Ecovis System Rewident sp. z o.o. (4)

Umiejętność wykorzystania wiedzy międzynarodowej na rynku lokalnym, interdyscyplinarność oraz bogate doświadczenie zapewniają Naszym Klientom optymalne rozwiązania z jednego źródła

  • NIP 5261036755
  • REGON 011256722
  • KRS 0000054522

obszar usług:

 • Mokotów

usługi dodatkowe:

 • Ceny transferowe
 • Dostęp online
 • Intrastat
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

programy księgowe:

 • Comarch Optima
 • Microsoft Dynamics
 • SAP

formy prawne:

 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Grupa kapitałowa
 • Konsorcjum
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

branże specjalistyczne:

 • Budowlana/Deweloperska
 • Farmacja/Służba zdrowia
 • Finanse
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka

rodzaje księgowości:

 • Księgi rachunkowe

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC
 • Doradca podatkowy
 • Biegły rewident / audytor

Oferta firmy

Usługi oferowane przez Ecovis System Rewident:
Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych
Prowadząc księgowość oferujemy rzetelne i profesjonalne wsparcie przy zredukowanej do minimum biurokracji.
Koncentrujemy się na potrzebach naszych Klientów, wspierając osiąganie przez nich celów biznesowych.
Obszary, w których świadczymy usługi w zakresie księgowości to m.in:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie ze standardami krajowymi i międzynarodowymi,
 • sporządzenie lub aktualizacja polityki rachunkowości,
 • ujednolicenie planu kont kilku podmiotów należących do tego samego właściciela lub grupy kapitałowej,
 • organizacja i optymalizacja procesu obiegu dokumentów,
 • opracowanie polityki rachunkowości dla nowych podmiotów,
 • modyfikacja zasad polityki rachunkowości, w tym planów kont,
 • opracowanie schematów rozliczeń kosztowych,
 • opracowanie dogodnego dla Klienta systemu controllingu,
 • wsparcie dla wewnętrznych działów controllingu,
 • opracowanie raportowania finansowego na potrzeby controllingu Spółek,
 • przygotowanie raportowania finansowego dla celów konsolidacji,
 • obsługa audytów rocznych oraz przeglądów półrocznych dokonywanych przez audytorów,
 • bieżący nadzór księgowy i podatkowy nad zespołem Klienta,
 • sprawozdawczość finansowo-księgowa,
 • przygotowanie deklaracji podatkowych i statystycznych,
 • raportowanie dla organów państwowych (np. do NBP),
 • przygotowanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami krajowymi oraz standardami międzynarodowymi,
 • reprezentowanie Klienta przed organami kontroli,
 • informowanie Klientów o istotnych zmianach w przepisach,
 • przygotowanie Klientów na planowane zmiany przepisów.
Doradztwo Podatkowe
Dział Doradztwa Podatkowego ECOVIS System Rewident to zespół doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych, posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym w zakresie skutecznego reprezentowania podatników przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.
Posiadając wszechstronny zespół specjalistów praktyków z różnych  dziedzin prawa podatkowego, oferujemy Państwu pełną obsługę podatkową, w tym:
 • obsługę podatkową czynności restrukturyzacyjnych,
 • przeglądy podatkowe / audyty podatkowe,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • prowadzenie spraw związanych z egzekucją administracyjną,
 • obsługę kontroli skarbowych i podatkowych,
 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych,
 • stałą współpracę w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego, w zakresie wszelkich podatków,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych,
 • przedstawicielstwo podatkowe.
Obsługa Kadrowo-Płacowa
Prowadzimy administrację wynagrodzeń oraz akt personalnych pracowników bez względu na formę prawną zatrudnienia. Wspieramy klientów w procesie optymalizacji ponoszonych kosztów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
W ramach obsługi oferujemy:
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie przelewów wynagrodzenia na konta pracowników,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do US oraz ZUS,
 • przygotowywanie raportów ZUS RMUA dla pracowników,
 • rozliczanie godzin nadliczbowych zgodnie z dokumentacją,
 • przygotowanie raportów kadrowo-płacowych,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach dla pracowników,
 • prowadzenie i udostępnianie akt osobowych,
 • ewidencję i kontrolę rozliczania absencji pracowniczych,
 • kontrolę ważności badań lekarskich,
 • rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS,
 • przygotowanie dokumentów związanych z ustaleniem oraz ustaniem stosunku pracy,
 • wydawanie zaświadczeń o okresach zatrudnienia, wynagrodzeniu, świadectw pracy,
 • naliczanie składki na PFRON oraz przygotowanie i wysłanie deklaracji,
 • sporządzanie deklaracji GUS.
Przegląd Ksiąg Rachunkowych
Przegląd ksiąg rachunkowych to narzędzie przydatne do oceny niedociągnięć i ryzyk w obszarze ewidencji operacji gospodarczych oraz sprawozdawczości. Usługa ta polega na sprawdzeniu prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz poprawności sporządzenia na ich podstawie sprawozdania finansowego. Przegląd ksiąg rachunkowych obejmuje nie tylko weryfikację liczb i ujawnień, ale przede wszystkim polega na identyfikacji ryzyka i czynników, które mogą wpływać negatywnie na jakość sprawozdawczości finansowej.
Zakres prac może obejmować:
 • ocenę zagrożeń i ryzyk, m.in. związanych z zobowiązaniami podatkowymi,
 • kompleksowy przegląd ksiąg rachunkowych oraz analizę środowiska kontroli wewnętrznej,
 • weryfikację zgodności polityki rachunkowości i ksiąg rachunkowych z Ustawą o rachunkowości oraz ich dostosowanie do wymagań wynikających ze specyfiki prowadzonej działalności,
 • analizę rozrachunków oraz odpisów aktualizujących,
 • analizę zobowiązań podatkowych i innych obciążeń, rejestrów VAT, rozliczeń PIT, ZUS,
 • analizę rezerw i rozliczeń międzyokresowych oraz prawidłowości wyceny transakcji w walutach obcych i rozliczeń różnic kursowych,
 • weryfikację efektywności  w obszarze kadr i płac.
Badanie Sprawozdań Finansowych
Audyt jest przeprowadzany interdyscyplinarnie i jest zorientowany na problem. Każdorazowo dostosowujemy usługę do indywidualnych potrzeb Klienta i ustawowych wymogów.  Informacje zdobyte w trakcie badania pozwalają zlokalizować obszary niosące ryzyko dla przyszłej działalności przedsiębiorstwa i dobrać najlepsze środki zaradcze.
Oferujemy:
 • badania i przeglądy jednostkowych  i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polską  Ustawą  o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), przy wykorzystaniu oprogramowania Caseware,
 • weryfikacja i przeglądy sprawozdań finansowych pod kątem zgodności z polskimi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości,
 • usługi wynikające w kodeksu spółek handlowych,
 • badanie i przeglądy pakietów konsolidacyjnych,
 • IPO,
 • ocena systemów kontroli wewnętrznej,
 • doradztwo rachunkowe.
Audyt I Obsługa Projektów Unijnych
Badanie projektów unijnych przeprowadzamy z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych Unii Europejskiej oraz polskich przepisów.
Zakres audytu ustalamy w porozumieniu ze zleceniodawcą. W zależności od potrzeb może on skupiać się na:
 • weryfikacji funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli wewnętrznej, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli realizacji projektu i wydatkowania środków,
 • analizie ryzyka związanego z realizacją projektu,
 • badaniu realizacji projektu pod kątem zgodności z umową i wytycznymi programowymi oraz przepisami prawa,
 • ocenie prawidłowości stosowania procedur zamówień publicznych,
 • sprawdzeniu zgodności podejmowanych działań z opisem projektu oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym,
 • ocenie stopnia osiągnięcia celów rzeczowych i finansowych projektu,
 • badaniu prawidłowości systemu rachunkowości, systemu sprawozdawczości i raportowania realizacji projektu,
 • analizie poprawności dokumentowania ponoszonych wydatków,
 • weryfikacji wydatków pod kątem ich kwalifikowalności,
 • weryfikacji stosowania zasad dotyczących informacji i promocji.
Świadczymy usługi w zakresie rozliczania projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Gwarantujemy fachową pomoc, która zapewnia naszym Klientom bezpieczeństwo zarówno w zakresie postępu finansowego projektu, jak i realizacji jego wskaźników.

Due Diligence
Badanie Due Diligence to niezbędny element procesu nabycia przedsiębiorstwa. Jego głównym celem jest weryfikacja wartości firmy oraz określenie ryzyk związanych z przedsiębiorstwem. Dzięki zastosowanym procedurom oraz naszemu doświadczeniu, możliwa jest ocena danych przedstawionych przez sprzedającego. Przed podjęciem decyzji zakupu, strona kupująca ma możliwość poznania ryzyk związanych z transakcją. Sprzedawana spółka badana jest pod kątem finansowym, księgowym, podatkowym oraz prawnym. Badaniu podlega również aktualna sytuacja kadrowa spółki, między innymi: struktura zatrudnienia i retencja pracowników, koszty pracy czy model zarządzania zasobami ludzkimi. Proponujemy również obsługę procesu analizy przedsiębiorstwa od strony sprzedającego. Celem takiej usługi jest zidentyfikowanie szans oraz ryzyk, umożliwiające podjęcie decyzji w negocjacjach.

Wycena Przedsiębiorstw
Proponujemy Państwu profesjonalną usługę wyceny przedsiębiorstw. Realizując zlecenie wyceny przedsiębiorstw opieramy się na następujących metodach:
 • dochodowa – analizujemy potencjał rozwoju firmy w oparciu o zdolność generowania dochodów w przyzłości (m.in. metodą DCF – discounted cash-flow zdyskontowanych przepływów pieniężnych)
 • porównawcza – odnosimy się do wartości spółek porównywalnych wykorzystując metodę mnożników giełdowych oraz transakcji porównywalnych,
 • majątkowa – oceniamy wartość majątku spółki oraz jej zobowiązań stosując metodę skorygowanych aktywów netto lub metodę likwidacyjną.
Wybór konkretnej metody opieramy na specyfice prowadzonej działalności przedsiębiorstwa oraz na celu, który stoi za potrzebą dokonania takiej wyceny. Wyniki wyceny przedstawiamy w formie raportu prezentującego również zastosowaną metodologię prac oraz przyjęte założenia.

Model Oceny Ryzyka Upadłości Holvis
Autorski model Prof. Hołdy stworzony we współpracy z Ecovis (stąd nazwa) pozwalający na właściwą ocenę ryzyka upadłości podmiotów gospodarczych, działających w polskich realiach. Jest to rozwiązanie podnoszące jakość usług rewizji finansowej i podnoszące bezpieczeństwo naszych klientów.
Ocena ryzyka upadłości podmiotów gospodarczych jest nieodzownym elementem wiedzy:
 • inwestorów,
 • kadry kierowniczej,
 • księgowych,
 • audytorów.
Model predykcji upadłości HOLVIS został opracowany na podstawie danych finansowych polskich przedsiębiorstw i jest weryfikowany oraz udoskonalany wraz ze zmieniającymi się warunkami gospodarczymi. Dzięki temu HOLVIS jest skuteczniejszym narzędziem oceny ryzyka, niż popularne modele typu Z-score opracowane i przetestowane w krajach zachodnich.

Rozwiązania IT
Dla współczesnego podmiotu gospodarczego niezwykle ważna jest kompleksowa, szybko dostępna informacja o sytuacji ekonomicznej, a zwłaszcza o kosztach prowadzonej działalności. Informacji tych dostarcza rachunkowość.
Dostarczamy rozwiązania IT w następujących dziedzinach:
 • Informatyzacja rachunkowości i procesów kontrolingowych,
 • Consulting IT,
 • Wsparcie przy wdrażaniu oprogramowania COMARCH ERP XL i Optima,
 • Przygotowywanie ekspertyz, opinii oraz projekty dotyczące informatyzacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przy pomocy zintegrowanych systemów informatycznych
Inwentaryzacje
Inwentaryzacja jest ważnym narzędziem kontroli oraz przeciwdziałania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwie, stanowi także istotny element rachunkowości jednostki.
Celem inwentaryzacji jest:
 • ustalenie faktycznych stanów aktywów i pasywów oraz źródeł ich pochodzenia,
 • skorygowanie danych ewidencyjnych tak, aby były zgodne ze stanem faktycznym,
 • rozliczenie osób odpowiedzialnych materialnie za powierzony majątek.
Wirtualne Biuro
Naszym Klientom proponujemy wirtualne biuro, tym samym zapewniamy:
 • adres rejestrowy,
 • obsługę korespondencji
Szkolenia dla Biegłych Rewidentów
Jako jednostka uprawniona do prowadzenia szkoleń dla Biegłych Rewidentów, od lat dbamy o rozwój i odpowiedni poziom wiedzy nie tylko naszych pracowników. Poniżej wykaz szkoleń planowanych na rok 2019. Aktualny wykaz szkoleń znajduje się na stronie internetowej: http://system-rewident.com.pl/szkolenia/

Usługi Prawne
W celu zapewnienia naszym Klientom kompleksowej obsługi,  w zakresie usług prawnych współpracujemy z  Ecovis Marcin Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna.

Dokumenty

Dodatkowe informacje

ECOVIS jest wiodącą globalną siecią firm consultingowych, która powstała i rozwinęła się w Europie Kontynentalnej.
Zatrudnia obecnie około 6500 osób w ponad 70 krajach całego świata.
Głównymi obszarami działalności sieci ECOVIS jest rachunkowość, doradztwo podatkowe outsourcing kadrowo-płacowy oraz audyt.
W Polsce, Ecovis System Rewident działa od 1995 roku, jest firmą skupiającą ponad 100 osobową kadrę wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych doradców podatkowych oraz dobrze wykształconą kadrę finansowo – księgową.
Na nasze kompetencje wpływają szkolenia dotyczące aktualizacji wiedzy o krajowych i międzynarodowych standardach. 
Rzetelność i wiarygodność to wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy.
Stosujemy sprawdzone procedury potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2015.
Ecovis System Rewident obecnie zajmuje 34 miejsce w rankingu najlepszych polskich firm podatkowych, organizowanym przez Rzeczpospolitą.

Dla naszych gości oferujemy miejsce parkingowe.

Galeria

Partner merytoryczny