ABR Agnieszka Rokicka-Biedrzycka (2)

Nasze biuro powstało z myślą o kompleksowej obsłudze małych i średnich podmiotów gospodarczych. Naszymi atutami są doświadczenie, rzetelność oraz zaufanie w relacjach z klientami.

  • NIP 5261111273

obszar usług:

 • Wola

usługi dodatkowe:

 • Odbiór dokumentów
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Raporty / sprawozdania
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm
 • Finansowanie - pomoc
 • Optymalizacja podatkowa
 • Księgowość w siedzibie Klienta

programy księgowe:

 • Comarch Optima

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka z o.o.
 • Spółka cywilna

branże specjalistyczne:

 • Farmacja/Służba zdrowia
 • Import/Eksport
 • Produkcja
 • Hotele/Turystyka
 • Budowlana/Deweloperska
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Edukacja
 • Najem

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów
 • Legalizacja pobytu
 • Certyfikat księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księgowość dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (najem, ryczałt, KPiR)

 • pomoc przy rejestracji działalności – Urząd Gminy, Urząd Skarbowy, ZUS, GUS,
 • doradztwo podatkowe,
 • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami,
 • comiesięczne sporządzanie i wysyłanie do urzędów:
  - deklaracja dla celów podatku VAT
  - rozliczenia dla podatków dochodowych PIT
  - deklaracji ZUS
 • sporządzenie rozliczenia rocznego właściciela,
 • uczestnictwo w kontrolach.

Pełna księgowość

 • pomoc przy założeniu spółki KRS, Urząd Skarbowy, Zus, Gus,
 • doradztwo podatkowe,
 • pomoc przy opracowaniu zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, procedur i zasad księgowych,
 • możliwość pracy na programie księgowym klienta,
 • prowadzenie pełnej księgowości,
 • analiza kont, rozrachunki z dostawcami i odbiorcami,
 • comiesięczne sporządzanie i wysyłanie do urzędów:
  - deklaracji dla celów podatku VAT
  - rozliczenia dla podatków dochodowych CIT
 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego,
 • miesięczne sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat,
 • sporządzanie raportów, zestawień według potrzeb klienta,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego według wymogów ustawy o rachunkowości,
 • sporządzanie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
 • uczestnictwo w kontrolach podatkowych,
 • niezbędna pomoc przy badaniu ksiąg przez biegłych rewidentów.

Usługi kadrowo-płacowe

 • Czynności związane z rozpoczęciem świadczenia usług, obejmujące w szczególności:
  stworzenie listy płac,
 • przygotowanie kart pracowników,
 • zgłoszenie/wyrejestrowanie firmy i pracowników do ubezpieczeń społecznych, obejmująca w szczególności:
  - wypełnianie odpowiednich formularzy
  - składanie formularzy we właściwym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Comiesięczne usługi, obejmujące w szczególności:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • obliczanie wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
 • obliczanie wynagrodzeń, podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne dla osób zatrudnionych na podstawie zlecenia lub umowy o dzieło,
 • obliczanie wynagrodzeń za nadgodziny, zasiłków chorobowych i innych świadczeń pracowniczych przewidzianych w kodeksie pracy,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji w zakresie wymaganym przez ZUS, PDOF,
 • zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian danych pracownika,
 • prowadzenie kart przychodów pracowników,
 • prowadzenie ewidencji:
  - zatrudnienia,
  - zwolnień lekarskich,
  - badań lekarskich,
  - szkoleń BHP,
  - urlopów,
 • przygotowanie umów o pracę oraz aneksów do tych umów,
 • przygotowanie nagan i kar udzielanych pracownikom,
 • sporządzanie dokumentacji dla celów zasiłków rodzinnych,
 • sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • weryfikacja ewidencji czasu pracy,
 • sporządzanie planów urlopów na dany rok na podstawie zaakceptowanych przez pracodawcę wniosków pracowników,
 • sporządzanie, w porozumieniu z pracodawcą, harmonogramu czasu pracy na każdy miesiąc.

Czynności związane z zakończeniem roku podatkowego, obejmujące w szczególności:

 • przygotowanie deklaracji związanych z zakończeniem roku podatkowego,
 • przygotowanie rocznych informacji dla pracowników o wynagrodzeniach i pobranych podatkach według obowiązujących wzorów.

Obliczanie kwot należnych pracownikom w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, obejmujące w szczególności:

 • obliczanie kwot należnych przy rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia i za wypowiedzeniem, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz innych świadczeń wymaganych przez kodeks pracy,
 • sporządzanie deklaracji wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy.

Usługi dodatkowe:

 • pomoc w uzyskaniu finansowania – pośrednictwo kredytowe,
 • odbiór dokumentów od klienta,
 • księgowość w biurze klienta.


Dokumenty

Galeria

Partner merytoryczny