AP Office sp. z o.o.

Zewnętrzna księgowość na miarę Twoich potrzeb.

  • NIP 9512365637
  • REGON 146609541
  • KRS 0000456040

Charakterystyka

obszar usług:

 • Włochy

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Grupa kapitałowa
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości

usługi dodatkowe:

 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Windykacja
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski

programy księgowe:

 • Comarch Optima
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księgowość

 • Wyliczanie należności publicznoprawnych za dany miesiąc [ZUS, PIT, CIT, VAT] dla wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej
 • Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • Przygotowanie planu kont dostosowanego do rozliczeń podatkowych oraz oczekiwanych informacji zarządczych Klienta,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,
 • Księgowanie dowodów księgowych, w tym w przekroju informacji zarządczej i zgodnie z obowiązującą strukturą organizacyjną Klienta,
 • Wsparcie przy sporządzaniu dokumentów inwentaryzacyjnych,
 • Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT oraz rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • Rejestracja do podatku VAT oraz aktualizacja zgłoszonych danych,
 • Analiza i kontrola poprawności dokumentów podlegających rozliczeniu VAT,
 • Sporządzanie not korygujących błędy w wystawionych dowodach,
 • Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
 • Składanie miesięcznych deklaracji VAT do urzędu skarbowego
 • Obliczanie podatku do zwrotu oraz sporządzanie odpowiednich wniosków i dokumentacji,
 • Ewidencja dokumentacji sprzedaży dokonywanej przy użyciu kas fiskalnych.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych bilansu, rachunku zysków i strat oraz cash-flow oraz innych wymaganych dokumentów, w zależności od zakresu sprawozdań, którym podlega Klient.

Nasi klienci

 • Osoby fizyczne tzw. samozatrudnieni świadczący usługi na rzecz jednego kontrahenta.
 • Osoby fizyczne wykonujące wolne zawody artystyczne i prawnicze.
 • Osoby fizyczne świadczące usługi zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie kontraktu menedżerskiego.
 • Sklepy internetowe dokonujące rozliczeń płatności z klientami w formie przedpłat gotówkowych, przelewów, transakcji PAYU.
 • Sklepy stacjonarne, dokonujące obrotu gotówkowego przy użyciu kasy fiskalnej.
 • Firmy IT prowadzące działalność handlowo-usługową.
 • Firmy IT zajmujące się tworzeniem oprogramowania.
 • Firmy prowadzące działalność finansową polegającą na udzielaniu pożyczek.
 • Firmy prowadzące obrót nieruchomościami.
 • Firmy budowlane prowadzące krótko i długoterminowe projekty budowlane.
 • Agencja reklamowa organizująca eventy.
 • Firma handlowa z udziałem zagranicznym, sprowadzająca do Polski żywność.
 • Firmy pozyskujące dofinansowanie unijne.
 • Forma prawna
 • Księga przychodów i rozchodów.
 • Karta podatkowa.
 • Ryczałt ewidencjonowany.
 • Spółki osobowe działające na podstawie ksh.
 • Spółki kapitałowe działające na podstawie ksh.
 • Fundacje i stowarzyszenia.

Finanse

 • Dobór form finansowania bieżącej działalności i planowanych inwestycji [kredyt, leasing, pożyczka]
 • Monitoring należności i zobowiązań
 • Wiekowanie należności i zobowiązań
 • Monitoring płynności finansowej
 • Prognozowanie płynności finansowej
 • Sporządzanie predykcji wyniku finansowego
 • Opracowywanie prognoz/planów finansowych na potrzeby wnioskowania o dofinansowanie
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych śródrocznych i rocznych

Nasi klienci

 • Spółki IT [handlowe, wdrożeniowe, softwarowe] dla których liczymy rentowność projektów oraz koszty wytworzenia oprogramowania
 • Spółki IT, dla których przygotowujemy predykcje cash flow pozwalające na planowanie inwestycji
 • Wykonawcy robót budowlanych, dla których rozliczamy inwestycje budowlane w czasie
 • Sklepy detaliczne z rozbudowanym systemem płatności przez klienta [przedpłaty, opłaty za pobraniem przez kuriera, płatności PayU]

Kadry i Płace

Wyręczamy Klienta w realizacji zadań wymagających znajomości przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatkowych.

 • Opracowywanie umów o pracę i/lub umów cywilnoprawnych
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Kontrola ważności badań lekarskich
 • Kontrola wykorzystania urlopów wypoczynkowych
 • Tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania
 • Opracowywanie projektów zakładowych planów kont
 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Przygotowywanie list płac
 • Sporządzanie deklaracji ZUS
 • Rozliczenia roczne PIT 11 i PIT 8B
 • Sprawozdawczość PFRON
 • Nadzór nad poprawnością umów cywilnoprawnych [zlecenia i o dzieło] zawieranych z pracownikami

Nasi klienci

 • Obsługę kadrowo-płacową prowadzimy dla klientów, którzy w ramach prowadzonej działalności zatrudniają
 • pracowników lub współpracują z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą
 • Firmy IT [handlowe, wdrożeniowe, softwarowe]
 • Sklepy detaliczne zatrudniające pracowników na stanowiskach sprzedawców.
 • Firmy prowadzące działalność finansową polegającą na udzielaniu pożyczek.
 • Firmy prowadzące obrót nieruchomościami.
 • Firmy budowlane prowadzące krótko i długoterminowe projekty budowlane.
 • Agencja reklamowa organizująca eventy.
 • Firma handlowa z udziałem zagranicznym, sprowadzająca do Polski żywność.
 • Firmy pozyskujące dofinansowanie unijne.

Kontroling

Przygotowujemy cykliczne raporty na potrzeby zarządcze klienta umożliwiające bieżące monitorowanie jego sytuacji finansowej.

 • Tworzenie i kontrola budżetu
 • Analiza rentowności projektów, całej organizacji oraz jej poszczególnych obszarów
 • Analiza rentowności projektów IT oraz inwestycji budowlanych
 • Monitoring należności i zobowiązań
 • Wiekowanie należności i zobowiązań
 • Monitoring płynności finansowej
 • Zarządzanie płatnościami i przelewami
 • Analiza funkcjonowania centrów kosztów oraz całej organizacji
 • Prognozowanie płynności finansowej
 • Sporządzanie predykcji wyniku finansowego
 • Opracowywanie prognoz/planów finansowych na potrzeby wnioskowania o dofinansowanie zewnętrzne
 • Sporządzanie rachunku wyników po zakończonym miesiącu
 • Opracowywanie raportów finansowych na potrzeby zarządcze
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych kwartalnych, śródrocznych i rocznych

Nasi klienci

 • Spółki kapitałowe
 • Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe

 • Sprawozdawczość giełdowa [raporty kwartalne, śródroczne i roczne]
 • Sprawozdawczość statystyczna [Urząd Statystyczny, Urząd Marszałkowski, Narodowy Bank Polski]
 • Reprezentacja podczas audytów i kontroli urzędowych
 • Opracowywanie Polityki Rachunkowości
 • Bieżące konsultacje w zakresie optymalizacji wyniku oraz odprowadzanych należności publicznoprawnych
 • Współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozdanie finansowe
 • Outsourcing księgowości i kadr

Nasi klienci

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie:
 • księgi przychodów i rozchodów
 • karty podatkowej
 • ryczałtu ewidencjonowanego
 • Spółki osobowe
 • Spółki kapitałowe prywatne oraz notowane na GPW
 • Fundacje i stowarzyszenia

Forma prawna

 • IT
 • Sklepy internetowe
 • Kancelarie Prawne
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na małą i dużą skalę

Dodatkowe informacje

Wiemy czym jest Back Office
Kompetentni ludzie, zdrowe relacje i dobre procesy. Wiedza i doświadczenie osób wspomagających organizację warunkują jej podstawowy sukces.

Działamy odpowiedzialnie i perspektywicznie
Naszą intencją jest stały rozwój oferty z zakresu back-officu tak, aby kompleksowo odpowiadać na potrzeby rynku. Naszą działalność opieramy na takich fundamentach jak etyka, tajemnica przedsiębiorstwa klienta, rzetelność i terminowość. Wierzymy, że na tej podstawie jesteśmy w stanie zbudować długofalową współpracę.

Chcemy współdzielić sukces
Czerpiemy satysfakcję, kiedy inni odnoszą sukces z naszą pomocą.