KKLW TAX & Accounting Sp z oo

Jeden kontakt - wiele możliwości.

  • NIP 5252814673
  • REGON 385513149

Charakterystyka

obszar usług:

 • Online

formy prawne:

 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Ceny transferowe
 • Dostęp online
 • Estoński CIT
 • Intrastat
 • IP Box
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa prawna
 • Optymalizacja podatkowa
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Outsourcing
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski

programy księgowe:

 • Comarch Optima
 • Sage Symfonia

platformy online:

 • eBiuro Symfonia
 • Doradca podatkowy
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Jako podmiot wpisany do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania usług doradztwa podatkowego, oferujemy również usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych. W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych proponujemy Państwu kompleksową usługę, na którą składają się nie tylko typowe usługi księgowe i kadrowo – płacowe ale również bieżącą obsługa podatkowa związana z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, w ramach jednej miesięcznej opłaty.

KKLW Tax & Accounting jest podmiotem wpisanym do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania usług doradztwa podatkowego pod numerem 638, na podstawie decyzji Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr KRDP/KOZEW/WPO/2/20.

Postępowanie podatkowe i kontrole podatkowe

 • Reprezentowanie klienta w charakterze pełnomocnika w postępowaniach przed organami podatkowymi I i II instancji;
 • Analiza dokumentacji klienta w aspekcie dowodowym;
 • Przygotowywanie wniosków dowodowych oraz uczestniczenie w czynnościach dowodowych;
 • Przygotowywanie pism w postępowaniu podatkowym;
 • Przygotowywanie wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołu kontroli podatkowej;
 • Przygotowywanie odwołań od decyzji podatkowych;

Postępowanie przed sądami administracyjnymi

 • Reprezentowanie klienta w charakterze pełnomocnika w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • Przygotowywanie skarg od decyzji organów podatkowych II instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
 • Przygotowywanie skarg kasacyjnych od wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • Przygotowywanie pism procesowych w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

Ceny transferowe

 • Szczegółowa weryfikacja transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane, mająca na celu określenie ryzyk w zakresie cen transferowych;
 • Opracowywanie i wdrażanie polityki cen transferowych;
 • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych, obejmujących przedstawienie informacji spełniającej wymogi ustawowe, w tym: sporządzanie dokumentacji lokalnej obejmującej analizę porównawczą (tzw. „benchmarking”), sporządzanie dokumentacji grupowej („master file”) oraz informacji o grupie podmiotów („country-by-country reporting”);
 • Doradztwo oraz prowadzenie procesu uzyskania tzw. Uprzedniego Porozumienia Cenowego („APA”).

Podatek Dochodowy od osób prawnych

 • Planowanie podatkowe;
 • Weryfikacja skutków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w związku z nabywaniem, sprzedażą oraz podziałem spółek;
 • Weryfikacja wydatków w aspekcie ich kwalifikacji jako stanowiących koszt uzyskania przychodów;
 • Analiza struktur dłużnych z uwzględnieniem przepisów w zakresie tzw. cienkiej kapitalizacji;
 • Sporządzanie dedykowanych przeglądów podatkowych;
 • Analiza skutków podatkowych transakcji i struktur transgranicznych;
 • Weryfikacja działalności klienta w innych jurysdykcjach z uwzględnieniem ryzyka istnienia zakładu w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • Weryfikacja zakresu działalności spółki zagranicznej klienta w aspekcie jej rezydencji podatkowej.

Podatek Dochodowy od osób fizycznych

 • Doradztwo w zakresie optymalnych struktur zatrudniania i wynagradzania personelu (struktury polskie oraz międzynarodowe);
 • Szczegółowa weryfikacja rozliczeń wynagrodzeń i innych świadczeń pracowników oraz osób współpracujących z pracodawcami, mająca na celu określenie ryzyk oraz opracowanie optymalnych struktur;
 • Doradztwo związane z delegowaniem polskich pracowników za granicę oraz zatrudnianiem osób zagranicznych w Polsce;
 • Rozliczenia roczne dla osób zagranicznych wykonujących pracę w Polsce oraz Polaków pracujących za granicą;
 • Doradztwo w zakresie programów motywacyjnych dla kadry menedżerskiej.

Przejęcia, połączenia, podziały oraz przekształcania spółek

 • Przygotowanie strukturyzacji podatkowej w zakresie nabywania spółek, sprzedaży spółek i ich podziału;
 • Przygotowanie strukturyzacji podatkowej dla wspólników (osób fizycznych) zbywanych spółek;
 • Przeprowadzenie badania podatkowego celem ustalenia obszarów, gdzie występuje ryzyko podatkowe w nabywanej spółce (tax due dilligence);
 • Przeprowadzenie analizy podatkowej w zakresie wydzielenia w spółce zorganizowanych części przedsiębiorstwa i przeniesieniu ich na inne podmioty wskutek podziału spółki;
 • Ocena podatkowa umów nabycia udziałów w spółkach (SPA);
 • Przygotowanie niezbędnych wniosków o uzyskanie interpretacji podatkowych związanych z procesami podziału, połączenia, nabycia i przekształcenia

Podatek od towarów i usług (VAT)

 • Szczegółowa weryfikacja transakcji w odniesieniu do obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług;
 • Bieżące doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług;
 • Sporządzanie dedykowanych przeglądów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług;
 • Opracowywanie polityki zarządzania ryzykiem w zakresie podatku od towarów i usług, w tym optymalizacja transakcji w ramach struktur międzynarodowych;
 • Reprezentowanie klientów w zakresie postępowań podatkowych dotyczących zwrotu nadwyżki podatku naliczonego;
 • Pomoc w zakresie odzyskiwania podatku od towarów i usług zapłaconego przez podmioty zagraniczne w Polsce, jak również podatku od wartości dodanej zapłaconego przez podmioty polskie za granicą.

Podatek akcyzowy

 • Szczegółowa weryfikacja transakcji w odniesieniu do obowiązujących przepisów w zakresie podatku akcyzowego (nasze analizy mogą dotyczyć całej działalności klienta podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub obejmować tylko  wybrane obszary; po rozpoznaniu sytuacji wdrażamy skuteczne narzędzia zarządzania ryzykiem w zakresie podatku akcyzowego);
 • Obsługa formalności związanych z podatkiem akcyzowym (asysta lub zastępstwo w zakresie dopełniania obowiązków przewidzianych przepisami prawa dla podmiotów zajmujących się produkcją i obrotem wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, wdrażanie procedur wewnętrznych ułatwiających prawidłowe prowadzenie dokumentacji i rozliczanie podatku akcyzowego).

Cło

 • Bieżące doradztwo w zakresie klasyfikacji taryfowej, wartości celnej towarów, pochodzenia towarów, procedur celnych, kontyngentów i zawieszeń;
 • Reprezentowanie klienta w postępowaniu celnym (pomoc w trakcie prowadzonych przez organy celne czynności kontrolnych, a po zakończeniu kontroli przygotowanie zastrzeżeń do protokołu i wyniku kontroli, przygotowanie odwołań od decyzji organu celnego pierwszej instancji i reprezentowanie w trakcie postępowania przed organem drugiej instancji);
 • Postępowanie antydumpingowe (analiza sytuacji klienta oraz pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia postępowania zmierzającego do ustanowienia dodatkowych środków ochronnych przed przywozem towarów spoza UE, przygotowanie odpowiednich wniosków oraz dokumentów w trakcie procedury uzyskania zwrotu cła antydumpingowego lub wyrównawczego, uzyskanie zawieszenia lub zwolnienia z konieczności uiszczania cła antydumpingowego lub wyrównawczego);
 • Customs compliance (przygotowanie niezbędnych dokumentów i dokonywanie zgłoszeń celnych, weryfikacja dostarczonej dokumentacji pod kątem prawidłowego dokonania zgłoszenia celnego, uczestnictwo w badaniu towarów i pobieraniu ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego, odbieranie w imieniu Klienta dopuszczonych do obrotu towarów po ich zwolnieniu przez organy celne, przygotowanie niezbędnych dokumentów i dokonywanie zgłoszenia deklaracji statystycznej Intrastat);
 • Przeprowadzenie analizy klasyfikacyjnej oraz określenie prawidłowej wartości celnej importowanych maszyn i urządzeń, optymalne zaplanowanie przywozu towarów do Polski z uwzględnieniem możliwości skorzystania z procedur gospodarczych, ewentualnych ulg i zwolnień, pomoc w wyborze oraz negocjacjach kontraktu pomiędzy inwestorem a agencją celną, zaplanowanie i pomoc we wdrożeniu optymalnych scenariuszy importu i eksportu towarów po rozpoczęciu działalności produkcyjnej w Polsce).

Prowadzenie księgowości

 • Ewidencjonowanie bieżących operacji gospodarczych;
 • Kontrolowanie dokumentów pod względem formalnym a w razie potrzeby natychmiastowe przekazywanie Spółce informacji o brakach lub wadach otrzymanej dokumentacji;
 • Kontrola rozliczeń delegacji;
 • Kontrola operacji gotówkowych;
 • Kontrola rozliczeń operacji przy użyciu kart kredytowych;
 • Wystawianie not korygujących;
 • Prowadzenie rozliczeń rozrachunków z kontrahentami;
 • Prowadzenie rozliczeń operacji na rachunkach bankowych złotówkowych oraz walutowych;
 • Prowadzenie transakcji międzynarodowych (w skład tej usługi wchodzą też rozliczenia wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw – deklaracje VAT –EU, import oraz eksport poza Unię Europejską);
 • Prowadzenie rejestru środków trwałych i planu amortyzacji;
 • Rozliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych wymaganych przepisami;
 • Reprezentowanie Zleceniodawcy przed organami podatkowymi i kontrolnymi (za wyjątkiem reprezentowania Zleceniodawcy w trakcie postępowania podatkowego oraz przed sądami administracyjnymi.  Te usługi będą przedmiotem odrębnej oferty w ramach czynności doradztwa podatkowego, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy o doradztwie podatkowym, czynności w tym zakresie nie wchodzą w zakres usług rozumianych jako prowadzenie ksiąg rachunkowych);
 • Współpraca z audytorami.

Sprawozdania finansowe

Sporządzanie sprawozdań finansowych na dzień zakończenia roku obrotowego oraz na dowolnie wybrany termin, obejmujących:

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 • rachunek zysków i strat;
 • bilans;
 • informacja dodatkowa;
 • rachunek przypływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Obsługa kadrowo – płacowa

 • Rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenia rezydentów i nierezydentów podatkowych w Polsce;
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • Informowanie o terminach badań lekarskich i szkoleń BHP;
 • Przygotowywanie skierowań na badania lekarskie wstępne i okresowe;
 • Wyliczanie i kontrolowanie przysługujących dni urlopowych;
 • Przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach;
 • Sporządzanie świadectw pracy;
 • Ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie urlopów i prowadzenie ewidencji urlopowej;
 • Przygotowywanie listy płac osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;
 • Rozliczanie należnych wynagrodzeń za okres choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego płatnych przez pracodawcę, prowadzenie dokumentacji zasiłkowej;
 • Rozliczanie wynagrodzenia z tytułu: nadgodzin, ekwiwalentów i odpraw wynikających z przepisów prawa.
 • Sporządzanie informacji o wysokości kwot wynagrodzeń do wypłaty;
 • Sporządzanie pasków wynagrodzeń;
 • Sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA);
 • Sporządzanie miesięcznych informacji i przelewów kwot podatków (PIT4R, PIT8A) oraz składek ZUS do zapłaty za dany okres;
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS (DRA, RCA, RZA, RSA);
 • Sporządzanie deklaracji rocznych podatku od osób fizycznych (PIT4R, PIT8AR, PIT11);
 • Elektroniczne przesyłanie dokumentów do ZUS i Urzędów Skarbowych;
 • Reprezentowanie przed Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (za wyjątkiem reprezentowania Zleceniodawcy w trakcie postępowania podatkowego oraz przed sądami administracyjnymi, te usługi będą przedmiotem odrębnej oferty w ramach czynności doradztwa podatkowego, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy o doradztwie podatkowym, czynności w tym zakresie nie wchodzą w zakres usług rozumianych jako prowadzenie ksiąg rachunkowych);
 • Obsługa kontroli Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wideo

Dodatkowe informacje

KKLW skupia się na trzech głównych obszarach działalności którymi są: Prawo, Finanse i Transakcje oraz Podatki, Księgowość i HR.
Wspólnicy KKLW zdobywali swoje bogate doświadczenie przez lata pracy w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawnych i firmach doradczych, znanych Big4. Wykorzystując tę wiedzę, zdecydowali się na utworzenie polskiej grupy doradczej, która doskonale rozumie specyfikę lokalnego rynku, jednocześnie zachowując międzynarodowe standardy świadczonych usług.

Firma charakteryzuje się multidyscyplinarnym podejściem i skutecznością w działaniu, co potwierdza wielokrotnie zdobyte doświadczenie w prowadzeniu złożonych i nowatorskich projektów. Ich praca cechuje się zrozumieniem i spełnianiem wymagań nawet najbardziej wymagających klientów zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Pragniemy wszechstronnie wspierać swoich klientów, dokładnie poznając i rozumiejąc ich cele biznesowe. Działając w oparciu o skuteczną komunikację, analizę i doradztwo, oferujemy efektywne rozwiązania. Dzięki zespołowi specjalistów z różnych dziedzin, takich jak prawo, finanse, podatki czy księgowość, firma jest w stanie lepiej odpowiadać na indywidualne potrzeby klientów niż większość doradców na rynku.

Dodatkowym atutem KKLW jest komfort współpracy, umożliwiający klientom uzyskanie kompleksowego wsparcia w jednym miejscu, pokrywającego wszystkie aspekty ich działalności.


Ekspert artykułu

Artykuły: