Kancelaria Księgowo-Finansowa H&P sp. z o.o.

Jesteśmy firmą działającą od lipca 2017 roku.

  • NIP 5322071244
  • REGON 368064058

Charakterystyka

obszar usług:

 • Otwock

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Artystyczna
 • Beauty
 • Budownictwo
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Gastronomia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Dotacje unijne
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Intrastat
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Obsługa prawna
 • Optymalizacja podatkowa
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Legalizacja pobytu
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Outsourcing
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski
 • rosyjski
 • ukraiński

programy księgowe:

 • Asseco WAPRO
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • prowadzenie rachunkowości finansowej (księgowej i podatkowej),
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i statystycznych,
 • opracowywanie dodatkowych sprawozdań i analiz dla instytucji finansowych współpracujących z nami, takich jak banki, leasingodawcy, a także w celu ubiegania się o krajowe i zagraniczne środki pomocowe,
 • sporządzanie szczegółowego stanu rozrachunków z kontrahentami, ich kontrola i analiza,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych obejmujących,
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
  • zestawienie zmian w kapitale własnym,
  • dodatkowe informacje i objaśnienia.
 • sporządzanie śródrocznych sprawozdań finansowych,
 • udział w procesie badania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • prowadzenie zapisów w księdze przychodów i rozchodów,
 • księgowanie operacji gospodarczych na podstawie otrzymanych dokumentów źródłowych,
 • opracowywanie pełnej dokumentacji sprawozdawczej miesięcznej, kwartalnej i rocznej.

Prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego;

Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT dla celów rozliczenia podatku;

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz rozliczenie umorzenia zgodnie z opracowanym planem amortyzacji;

Prowadzenie pełnej analityki rozliczenia podatków;

Doradztwo podatkowe w zakresie działalności gospodarczej;

Stałe informowanie Klienta o zmianach w przepisach prawno-podatkowych.

Zakres Kadr i Płac

Połączenie doświadczenia z nowoczesną technologią sytemu sprawia, że firmy, które skorzystały z naszych usług realizują znaczne oszczędności związane z powierzeniem nam kadr i płac, uwalniając się od żmudnych obowiązków związanych z rozliczeniem płac i administracją kadrową. Dzięki czemu są w stanie skoncentrować się na kluczowych dla firmy sprawach i obniżyć koszty.

Administracja kadrowa

 • prowadzenie pełnej dokumentacji zatrudnienia pracowników oraz osób wykonujących prace w ramach umów zlecenia i umów o dzieło, w tym:
  • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
  • prowadzenie kartotek urlopów pracowniczych i innych nieobecności (ewidencja czasu pracy),
  • wyliczenie i kontrolowanie pracowniczego stażu pracy,
  • ewidencja obowiązkowych badań lekarskich i kontrola ich aktualności,
  • ewidencja szkoleń BHP i kontrola ich aktualności
 • opracowanie systemu sprawozdawczości zgodnego z potrzebami klienta,
 • pomoc w prawidłowym dokumentowaniu zatrudniania pracowników oraz ich zwalniania,
 • sporządzanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania,
 • opracowanie innych umów związanych z procesem zatrudnienia (umowy o zakazie konkurencji, umowy o indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności materialnej, umowy wykorzystywania własnego majątku pracownika do celów służbowych itp.)

Administracja wynagrodzeniami

 • sporządzanie list wynagrodzeń wraz z możliwością pełnego utajnienia systemu płacowego,
 • rozliczanie płac, rozliczanie obciążeń podatkowych i obciążeń ZUS,
 • sporządzanie i dystrybucja deklaracji podatkowych (PIT) i ZUS,
 • opracowywanie sprawozdawczości miesięcznej dla pracowników oraz sprawozdawczości rocznej do rozliczenia rocznego podatku dochodowego,
 • pomoc przy prowadzeniu i wykorzystywaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Reprezentacja, urzędy

 • reprezentowanie firmy klienta przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie rozliczeń pracowniczych,
 • zastępstwo procesowe przed sądem pracy w zakresie prawa pracy,
 • prowadzenie korespondencji urzędowej w związku zatrudnianiem pracowników.

Księgowość ON – LINE

Menedżerowie wielu firm pragną na bieżąco śledzić rozrachunki i rozliczenia z klientami, analizować raporty i zestawienia oraz obserwować wynik finansowy.
Przedsiębiorcom, którzy mają takie wymagania, umożliwiamy dostęp do systemu księgowego przez Internet, wraz z możliwością przeglądania danych księgowych, przygotowywania różnorodnych raportów i zestawień oraz podglądu rozrachunków.
Oferujemy również dostęp do modułu sprzedaży i fakturowania pozwalający na sporządzanie faktur on – line. Dostęp jest realizowany przy użyciu bezpiecznych połączeń VPN, gwarantujących poufność i integralność danych. Połączenie jest możliwe z dowolnego miejsca na świecie, nawet przy użyciu łączy o niskiej przepustowości (modem telefoniczny, GPRS).

Omawiane rozwiązanie zapewnia klientowi możliwość:

 • przygotowywania dowolnych raportów i zestawień,
 • drukowania raportów na swojej lokalnej drukarce,
 • eksportu raportów do arkusza kalkulacyjnego (Excel, OpenOffice Calc),
 • eksportu raportów do formatu PDF.

Dokumenty

Dodatkowe informacje

W związku z możliwościami jakie dają nam nowoczesne technologie podejmiemy się każdego wyzwania w zakresie obsługi księgowej, niezależnie od położenia geograficznego firmy Klienta. Za pomocą Internetu jesteśmy w stanie zaoferować wszystkie usługi jakie oferują tradycyjne biura rachunkowe.

Outsourcing księgowy daje możliwość obniżenia kosztów własnych działu księgowości poprzez powierzenie nam tych obowiązków, jednocześnie mając nad nim pełną kontrolę poprzez dostarczone technologie internetowe.

Wśród naszych klientów są zarówno małe firmy rodzinne, jak i duże spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. (Spółki Prawa Handlowego).

O sukcesie firm na rynku decyduje wiele czynników. Jednym z nich jest sprawnie działający dział księgowości. Z powodu szybko zmieniającego się otoczenia i niestabilności przepisów coraz więcej firm decyduje się na outsourcing.

Celem outsourcingu, w jego najbardziej ogólnym ujęciu, jest zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonej działalności. Na ten cel ogólny składają się różnorodne cele cząstkowe. Jednym z najistotniejszych czynników prowadzących do realizacji tych celów jest możliwość skoncentrowania się organizacji na jej działalności kluczowej, decydującej o pozycji konkurencyjnej i perspektywach rozwojowych. Dzięki temu firma może skoncentrować swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach, które stanowią podstawę jej działań czyli takich, w których osiąga ona istotną przewagę konkurencyjną.

Ekspert artykułu

Artykuły: