NewComers sp. z o.o.

Pomagamy odnaleźć się w świecie przepisów.

  • NIP 5322101608
  • REGON 523564002

Charakterystyka

obszar usług:

 • Online
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księgowość   

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Wycena i rozliczanie zinwentaryzowanych przez Klienta składników majątkowych,
 • Sporządzanie rozrachunków z kontrahentami,
 • Sporządzanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego,
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych, w tym ustalanie wyniku do opodatkowania,
 • Sporządzanie wszystkich wymaganych deklaracji, w tym podatku dochodowego od osób prawnych/fizycznych, podatku od nieruchomości, podatku VAT i przedkładanie ich do podpisu, a następnie przekazywanie do odpowiednich urzędów i instytucji,
 • Przekazywanie innych informacji i sprawozdań dla urzędów skarbowych, statystycznych oraz innych instytucji finansowych wymagane przepisami prawa, zakres których ustalany jest w umowie zawartej z Klientem,
 • Przegotowanie przelewów bankowych dotyczących zapłaty ciążących na Kliencie zobowiązań i przekazywanie ich Klientowi, według odrębnie ustalonych zasad,
 • Reprezentowanie Klienta w postępowaniu podatkowym i składanie oświadczeń woli w zakresie określonym w stosownym pełnomocnictwie,
 • Badanie poprawności dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.

Kadry

 • Przygotowywanie umów z pracownikami, w oparciu o Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny oraz wytyczne Klienta, stosownie do wzoru Umowy przekazanego przez Klienta lub wypracowanego z nim,
 • Prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej pracowników:
  • Sporządzanie zaświadczenia o zatrudnieniu,
  • Sporządzanie zaświadczenia o wynagrodzeniu,
  • Sporządzanie świadectwa pracy,
 • Prowadzenie akt osobowych dla pracowników,
 • Przygotowywanie pism związanych z zajęciem wynagrodzenia,
 • Przygotowywanie regulaminu pracy i wynagradzania,
 • Przygotowywanie raportów indywidualnie uzgodnionych z Klientem,
 • Przygotowywanie regulaminu pracy i wynagradzania,
 • Przygotowywanie raportów indywidualnie uzgodnionych z Klientem,
 • Świadczenie usług doradczych z zakresu prawa pracy, w tym doradztwo w zakresie rozwiązywania umów z pracownikami.

Płace

 • Naliczanie wszystkich rodzajów wynagrodzeń, na podstawie ewidencji źródłowej prowadzonej i przedstawionej przez Klienta, w tym: Chorobowego, Urlopowego oraz wynagrodzenia za niewykorzystany urlop,
 • Naliczanie świadczeń socjalnych,
 • Naliczanie podatku od osób fizycznych (sporządzanie deklaracji PIT-4),
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych o rocznych dochodach i/lub przychodach pracowników,
 • Sporządzanie list płac, w tym także odcinków wypłat (tzw. „paski”),
 • Przygotowanie informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej na jej żądanie oraz informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej,
 • Prowadzenie ewidencji urlopów, na podstawie zestawień źródłowych dostarczanych przez Klienta,
 • Prowadzenie ewidencji zasiłków, na podstawie zestawień źródłowych dostarczanych przez Klienta,
 • Naliczanie składek ZUS,
 • Prowadzenie rozliczeń PFRON,
 • Prowadzenie rozliczeń PPK,
 • Rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników zgodnie z Kodeksem pracy i BHP,
 • Rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników zgodnie z Kodeksem pracy i BHP,
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych:
  • Rozliczanie umów zlecenia,
  • Rozliczanie umów o dzieło,
 • Rozliczanie kontraktów menedżerskich.

Ekspert artykułu

Artykuły: