Ecovis System Rewident Sp. z o.o. (0)

Księgowi, audytorzy, doradcy podatkowi, prawnicy w Polsce.

  • NIP 5261036755
  • REGON 011256722
  • KRS 0000054522

obszar usług:

 • Mokotów

programy księgowe:

 • Comarch Optima
 • SAP
 • Microsoft Dynamics

rodzaje księgowości:

 • Księgi rachunkowe

usługi dodatkowe:

 • Biegły rewident/audytor
 • Doradca podatkowy
 • Dostęp online
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Podatki z zagranicy
 • Reprezentacja w urzędach
 • Raporty / sprawozdania
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm
 • Optymalizacja podatkowa
 • Sporządzenie umów
 • Intrastat
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Ceny transferowe

języki:

 • angielski

branże specjalistyczne:

 • Farmacja/Służba zdrowia
 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Import/Eksport
 • Produkcja
 • Hotele/Turystyka
 • Budowlana/Deweloperska
 • Finanse
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR

formy prawne:

 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Grupa kapitałowa
 • Konsorcjum
 • Spółka akcyjna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka cywilna
 • Spółka z o.o.-komand.

godziny otwarcia:

 • pn-pt 8:00-16:00
 • Certyfikat księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Badanie sprawozdań finansowych

Audyt służy ocenie przeszłych i planowaniu przyszłych zdarzeń. Jest przeprowadzany interdyscyplinarnie i zorientowany na problem. Każdą usługę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta i ustawowych wymogów.
Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z audytem wymaganym przepisami prawa, czy z fakultatywnym badaniem, przedsiębiorstwo poddawane jest szczegółowym testom oceniającym jego kondycję.
Dzięki informacjom zdobytym w trakcie badania możemy zlokalizować obszary niosące ryzyko dla przyszłej działalności przedsiębiorstwa i dobrać najlepsze środki zaradcze.

Lista usług:

 • badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polską ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), przy wykorzystaniu oprogramowania Caseware,
 • weryfikacja i przegląd sprawozdań finansowych pod kątem zgodności z polskimi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości,
 • badanie planów połączeń, przekształceń spółek i inne usługi atestacyjne,
 • badanie i przegląd pakietów konsolidacyjnych,

Standardowe procedury audytu obejmują:

 • przegląd systemów komputerowych w zakresie koniecznym do uwiarygodnienia danych wykorzystywanych przy badaniu sprawozdania finansowego,
 • przegląd podatkowy w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich dla potrzeb określenia ryzyka ewentualnych zobowiązań podatkowych obejmujących VAT, CIT, ZUS, PIT i zobowiązania celne,
 • prezentację naszych rekomendacji w istotnych dla działalności Spółki obszarach w formie Listów do Zarządu,
 • wydanie opinii wraz z raportem o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego i prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Oferujemy rzetelne i profesjonalne wsparcie przy zredukowanej do minimum biurokracji. Koncentrujemy się na potrzebach naszych Klientów, wspierając osiąganie wyznaczonych celów biznesowych.
Z naszych usług księgowych korzystają firmy o zróżnicowanej formie prawnej, wielkości i lokalizacji, w tym m.in. spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, fundacje i stowarzyszenia oraz jednostki sektora finansów publicznych.
Poza pomocą w spełnianiu obowiązków w zakresie podatków i księgowości, oferujemy wsparcie w rozwiązywaniu problemów finansowych i handlowych. Proponowane przez nas rozwiązania są dostosowane do potrzeb i preferencji Klientów.

Rachunkowość

Zakres świadczonych przez nas usług w zakresie księgowości obejmuje m.in:

 • sporządzenie lub aktualizacja polityki rachunkowości indywidualnie dostosowanej do potrzeb Klienta,
 • ujednolicenie planu kont kilku podmiotów należących do tego samego właściciela lub grupy kapitałowej,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie ze standardami krajowymi i międzynarodowymi,
 • organizacja i optymalizacja procesu obiegu dokumentów,
 • opracowanie polityki rachunkowości dla nowych podmiotów,
 • modyfikacja zasad polityki rachunkowości, w tym planów kont,
 • opracowanie schematów rozliczeń kosztowych uprzednio zweryfikowane pod względem merytorycznym przez doradców podatkowych lub biegłych rewidentów,
 • opracowanie dogodnego dla Klienta systemu controllingu,
 • wsparcie dla wewnętrznych działów controllingu,
 • opracowanie raportowania finansowego na potrzeby controllingu Spółek,
 • przygotowanie raportowania finansowego dla celów konsolidacji,
 • obsługa audytów rocznych oraz przeglądów półrocznych dokonywanych przez audytorów,
 • bieżący nadzór księgowy i podatkowy nad pracami zespołu Klienta,
 • sprawozdawczość finansowo-księgowa,
 • przygotowanie deklaracji podatkowych i statystycznych,
 • raportowanie dla organów państwowych (np. do NBP),
 • przygotowanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami krajowymi oraz standardami międzynarodowymi,
 • reprezentowanie Klienta przed organami kontroli,
 • informowanie Klientów o istotnych zmianach w przepisach,
 • przygotowanie Klientów na planowane zmiany przepisów.

Świadczone przez nas usługi są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej zawodowej na kwotę 5.000.000 PLN.

Rachunkowość zarządcza

Proponujemy prowadzenie analiz z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu. Szczególny nacisk kładziemy na monitorowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez zestaw wskaźników oraz identyfikowanie źródeł i przyczyn powstawania odchyleń.

Nasze działania mogą obejmować następujące obszary:

 • projektowanie systemu controllingu,
 • analizę kosztów, progów rentowności oraz sprzedaży,
 • ocena rentowności produktów i projektów,
 • budżetowanie,
 • badanie płynności finansowej,
 • ocena wyniku finansowego,
 • analizy związane z optymalizacją kosztową w przedsiębiorstwie.

Przegląd ksiąg rachunkowych

Jest to narzędzie przydatne do oceny niedociągnięć i ryzyk w obszarze ewidencji operacji gospodarczych oraz sprawozdawczości, która jest podstawą do tworzenia informacji na użytek otoczenia zewnętrznego organizacji.

Usługa ta polega na sprawdzeniu prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz poprawności sporządzenia na ich podstawie sprawozdania finansowego. Przegląd ksiąg rachunkowych obejmuje nie tylko weryfikację liczb i ujawnień, ale przede wszystkim polega na identyfikacji ryzyk i czynników, które mogą wpływać negatywnie na jakość sprawozdawczości finansowej.

W ramach przeglądu ksiąg rachunkowych wykorzystujemy rozwiązania oparte na naszych wypracowanych procedurach i programach badania sprawozdania finansowego, programach due diligence czy też audytach śledczych. Bazujemy na naszym wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniu i wiedzy eksperckiej.

Usługa ta obejmuje:

 • wstępną identyfikację, analizę oraz ocenę zagrożeń i ryzyk,
 • analizę profilu działalności firmy, wstępny przegląd ksiąg rachunkowych, analizę i ocenę stanu środowiska kontroli wewnętrznej,
 • sprawdzenie zgodności polityki rachunkowości i ksiąg rachunkowych z ustawą o rachunkowości oraz ich dostosowanie do wymagań wynikających ze specyfiki prowadzonej działalności
 • identyfikację obszaru ryzyka związanego z najważniejszymi procesami zachodzącymi w firmie,
 • analizę dokumentacji źródłowej, jej ewidencję, weryfikację rzetelności i wiarygodności ksiąg rachunkowych, w tym ewidencji prowadzonej w księgach pomocniczych,
 • sprawdzenie zgodności kwalifikacji, klasyfikacji i ewidencji aktywów trwałych, ich amortyzacji i odpisów, analizę obrotów magazynowych obszarów dotyczących produkcji,
 • analizę rozrachunków oraz odpisów aktualizujących,
 • analizę obszarów zobowiązań podatkowych i innych obciążeń, rejestrów VAT, rozliczeń PIT, ZUS,
 • analizę kwestii rezerw i rozliczeń międzyokresowych oraz prawidłowości wyceny transakcji w walutach obcych i rozliczeń różnic kursowych,
 • sprawdzenie efektywności w obszarze kadr i płac,
 • analizę ryzyka związanego z zobowiązaniami podatkowymi.

Obsługa kadrowo płacowa

Prowadzimy administrację wynagrodzeń oraz akt personalnych pracowników Klienta bez względu na formę zatrudnienia. Pomagamy zmniejszać koszty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, uwzględniając specyficzne wymagania i potrzeby firmy.

W ramach administracji dokumentacją kadrową:

 • prowadzimy i udostępniamy akta osobowe,
 • ewidencjonujemy i kontrolujemy rozliczenie nieobecności z tytułu urlopów, zwolnień lekarskich i innych,
 • kontrolujemy ważność badań lekarskich,a w razie potrzeby kieruujemy na badania lekarskie – wstępne, okresowe oraz kontrolne,
 • kontrolujemy dokumentację szkoleń obligatoryjnych,
 • rejestrujemy i wyrejestrowujemy pracowników w ZUS,
 • przygotowujemy dokumenty związane z ustaleniem oraz ustaniem stosunku pracy,
 • wydajemy zaświadczenia między innymi o okresach zatrudnienia, zaświadczenia o wynagrodzeniu, świadectwa pracy,
 • naliczamy składki na PFRON oraz przygotowujemy i wysłamy deklaracje,
 • sporządzamy deklaracje GUS,
 • przyjmujemy organy kontroli zewnętrznej (Państwowej Inspekcji Pracy),
 • przekazujemy informacje do uprawnionych instytucji m.in. komorników i banków,
 • sporządzamy raporty dla potrzeb zarządzania kapitałem ludzkim np. analiza czasu pracy.

W ramach administracji wynagrodzeniami:

 • naliczamy wynagrodzenia i sporządzamy listy płac z uwzględnieniem różnego rodzaju składników wynagrodzenia, w tym benefitów pozapłacowych,
 • sporządzamy tzw.” paski wypłat” dla pracowników,
 • dokonujemy wypłat wynagrodzeń na konta pracowników,
 • sporządzamy deklaracje rozliczeniowe do US oraz ZUS,
 • rozliczamy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 • rozliczamy umowy cywilnoprawne,
 • rozliczamy godziny nadliczbowe,
 • kompletujemy dokumenty do ustalenia kapitału początkowego w celu przekazania do ZUS,
 • obsługujemy organy kontroli zewnętrznej (ZUS),
 • przygotowujemy raporty kadrowo-płacowe dla potrzeb wewnętrznych oraz zewnętrznych np. do GUS,
 • obsługujemy płace obcokrajowców.

Doradztwo podatkowe

Wierzymy, że zbyt duże opodatkowanie jest hamulcem rozwoju zarówno poszczególnych przedsiębiorstw jak i całej gospodarki. Dlatego samemu będąc przedsiębiorcami pomagamy naszym Klientom tak wykorzystywać istniejące przepisy, aby w ramach dozwolonych prawem, płacić jak najmniejsze podatki.

Nasze doradztwo poparte międzynarodową praktyką, gwarantuje znalezienie optymalnych rozwiązań podatkowych.
Długoletnie doświadczenie oraz kompetencje nie tylko prawnicze, ale też ekonomiczne pozwalają na całościową ocenę problemu, znalezienie trafnych rozwiązań i spojrzenie pod kątem uwzględniającym różne aspekty danej sprawy.

Prawo podatkowe i celne

 • doradztwo w zakresie podatków (w szczególności podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, VAT, opodatkowania cudzoziemców), międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • pomoc prawna w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego;
 • kształtowanie struktury transakcji celem uzyskania bezpiecznych i optymalnych rozwiązań podatkowych, doradztwo w zakresie opłaty skarbowej.

Postępowania podatkowe

 • reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz przed sądami;
 • udział w czynnościach kontrolnych, pomoc w formułowaniu wyjaśnień;
 • przygotowywanie wniosków do urzędów skarbowych w sprawie uzyskania pisemnych informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych, tzw. interpretacja indywidualna.

Due Diligence

Ponieważ wierzymy, że przedsiębiorcy odgrywają bardzo ważną rolę w polskiej gospodarce, chronimy ich przed ryzykownymi inwestycjami. Sprawdzamy czy nabywane przedsiębiorstwa mają dobrą kondycją prawną i podatkową oraz czy ich wartość jest właściwie oszacowana.

Dzięki zastosowanym procedurom oraz naszemu, także międzynarodowemu doświadczeniu, możliwa jest ocena danych przedstawionych przez stronę sprzedającą oraz ryzyk związanych z transakcją.

Oferujemy kompleksową usługę obejmującą analizę kondycji spółki w obszarze prawnym i podatkowym . Przeprowadzamy także badanie w obszarze finansowym i księgowym.

Proponujemy również obsługę procesu analizy przedsiębiorstwa od strony sprzedającego. Celem takiej usługi jest zidentyfikowanie szans oraz ryzyk, umożliwiające podjęcie decyzji w negocjacjach.

Dodatkowe informacje

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. istnieje na polskim rynku od 1995 roku. W 1996 roku Krajowa Izba Biegłych Rewidentów nadała naszej spółce uprawnienia do badania sprawozdań finansowych (nr 1253).

Od 2007 roku działamy w ramach Ecovis, międzynarodowej sieci funkcjonującej na rynku usług audytorskich, prawniczych, doradztwa gospodarczego, podatkowego oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w wielu krajach Europy, a także w Azji i USA.

Jesteśmy członkiem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Polsko-Szwajcarskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, a także liderem – koordynatorem Mazowieckiego Klastra Audytu i Konsultingu.
Zatrudniamy doświadczonych biegłych rewidentów, doradców podatkowych oraz wykwalifikowaną kadrę finansowo – księgową.

Zakres naszych usług obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • badanie sprawozdań finansowych
 • przegląd ksiąg rachunkowych
 • doradztwo podatkowe
 • obsługę kadrowo – płacową
 • fiduciary & domiciliary
 • audyt i obsługę projektów unijnych
 • inwentaryzację
 • rozwiązania IT
 • due diligence
 • wycenę przedsiębiorstw
 • ocenę ryzyka upadłości – Holvis©

W zakresie wymienionych usług posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz sprawdzone procedury, potwierdzone Certyfikatem ISO 9001:2008.

Naszą strategią jest zbudowanie silnej pozycji na rynku usług audytorskich, księgowych i podatkowych w oparciu o:

 • współpracę z ekspertami uczelni wyższych, ukierunkowaną na aktualizację wiedzy merytorycznej.
 • przestrzeganie norm jakościowych.
 • profesjonalną kadrę.
 • optymalizację rozwiązań prawno – podatkowych dla naszych klientów i partnerów biznesowych.

Od 2009 roku Ecovis System Rewident Sp. z o.o jest beneficjentem projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Do tej pory zrealizowaliśmy projekty w ramach programów PO IG, PO KL oraz RPO WM o łącznej wartości 4 014 350,80 PLN.

W nowej perspektywie finansowej 2014 -2020 również zamierzamy skorzystać ze środków unijnych, przyczyniając się do podniesienia konkurencyjności naszej spółki na dzisiejszym, niezwykle dynamicznym rynku usług audytorskich i księgowych.

Galeria

Partner merytoryczny