Finance Future Enterprise sp. z o.o.

Księgowość nie ma przed nami tajemnic

  • NIP 7962989704
  • REGON 382908775

Charakterystyka

obszar usług:

 • Online

Oferta firmy

Księgi rachunkowe

 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT, PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie bilansów, rachunków wyników (okresowych),
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa),
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników, osób współpracujących oraz osób zatrudnionych,
 • przygotowywanie wyrejestrowań z ZUS,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych,
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń, o dzieło,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach zatrudnionych emerytów i rencistów dla potrzeb ZUS,
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (CIT, PIT),
 • sporządzanie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),
 • sporządzanie zeznań rocznych zatrudnionych pracowników,
 • dostarczanie dokumentów do organów skarbowych i ZUS,
 • obsługa kontroli podatkowych,

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników, osób współpracujących oraz osób zatrudnionych,
 • przygotowywanie wyrejestrowań z ZUS,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych,
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń, o dzieło,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach zatrudnionych emerytów i rencistów dla potrzeb ZUS,
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT),
 • sporządzanie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),
 • sporządzanie zeznań rocznych zatrudnionych pracowników,
 • dostarczanie dokumentów do organów skarbowych i ZUS,
 • obsługa kontroli podatkowych,

Ryczałt ewidencjonowany

 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych w zakresie ewidencji sprzedaży i miesięczne naliczanie podatku,
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników, osób współpracujących oraz osób zatrudnionych,
 • przygotowywanie wyrejestrowań z ZUS,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych,
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń, o dzieło,
 • sporządzanie rocznych informacji dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach zatrudnionych emerytów i rencistów dla potrzeb ZUS,
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT-28),
 • sporządzanie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),
 • sporządzanie zeznań rocznych zatrudnionych pracowników,
 • dostarczanie dokumentów do organów skarbowych i ZUS,
 • obsługa kontroli podatkowych,

Kadry i płace

 • przygotowywanie dokumentacji kadrowej nowo zatrudnianego pracownika,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzem pracownika (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie),
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników młodocianych,
 • przygotowywanie rachunków do umów zleceń i o dzieło,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników, osób współpracujących oraz osób zatrudnionych,
 • przygotowywanie wyrejestrowań z ZUS,
 • przygotowywanie raportów o zaliczce miesięcznej na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat (PIT-4),
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
 • na życzenie klienta przygotowywanie przekazów pocztowych ZUS, przelewów bankowych ZUS,
 • sporządzanie miesięcznych raportów (RMUA),
 • sporządzenie rocznego sprawozdania do ZUS (ZUS IWA),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • sporządzanie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach zatrudnionych emerytów i rencistów dla potrzeb ZUS,
 • sporządzanie zeznań rocznych zatrudnionych pracowników,
 • obsługa kontroli ZUS,
Книги обліку:
 • розробка плану рахунків підприємства,
 • поточна реєстрація господарських операцій,
 • складання декларацій та розрахунків з податку на дохід (CIT, PIT) та податку на товари та послуги (VAT),
 • ведення обліку основних засобів, разом з щомісячним начисленням амортизації,
 • ведення обліку обладнання,
 • складання балансів, звітів про результати (періодичних),
 • складання річних фінансових звітів (баланс, звіт про результати, додаткова інформація),
 • узгодження сальдо зобов'язань та вимог,
 • підготовка заяв до ZUS для платників податків, співпрацівників та працівників,
 • підготовка документів для виписки з ZUS,
 • підготовка щомісячних страхових декларацій,
 • складання відомостей зарплат, рахунків до договорів на виконання робіт, по ділу,
 • складання річної інформації про доходи та утримані аванси на податок на дохід (PIT-11),
 • складання річної інформації про доходи пенсіонерів та осіб, які отримують допомогу по інвалідності для потреб ZUS,
 • складання річної декларації про розмір отриманого доходу (CIT, PIT),
 • складання річної декларації про утримані аванси на податок на дохід (PIT-4R),
 • складання річних заяв зайнятих працівників,
 • надання документів до податкових органів і ZUS,
 • обслуговування податкових перевірок.

Податкові книги доходів і витрат:

 • поточне облік господарських операцій у книгах,
 • складання декларацій та розрахунків з податку на дохід (ПІТ) та податку на товари та послуги (ПДВ),
 • ведення обліку основних засобів з щомісячним нарахуванням амортизації,
 • ведення обліку обладнання,
 • підготовка заяв до ЗУС платників податків, співпрацюючих осіб та працівників,
 • підготовка виписок з ЗУС,
 • підготовка щомісячних декларацій зі страхування,
 • складання відомостей зарплат, розрахунків за дорученнями, угодами про виконання робіт,
 • складання річних відомостей про доходи та утримані аванси на податок на дохід (ПІТ-11),
 • складання річних відомостей про доходи пенсіонерів та інвалідів, які працюють, для потреб ЗУС,
 • складання річної декларації про розмір отриманого доходу (ПІТ),
 • складання річної декларації про утримані аванси на податок на дохід (ПІТ-4R),
 • складання річних декларацій працюючих працівників,
 • надання документів до податкових органів та ЗУС,
 • обслуговування податкових перевірок.

Будь ласка, зауважте, що термін "ЗУС" специфічний для Польщі, тому його було залишено без змін у перекладі. У вас може знадобитися адаптація деяких термінів під конкретний український контекст.

Фіксований податок на основі обліку:

 • облік господарських операцій у рамках реєстрації продажів та щомісячне нарахування податку,
 • біжучий облік для потреб податку (ПДВ),
 • ведення обліку основних засобів з щомісячним нарахуванням амортизації,
 • ведення обліку обладнання,
 • підготовка заяв до ЗУС платників податків, співпрацюючих осіб та працівників,
 • підготовка виписок з ЗУС,
 • підготовка щомісячних декларацій зі страхування,
 • складання відомостей зарплат, розрахунків за дорученнями, угодами про виконання робіт,
 • складання річних відомостей про доходи та утримані аванси на податок на дохід (ПІТ-11),
 • складання річних відомостей про доходи пенсіонерів та інвалідів, які працюють, для потреб ЗУС,
 • складання річної декларації про розмір отриманого доходу (ПІТ-28),
 • складання річної декларації про утримані аванси на податок на дохід (ПІТ-4R),
 • складання річних декларацій працюючих працівників,
 • надання документів до податкових органів та ЗУС,
 • обслуговування податкових перевірок.

Кадри та зарплата:

 • підготовка кадрової документації для новоприйнятого працівника,
 • складання документів, що стосуються укладення та розірвання трудового договору,
 • ведення особових справ працівників,
 • ведення всіх справ, пов'язаних з робочим календарем працівника (відпустки, лікарняні, декретна відпустка),
 • складання щомісячних відомостей про зарплату працівників, прийнятих на роботу на підставі трудового договору,
 • складання щомісячних відомостей про зарплату неповнолітніх працівників,
 • підготовка розрахунків за договорами доручення та договорами про виконання робіт,
 • підготовка заяв до ЗУС платників податків, співпрацюючих осіб та працівників,
 • підготовка виписок з ЗУС,
 • підготовка звітів про щомісячний авансовий внесок на податок на дохід від загальної суми здійснених виплат (ПІТ-4),
 • складання щомісячних декларацій ЗУС,
 • за бажанням клієнта підготовка поштових переказів ЗУС, банківських переказів ЗУС,
 • складання щомісячних звітів (RMUA),
 • складання річного звіту до ЗУС (ZUS IWA),
 • складання річних відомостей про доходи та утримані аванси на податок на дохід (ПІТ-11),
 • складання річної декларації про утримані аванси на податок на дохід (ПІТ-4R),
 • складання річних відомостей про доходи пенсіонерів та інвалідів, які працюють, для потреб ЗУС,
 • складання річних декларацій працюючих працівників,
 • обслуговування перевірок ЗУС.

Ekspert artykułu

Artykuły: