Smar Poland sp. z o.o.

Strategiczny outsourcing procesów biznesowych. Стратегический аутсорсинг бизнес-процессов.

  • NIP 5213935071
  • REGON 389557652
  • KRS 0000910258

Charakterystyka

obszar usług:

 • Online

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Księgi rachunkowe

branże specjalistyczne:

 • Artystyczna
 • Beauty
 • Budownictwo
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Gastronomia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Nieruchomości
 • Produkcja

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Ceny transferowe
 • Dostęp online
 • Estoński CIT
 • IP Box
 • Optymalizacja podatkowa
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Ulga B+R
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Legalizacja pobytu
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Outsourcing
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski
 • białoruski
 • rosyjski

programy księgowe:

 • Enova
 • wFirma

platformy online:

 • wFirma

Oferta firmy

Zapewniamy strategiczne usługi outsourcingowe klientom o różnych formach własności i działaniach w różnych sektorach gospodarki.

Prowadzenie pełnej obsługi finansowo-księgowo—kadrowej firm:

 • Rozliczanie kont w systemie księgowym
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów VAT (dla podatników VAT)
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Przygotowanie deklaracji VAT-7/VAT-7K i przesłanie pliku JPK (dla podatników VAT)
 • Naliczanie i przekazywanie informacji o wysokości zobowiązań rządowych (VAT, CIT)
 • Terminowe składanie deklaracji podatkowych do właściwych organów
 • Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Kadry i płace z obsługą ZUS i US

Dla przedsiębiorców indywidualnych:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych Zleceniodawcy
 • obliczanie wysokości zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy Zleceniodawcy, sporządzenie deklaracji rocznego rozliczenia podatku dochodowego
 • obliczanie wysokości zaliczek miesięcznych do ZUS i wysyłka sporządzonych deklaracji do ZUS
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • kontroli formalnej i rachunkowej dokumentów księgowych
 • komunikacja i przygotowanie odpowiedzi do US i ZUS.

Termin "outsourcing strategiczny" oznacza dla nas długoterminowe, zorientowane na wyniki relacje biznesowe między Klientem a Usługodawcą. W zależności od celów i spraw przedsiębiorstwa, nasze usługi mogą obejmować jeden proces biznesowy, ich kompleks lub pełny cykl jednego lub więcej procesów.

Jesteśmy gotowi doradzić w każdej sprawie.

Мы предоставляем стратегические аутсорсинговые услуги клиентам с различными формами собственности и деятельностью в разных секторах экономики.

Полное ведение финансово-бухгалтерского и кадрового учета компаний:

 • Ведение учета счетов в бухгалтерской системе
 • Ведение учета продаж и покупок НДС (для налогоплательщиков НДС)
 • Ведение учета основных средств
 • Подготовка деклараций НДС-7/НДС-7К и отправка файла JPK (для налогоплательщиков НДС)
 • Расчет и передача информации о размере государственных обязательств (НДС, налог на прибыль)
 • Своевременная подача налоговых деклараций в соответствующие органы
 • Ответственность за правильное ведение бухгалтерских книг
 • Кадры и зарплата с обслуживанием в системах социального и налогового страхования

Для индивидуальных предпринимателей:

 • ведение бухгалтерских книг Заказчика
 • расчет размера ежемесячных авансовых платежей по налогу на доход Заказчика, подготовка декларации о годовом расчете доходного налога
 • расчет размера ежемесячных авансов в социальное страхование и отправка подготовленных деклараций в систему социального страхования
 • ведение учета основных средств, а также нематериальных активов и прав
 • формальный и бухгалтерский контроль документов
 • коммуникация и подготовка ответов налоговой и социальной службам.

Термин "стратегический аутсорсинг" для нас означает долгосрочные, ориентированные на результаты бизнес-отношения между Клиентом и Поставщиком. В зависимости от целей и задач предприятия, наши услуги могут включать один бизнес-процесс, их комплекс или полный цикл одного или нескольких процессов.

Мы готовы проконсультировать по любому вопросу.

Dodatkowe informacje

SMAR POLAND jest firmą świadczącą usługi outsourcingu strategicznego w sferze finansowej i prawnej.

Wartości

Głęboko rozumiejąc znaczenie i wartość Twojej firmy, budujemy nasze relacje w oparciu o partnerstwo działające w sposób otwarty i uczciwy. Zawsze starając się przekroczyć Twoje oczekiwania, skupiamy się na zadaniu, a nie na problemach. Dlatego do każdego konkretnego projektu angażujemy ekspertów, których doświadczenie i perspektywy opierają się na ich kwalifikacjach i wieloletniej praktyce.

Misja

Od pierwszego dnia roboczego postrzegamy Twój biznes jako wyjątkowy projekt. Naszą misją jest tworzenie prawdziwych wartości dla biznesu, wspierających Twoją wytrwałość i pomagających Ci iść do przodu. Dostarczając profesjonalne rozwiązania jako klucz do pomyślnego rozwoju i tworząc idealną równowagę dla Twojej firmy, rozwijamy i ulepszamy modele biznesowe, aby osiągać cele tak szybko, jak to możliwe.

Zasady

Nieustannie się uczy, wdrażając nowe technologie i stosując zaawansowane i skuteczne metody zarządzania procesami biznesowymi. Zapewniając kompleksową usługę, pomagamy zoptymalizować koszty i zaoszczędzić czas. Naprawdę uważamy, że kluczowym wskaźnikiem wydajności jest satysfakcja klienta, dlatego też pracujemy nad jasnym KPI, ponieważ przede wszystkim Ty oceniasz wyniki.


SMAR POLAND — это компания, предоставляющая услуги стратегического аутсорсинга в финансовой и юридической сферах.

Ценности

Понимая важность и ценность вашей компании, мы строим наши отношения на основе открытого и честного партнерства. Стараясь превзойти ваши ожидания, мы концентрируемся на задачах, а не на проблемах. Поэтому для каждого конкретного проекта мы привлекаем экспертов, опыт и взгляды которых основаны на их квалификации и многолетней практике.

Миссия

С первого рабочего дня мы рассматриваем ваш бизнес как уникальный проект. Наша миссия — создавать реальные ценности для бизнеса, поддерживать вашу стойкость и помогать вам двигаться вперед. Предоставляя профессиональные решения как ключ к успешному развитию и создавая идеальный баланс для вашей компании, мы разрабатываем и улучшаем бизнес-модели для достижения целей как можно скорее.

Принципы

Мы постоянно учимся, внедряя новые технологии и применяя передовые и эффективные методы управления бизнес-процессами. Обеспечивая комплексное обслуживание, мы помогаем оптимизировать затраты и экономить время. Мы искренне считаем, что ключевым показателем эффективности является удовлетворенность клиента, поэтому мы работаем над четкими KPI, ведь прежде всего вы оцениваете результаты.

Ekspert artykułu

Artykuły: