Nikitas

Usługi księgowe. Powierz nam swoją firmę. Бухгалтерские услуги. Доверьте свою фирму нам.

  • NIP 1251717405
  • REGON 388591322

Charakterystyka

obszar usług:

 • Online

Oferta firmy

Usługi księgowe

Świadczymy kompleksowe usługi księgowe, w szczególności:

 • analiza podstawowych dokumentów księgowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie księgi handlowej,
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług (VAT),

Analiza finansowa

Badanie głównych wskaźników kondycji finansowej i wyników finansowych organizacji w celu optymalizacji biznesu i zwiększenia jego rentowności. Analiza ta jest szczególnie istotna, jeśli planujesz zaciągnąć kredyt lub leasing.

Usługi kadrowe

Świadczymy usługi z zakresu obsługi kadrowo-płacowej, a także:

 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie pasków płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Przygotowywanie i składanie raportów i deklaracji do Inspekcji Skarbowej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Planowanie biznesu

Jeśli dopiero planujesz rozpocząć własną działalność gospodarczą lub chcesz rozwinąć istniejącą, to służymy radą w zakresie otwierania i rozwijania działalności gospodarczej:

 • Pomożemy Ci określić najbardziej odpowiednią formę działalności
 • Wyliczymy optymalny plan podatkowy
 • Dobierzemy odpowiednią formę zatrudnienia pracowników

Redukcja kosztów

Optymalizujemy koszty i przygotowujemy raporty finansowe dla właścicieli firm

Optymalizacja podatkowa

Znajdziemy możliwość optymalizacji podatków w Twojej firmie

Бухгалтерское обслуживание

Мы оказываем комплексные бухгалтерские услуги, в частности:

 • анализ первичных бухгалтерских документов в соответствии с требованиями закона о бухгалтерском учете и налогового права,
 • ведение книги учета доходов и расходов,
 • ведение торговой книги,
 • ведение учета по налогу на добавленную стоимость (НДС),

Финансовый анализ

Изучение основных показателей финансового состояния и финансовых результатов деятельности организации с целью оптимизации бизнеса и повышение его рентабельности. Данный анализ особенно актуален, если Вы планируете взять кредит или оформить лизинг.

Кадровое обслуживание

Мы предоставляем  услуги в области расчета заработной платы и ведения кадров, а так же:

Расчет заработной платы и подготовку расчетных листов в соответствии с действующим законодательством

Оформление и представление отчетов и деклараций в Налоговую инспекцию и Управление социального страхования

Планирование бизнеса

Если Вы только планируете начать свой бизнес или хотите расширить уже существующий, то мы оказываем консультации по открытию и развитию бизнеса:

 • Поможем определить наиболее подходящую форму собственности
 • Рассчитаем оптимальный план по налогообложению
 • Выберем подходящую форму затруднения сотрудников

Сокращение расходов

Мы производим оптимизацию расходов и подготавливаем финансовые отчеты для владельцев бизнеса

Оптимизация налогов

Мы найдем возможность оптимизации налогов в вашей компании

Wideo

Dodatkowe informacje

Nasze atuty
Wiedza

Znajomość zawiłości przepisów podatkowych i rachunkowych Rzeczypospolitej Polskiej

Oszczędność czasu

Możesz skupić się na sprawach biznesowych swojej firmy, nie tracąc czasu na sprawy księgowe i podatkowe

Dyplomy i certyfikaty

Certyfikat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Wykształcenie wyższe polskie w specjalności „Rachunkowość i finanse”

Oszczędzanie zasobów

Oszczędzasz na płaceniu stałemu księgowemu.

Języki

Biegle władamy językiem rosyjskim, polskim i angielskim.

Nowoczesne podejście

Nie musisz przyjeżdżać do naszego biura, mieści się ono w innym mieście lub nawet w innym kraju - oferujemy prowadzenie firmy online i wymianę dokumentów drogą tradycyjną i e-mailową

Наши преимущества

Знания​

Знание тонкостей налогового и бухгалтерского законодательства Республики Польша

Экономия времени

Вы можете сосредоточиться на деловых вопросах вашей компании и других вопросах, не тратя время на бухгалтерские и налоговые дела

Дипломы и сертификаты

Сертификат бухгалтера Союза бухгалтеров в Польше

Высшее польское образование по специальности "Бухгалтерия и финансы"

Экономия ресурсов

Вы экономите на оплате труда постоянного бухгалтера.

Языки

Мы свободно владеем русским, польским и английским языками.

Современный подход

Вы можете не приезжать к нам в офис, находится в другом городе или даже в другой стране - мы предлагаем ведение фирмы в онлайн режиме и обмен документами через обычную и электронную почту

Ekspert artykułu

Artykuły: