Pol-Compta Doradztwo Finansowo-Księgowe Jankowska Grażyna

Czy można nam zaufać? Jeśli cenisz: Indywidualne podejście do Twoich spraw, Czas, Rzetelność, profesjonalizm i uczciwość, Terminowość, Poufność, odpowiedź brzmi: Tak.

  • NIP 7591170819
  • REGON 016397605

Charakterystyka

obszar usług:

 • Praga-Południe

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Artystyczna
 • Beauty
 • E-Commerce
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Gastronomia
 • Marketing/Reklama/PR

usługi dodatkowe:

 • Intrastat
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Raporty / sprawozdania
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Windykacja
 • Wyprowadzanie zaległości

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Outsourcing
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski
 • niemiecki

programy księgowe:

 • Comarch Optima
 • InsERT
 • Rewizor
 • Sage Symfonia
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Outsorcing usług Głównych Księgowych

 • nadzorujemy pod kątem merytorycznym i organizacyjnym dział księgowości,
 • tworzymy działy finansowo-księgowe:
 • uczestniczymy w procesie rekrutacji pracowników
 • opracowujemy zakładowy plan kont dostosowany do potrzeb danej jednostki
 • opracowujemy polityki rachunkowości
 • opracowujemy procedury przepływu dokumentów
 • przeprowadzamy audyt księgowego przed przejęciem ksiąg rachunkowych
 • przejmujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wszelkich innych spraw rachunkowych jednostki z jednoczesnym powiadomieniem Urzędu Skarbowego (składamy zgłoszenie aktualizacyjne podatnika oraz udzielonych pełnomocnictw),
 • prowadzimy księgi rachunkowe w siedzibie Klienta w uzgodnionych terminach,
 • prowadzimy księgi rachunkowe zgodnie z zasadami Ustawy o rachunkowości i przyjętą polityką rachunkowości oraz przepisami podatkowymi,
 • sporządzamy obowiązkowe deklaracje podatkowe, sprawozdania statystyczne dla GUS i NBP w zakresie informacji wynikających z prowadzonej księgowości,
 • monitorujemy płatności w zakresie terminowego regulowania zobowiązań budżetowych,
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzamy wydruki, zestawienia i analizy wymagane prawem oraz przez Klienta,
 • sporządzamy roczne sprawozdania finansowe, w tym: bilans, rachunek wyników, oraz informacje dodatkowe (sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, jeśli występuje taki obowiązek),
 • reprezentujemy Klienta przed organami podatkowymi (w zakresie bieżących spraw księgowych),
 • świadczymy inne usługi księgowe zgodnie z potrzebami Klienta.

Usługi księgowe

 • kompleksowo obsługujemy księgowość dla każdego rodzaju firmy: jednoosobowych działalności osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek komandytowych, spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, przedstawicielstwa zagranicznego
 • prowadzimy wszystkie rodzaje ksiąg: Księgi Handlowe, Książki Przychodów i Rozchodów, Ewidencje Ryczałtowe zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • prowadzimy rozliczenia z tytułu podatku VAT,
 • sporządzamy informacje podsumowujące VAT-UE dotyczące transakcji WNT i WDT
 • sporządzamy i składamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowych
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • wyprowadzamy zaległości księgowe
 • przygotowujemy sprawozdania statystyczne GUS
 • sporządzamy roczne sprawozdania finansowe
 • przygotowujemy sprawozdania dla Narodowego Banku Polskiego
 • monitorujemy należności i zobowiązania.
 • raportujemy według standardów i wymagań Klienta
 • dokonujemy analizy centrów kosztowych
 • sprawujemy opiekę i oferujemy konsultacje księgowe w cenie usługi
 • kontaktujemy się z urzędami i pomagamy w przypadku kontroli skarbowych
 • doradzamy i opracowujemy zasady Polityki Rachunkowości
 • opracowujemy i wdrażamy Zakładowy Plan Kont
 • doradzamy i opracowujemy instrukcje w zakresie gospodarki magazynowej, gospodarki kasowej, inwentaryzacji
 • doradzamy i opracowujemy Instrukcje Obiegu Dokumentów i Kontroli Wewnętrznej

Kadry i Płace

Audyt kadrowo–płacowy:

 • zapoznajemy się z zapisami zawartymi w Regulaminie Pracy i Regulaminie Wynagradzania,
 • weryfikujemy dokumentację personalną pod kątem zgodności z aktualnymi wymogami przepisów prawa,
 • weryfikujemy spójność posiadanej dokumentacji personalnej z naliczeniami płacowymi,
 • weryfikujemy realizację obowiązków zgłoszeniowych pracowników do ZUS,
 • weryfikujemy obowiązki płatnika w zakresie naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zobowiązań wobec PFRON,
 • weryfikujemy dokumentację rozliczeniową przekazywaną do ZUS,
 • sprawdzamy poprawność i realizację istniejących wewnętrznych regulacji prawnych.

Obsługa płac

 • naliczamy wynagrodzenia zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, regulaminami pracy i wynagradzania oraz z uwzględnieniem danych zmiennych,
 • rozliczamy umowy o dzieło, zlecenia, kontrakty menedżerskie, wynagrodzenia dla członków zarządu i rad nadzorczych,
 • dokonujemy przelewów wynagrodzeń na wskazane konta, przygotowujemy przelewy na zobowiązania wobec US, ZUS i PFRON,
 • sporządzamy i aktualizujemy karty wynagrodzeń i zasiłkowe, sporządzamy listy płac, zbiorówki i zestawienia list płac oraz raportów wynagrodzeń i kosztów wedle wymaganych kryteriów dla każdego rodzaju wynagrodzeń,
 • sporządzamy paski płacowe i wystawiamy zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu oraz osiągniętych dochodach,
 • sporządzamy i przesyłamy wszelkie dokumenty zgłoszeniowe, rozliczeniowe i korygujące ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA i inne), ZUS DRA wraz z raportami imiennymi i raportów ZUS RMUA przeznaczonych dla pracowników, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje oraz informacje podatkowe PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R, PIT-11/B i PIT-40 oraz przesyłamy do urzędów i podatników,
 • sporządzamy i przekazujemy deklaracje i informacje miesięczne oraz roczne PFRON,
 • przygotowujemy sprawozdania i raporty GUS,
 • opracowujemy i implementujemy regulaminy pracy, wynagradzania, ZFŚS, korzystania z ryczałtów, opieki meyedycznej, telefonów lub samochodów służbowych itp.,
 • sporządzamy polecenia księgowania wynagrodzeń i raportów według określonego schematu i struktury kosztowej, współpracujemy przy księgowaniu i uzgadnianiu kont wynagrodzeń,
 • informujemy o zmianach przepisów pracy,
 • dostarczamy odpowiednie dane i udzielamy wyjaśnień podczas inspekcji i kontroli urzędów, organów i instytucji państwowych.

Obsługa kadr

 • przygotowujemy dokumentację związaną z podjęciem pracy przez pracownika, sporządzamy i ewidencjonujemy umowy o pracę, przygotowujemy aneksy, wypowiedzenia umów oraz warunków pracy i płacy, sporządzamy informacje o warunkach zatrudnienia i wynagrodzenia, świadectw pracy oraz innych dokumentów personalnych związanych z nawiązaniem, przebiegiem i zakończeniem stosunku pracy,
 • przygotowujemy i archiwizujemy dokumenty osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych (umów zleceń i umów o dzieło),
 • zakładamy i prowadzimy akta osobowe pracowników,
 • rejestrujemy i wyrejestrowujemy pracodawców i pracowników w ZUS, dokonujemy zmian w rejestracji ZUS dotyczących danych personalnych pracowników i pracodawców,
 • ustalamy uprawnienia, ewidencjonujemy i rozliczamy wykorzystane urlopy wypoczynkowe oraz inne absencje i przerwy w wykonywaniu pracy (urlopy okolicznościowe, bezpłatne, wychowawcze, macierzyńskie, zwolnienia lekarskie i inne), rozliczamy godziny nadliczbowe i nocne oraz prowadzimy ewidencje czasu pracy,
 • kontrolujemy terminowość i kierujemy pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie,
 • współpracujemy z inspektorem BHP w zakresie kontroli terminów ważności oraz planowania szkoleń z BHP i ochrony przeciwpożarowej,
 • przygotowujemy i przesyłamy sprawozdania i raporty statystyczne, ewidencyjne i ewaluacyjne GUS, sporządzamy raporty i zestawienia kadrowe,informujemy o zmianach przepisów prawa pracy,
 • dostarczamy odpowiednie dane i udzielamy wyjaśnień podczas inspekcji i kontroli urzędów, organów i instytucji państwowych,

Zarządzanie Płatnościami

 • tworzymy procedury windykacyjne
 • monitorujemy należności i zobowiązania
 • generujemy przelewy bankowe
 • generujemy ponaglenia do zapłaty i noty odsetkowe
 • generujemy potwierdzenia sald i wyjaśniamy ewentualne rozbieżności
 • współpracujemy z Krajowym Rejestrem Długów – generujemy wezwania do zapłaty, upubliczniamy dłużników,
 • doradzamy w zabezpieczaniu transakcji
 • oceniamy zdolności płatnicze partnerów handlowych na podstawie dokumentacji finansowej
 • współpracujemy z naszymi Partnerami zajmującymi się obsługą prawną

Wsparcie biznesu

 • oferujemy wsparcie merytoryczne przy zakładaniu i rejestracji przedsiębiorców w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Statystycznym, urzędach skarbowych, ZUS i KRUS,
 • pomagamy w wyborze prawidłowej i optymalnej formy opodatkowania w momencie rozpoczynania działalności gospodarczej,
 • pomagamy przy dokonywaniu zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
 • pomagamy przy likwidacji działalności gospodarczej i rozwiązywaniu spółek,
 • tworzymy umowy handlowe i analizujemy skutki podatkowe zawieranych umów,
 • pomagamy przy tworzeniu działów księgowości,
 • modelujemy systemy rachunkowości zgodnie z profilem prowadzonej działalności
 • współpracujemy z działem IT w zakresie księgowości
 • weryfikujemy księgi i wyprowadzamy zaległości księgowe,
 • tworzymy procedury windykacji należności i prowadzimy działania windykacyjne w imieniu Klienta

Dokumenty

Dodatkowe informacje

Biuro rachunkowe Pol-Compta Doradztwo Finansowo-Księgowe działa na rynku usług finansowo-księgowych od 2000 roku na podstawie Licencji Ministra Finansów o numerze 17234/2000.

Zakres naszej działalności obejmuje szeroki wachlarz usług księgowych, kadrowo-płacowych oraz doradczych w zakresie rachunkowości i finansów, które dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych Klientów oraz dynamicznie zmieniającego się rynku. Naszą specjalnością jest outsorsing usług Głównych Księgowych.

Wieloletnie doświadczenie oraz szeroka wiedza z zakresu prawa rachunkowego i podatkowego, a także znajomość przepisów i procedur obowiązujących w Unii Europejskiej, pozwalają nam skierować swą ofertę i podjąć współpracę zarówno z małymi, jak i dużymi podmiotami, działającymi w różnych branżach gospodarki oraz zróżnicowanymi pod względem formy prawnej i organizacyjnej. Dużą wagę w naszej działalności przywiązujemy do współpracy z firmami z udziałem kapitału zagranicznego.

Dlatego naszym Klientom zapewniamy obsługę również w języku niemieckim i angielskim.
Dążąc do całościowej i profesjonalnej obsługi naszych Klientów, biuro rachunkowe Pol-Compta Doradztwo Finansowo-Księgowe na stałe współpracuje z biegłymi rewidentami, którzy przeprowadzają badania ksiąg i sprawozdań finansowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, a także z doradcami podatkowymi, przeprowadzającymi na zlecenie Klientów audyty podatkowe.

Wyznacznikiem naszej działalności oprócz - wysokiej jakości świadczonych usług, terminowości rozliczeń, bezpieczeństwa podatkowego Naszych Klientów - jest zindywidualizowane podejście do potrzeb Klienta. Szanując jego czas i zaangażowanie w rozwój własnego biznesu, staramy się w jak największym stopniu ułatwić pracę Naszemu Klientowi.

Dlatego odbieramy dokumenty z siedziby Klienta. Przyjmujemy nawet jednorazowe zlecenie usługi do wykonania „na tu i teraz”, np. wyprowadzenie ksiąg, windykacja trudnej należności itp. Proponujemy sprawdzone metody współpracy wypracowane wspólnie z Naszymi Klientami.

Nowopowstałym przedsiębiorcom oraz wszystkim pozostałym jednostkom, oprócz prowadzenia spraw księgowo-rachunkowych, proponujemy usługi doradztwa biznesowego w szeroko pojętym zakresie. Przeprowadzamy analizy indywidualnych potrzeb Klienta i na podstawie zdobytej wiedzy proponujemy najkorzystniejsze rozwiązania formy prawnej, organizacyjnej, w tym np. modelowanie działów finansowo-księgowych, sporządzanie różnego rodzaju regulaminów, instrukcji itp.

W naszej pracy wykorzystujemy znane i wciąż aktualizowane programy księgowe, zapewniające pełną integralność przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego.

Atutem naszego biura jest profesjonalizm świadczonych usług, rzetelność i terminowość rozliczeń z fiskusem oraz lojalność wobec Klienta. Cieszymy się dobrą opinią zarówno wśród naszych Klientów, jak i jednostek kontrolujących. Dlatego do współpracy zapraszamy tylko podmioty, którym zależy na rzetelnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Ekspert artykułu

Artykuły: