BPG Polska Audyt sp. z o.o. (0)

BPG Polska Twój partner w biznesie

  • NIP 5213218725
  • REGON 015273887

obszar usług:

 • Śródmieście

usługi dodatkowe:

 • Dostęp online
 • Obsługa PFRON
 • Podatki z zagranicy
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Raporty / sprawozdania
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm
 • Optymalizacja podatkowa
 • Intrastat
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Ceny transferowe

programy księgowe:

 • Sage Symfonia
 • Enova

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Grupa kapitałowa
 • Konsorcjum
 • Spółka akcyjna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka cywilna
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka z o.o.-komand.

branże specjalistyczne:

 • Farmacja/Służba zdrowia
 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Import/Eksport
 • Produkcja
 • Hotele/Turystyka
 • Finanse
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • E-Commerce

rodzaje księgowości:

 • Księgi rachunkowe

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Usługi BHP
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski
 • niemiecki
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC
 • Doradca podatkowy
 • Biegły rewident / audytor

Oferta firmy

Audyt

 • badanie sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, standardami HGB, IFRS (IAS), US GAAP,
 • przegląady ksiąg rachunkowych (limited review),
 • finansowe due diligence,
 • doradztwo i pomoc przy łączeniu, przekształceniach i likwidacjach Spółek,
 • doradztwo w zakresie ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów rachunkowości,
 • sporządzanie zakładowych planów kont i określanie polityki rachunkowości.

Doradztwo Podatkowe

 • doradztwo i opinie z zakresu prawa podatkowego, jak również prawa celnego i dewizowego,
 • przygotowywanie dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji z podmiotami powiązanymi (ceny transferowe),
 • doradztwo transakcyjne i optymalizacja podatkowa,
 • podatkowe due diligence,
 • przygotowywanie deklaracji i informacji podatkowych (VAT, CIT, pozostałe podatki),
 • reprezentacja Klienta przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi,
 • rozliczenia podatkowe zagranicznych osób fizycznych i prawnych działających w Polsce.

Księgowość

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, rejestry VAT),
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) zgodnie z przepisami polskimi, HGB, US GAAP, IFRS,
 • sporządzanie miesięcznych raportów (bilans oraz rachunek zysków i strat) w języku polskim, niemieckim i angielskim,
  przygotowywanie dodatkowych raportów i sprawozdań zgodnie z wytycznymi Klienta,
 • obliczenie miesięcznych i kwartalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych, sprawozdań GUS, NBP i innych,
 • doradztwo księgowe w zakresie prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych,
 • reprezentowanie Klienta w trakcie kontroli podatkowych,
 • sporządzanie planów amortyzacji środków trwałych,
 • opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb Klienta,
 • przygotowywanie polityki rachunkowości,
 • przygotowywanie wewnętrznych procedur księgowych,
 • księgowanie projektów finansowanych z funduszy UE,
 • pomoc w wystawianiu faktur oraz organizacja płatności,
 • zdalny dostęp Klienta do systemu księgowego.

Usługi kadrowe

 • prowadzenie teczek osobowych pracowników, kartotek wynagrodzeń, kartotek urlopowych, kartotek ewidencji czasu pracy,
 • kontrola dokumentów historycznych pracownika,
 • skierowania na badania lekarskie,
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, oświadczeń zgodnie z Kodeksem Pracy,
  ewidencja świadectw lekarskich.

Usługi płacowe

 • rejestracja i wyrejestrowanie pracownika w ZUS-ie,
 • sporządzanie listy płac i pasków pracowniczych,
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków, ekwiwalentów urlopowych, premii i nagród,
 • rozliczanie nadgodzin,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS wraz z obowiązującymi załącznikami i przelewami na drukach
 • dopuszczonych przez ZUS oraz miesięcznych raportów RMUA,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do urzędu skarbowego PIT-4R, rozliczenia roczne pracowników PIT-11 i PIT-40,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowej PFRON,
 • wypełnianie formularzy Głównego Urzędu Statystycznego.

Konsulting

 • nabywanie i wycena przedsiębiorstw,
 • lokalizacja ryzyk prowadzonej działalności,
 • finansowe due diligence,
 • podatkowe due diligence,
 • optymalizacja kosztów prowadzonej działalności,
 • doradztwo personalne,
 • sporządzanie business planów,
 • dostosowanie zasad rachunkowości do przepisów i standardów międzynarodowych, m.in. IFRS lub US GAAP,
 • działania mające na celu pozyskanie kapitału (przygotowywanie spółki do wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych),
 • doradztwo w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Dokumenty

Dodatkowe informacje

BPG Polska świadczy kompleksową opiekę i wsparcie merytoryczne w wyszukiwaniu optymalnych rozwiązań indywidualnie dla każdego Klienta. Dogłębna analiza warunków gospodarczych oraz ustawodawczych, ciągłe kształcenie i rozwój naszych pracowników oraz użycie najnowszych technik gwarantują obsługę naszych Klientów na najwyższym poziomie.

Dodatkowo, poprzez członkostwo w międzynarodowej organizacji - Kreston International - posiadamy doświadczenie i wiedzę w rozwiązywaniu problemów na styku dwóch i więcej krajów, członków Unii Europejskiej, oraz krajów spoza jej obszaru. Doradzamy zarówno polskim firmom, które działają poza granicami naszego kraju, jak też firmom zagranicznym, które prowadzą działalność w Polsce.

Grupa BPG swoją działalność prowadzi już od 38 lat i nadal nieustannie rozwija oraz rozszerza swoją działalność. W chwili obecnej BPG reprezentowana jest w dziesięciu miastach w Niemczech, w dwóch w Polsce i jednym na Łotwie.

Galeria

Partner merytoryczny