz konkretnego pracodawcy i na warunkach wskazanych w zezwoleniu.

Kto i gdzie składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę?

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę oraz oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi składa pracodawca. Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu) składa sam cudzoziemiec.

Oświadczenie o powierzenie pracy cudzoziemcowi składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Wniosek o wydanie karty pobytu i zezwolenie na pracę należy natomiast złożyć do właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Ile trwa proces legalizacji pracy i pobytu cudzoziemca?

Czas trwania procesu legalizacji pracy i pobytu cudzoziemca zależy od jego indywidualnej sytuacji. Trwa średnio:

 • od 7 do 60 dni - w przypadku zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy,
 • kilka miesięcy - gdy cudzoziemiec składa wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu).

Konsekwencje nielegalnego zatrudniania cudzoziemca

Pracodawcy nielegalnie zatrudniającemu cudzoziemca wymierzona może zostać kara grzywny w minimalnej wysokości 3000 zł. W przypadku, gdy pracodawca wprowadza cudzoziemca w błąd w celu nielegalnego wykonywania pracy, grzywna ta może wynieść do 10 000 zł.

Cudzoziemcowi wykonującymi pracę niezgodnie z przepisami polskiego prawa może zostać wymierzona kara grzywny w wysokości minimum 1000 zł. Osoba ta może również otrzymać decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Obowiązkowe opłaty urzędowe dot. legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców

Opłaty urzędowe związane z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń:

 • 440 zł - wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
 • 340 zł - wydanie zezwolenia na pobyt czasowy,
 • 50 zł - wydanie lub wymiana plastikowej karty pobytu,
 • 50 zł - wydanie zezwolenia na pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy,
 • 100 zł - wydawanie zezwolenia na pracę na okres dłuższy niż 3 miesiące,
 • 30 zł - oświadczenie o powierzenie pracy cudzoziemcowi,
 • 406 zł - przedłużenie wizy.

Pomoc w legalizacji pobytu i pracy cudzoziemca

Proces związany z zatrudnieniem pracownika z innego kraju spoczywa na przedsiębiorcy. Jest czasochłonny i wymaga znajomości zawiłych przepisów prawa. Dla pracodawców pozbawionych wiedzy i doświadczenia, cała procedura może okazać się olbrzymim wyzwaniem. Zwłaszcza, że przypadek każdego cudzoziemca trzeba traktować indywidualnie.

Pomoc biura rachunkowego w zakresie legalizacji pracy i pobytu to oszczędność czasu i większe szanse powodzenia całej akcji. A także mniejsze ryzyko potencjalnych konsekwencji prawnych, jakie mogą wynikać z błędu lub niedopełnienia formalności.

Cennik pośrednictwa w legalizacji pobytu i pracy


Czynność
Cena
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (kartę pobytu z pozwoleniem na pracę) od 600 zł  + opłaty urzędowe
zezwolenie na pracę każdego typu
od 400 zł + opłaty urzędowe
zaproszenie członka rodziny cudzoziemca
od 200 zł + opłaty urzędowe
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
od 800 zł + opłaty urzędowe
cofnięcie zakazu wjazdu
od 300 zł
oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy
od 150 zł
pomoc w wypełnieniu wniosku + zapisanie na wizytę w urzędzie lub złożenie dokumentów
od 250 zł
sprawdzenie kompletu dokumentów do złożenia w urzędzie
od 250 zł
dodatkowe stawiennictwo w urzędzie, pomoc wnioskodawcy podczas rozmowy z urzędnikiem
od 200 zł
karta pobytu dla członków rodziny na zasadzie łączenia rodziny, w tym sprawdzenie i pomoc w zebraniu kompletu dokumentów
od 1000 zł za osobę
odwołanie w razie otrzymania negatywnej decyzji
indywidualna wycena
wsparcie w razie kontroli legalnego pobytu/pracy cudzoziemców
indywidualna wycena
Podane wyżej ceny są cenami orientacyjnymi, mogą się różnić w zależności od konkretnych przypadków.