Top Accounting sp. z o.o.

Odpowiedzialny partner w interesach

  • NIP 5272568220
  • REGON 141344977

Charakterystyka

obszar usług:

 • Wola

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka komandytowa
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • IT/Telco
 • Nieruchomości

usługi dodatkowe:

 • Dostęp online
 • Finansowanie - pomoc
 • Intrastat
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Windykacja
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski

programy księgowe:

 • Sage Symfonia
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Założenie i otwarcie ksiąg rachunkowych w systemie finansowo księgowym
W ramach indywidualnego podejścia tworzymy politykę rachunkowości przystosowaną do specyfiki i modelu biznesowego Klienta i zgodną z obowiązującymi przepisami.

Właściwa analityka planu kont pozwoli Ci uzyskać szybką i rzetelną informację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa i na bieżąco korygować cele i zadania dotychczasowej oraz budowy nowej strategii rozwoju Spółki.

Zapewniamy wiarygodność i rzetelność sprawozdań finansowych sporządzonych na postawie precyzyjnych i dokładnych zapisów księgowych. Swoim Klientom oferujemy również solidna wiedzę i konsultacje wzbogacone o opinie, interpretacje i wyjaśnienia podatkowe.

Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych

Nadzór i prowadzenie kompletnych ksiąg rachunkowych i ewidencyjnych zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi w tym:

 • bieżąca alokacja przychodów i kosztów według wystandaryzowanego planu kont i polityki rachunkowości,
 • uzgadniane kont rozrachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji bilansowej i podatkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • księgowanie kosztów i wydatków służbowych
  kalkulowanie wymaganych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie stosownych deklaracji okresowych i rocznych (VAT,CIT)
 • sporządzanie okresowego raportu dla kierownictwa na podstawie danych księgowych według ustalonego wzoru (raport zarządczy)
 • przygotowanie i przesyłanie drogą elektroniczną sprawozdań statystycznych do NBP i GUS,
 • stały kontakt z dedykowanym Księgowym i Głównym Księgowym,
 • wspomaganie procesu windykacji,
 • wprowadzanie płatności w systemie bankowym oraz obsługa rachunków bankowych,
 • wystawianie faktur sprzedaży oraz ich elektroniczna lub papierowa dystrybucja do odbiorców
 • sporządzanie not korygujących i dowodów wewnętrznych

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi usługami księgowo-administracyjnymi będącymi uzupełnieniem naszej oferty.

Usługi księgowe związane z zakończeniem roku obrotowego

 • sporządzenie pełnego rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa w zakresie wymaganym przez ustawę o rachunkowości oraz sprawozdania z działalności jednostki na życzenie Klienta,
 • sporządzenie wyceny bilansowej i podatkowej aktywów i pasywów, z zachowaniem zasady ostrożności
 • pomoc przy planowaniu i przeprowadzaniu inwentaryzacji majątku trwałego i obrotowego, zaksięgowanie wyników inwentaryzacji
 • sprawdzenie kompletności ujęcia operacji gospodarczych zamykanego roku, w tym kosztów i przychodów na przełomie roku,
 • współpraca z audytorem badającym sprawozdanie finansowe Spółki,
 • sporządzenie zestawienia obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych za rok obrotowy.

Czynności dotyczące obowiązków publiczno-prawnych

 • usługi związane z rozliczeniem podatku dochodowego:
  • kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy , w tym podatek dochodowy od nieruchomości tzw. podatek minimalny,
  • raportowanie podatkowe dla komandytariusza,
  • sporządzanie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
  • usługi związane z rozliczeniem podatku VAT:
 • sporządzanie i wysyłanie okresowych deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług (VAT),
  • prowadzenie rejestrów VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • wysyłanie rejestrów w formacie JPK_VAT,
  • pomoc podczas kontroli skarbowej w ramach udzielonego pełnomocnictwa,
  • konsultacje podatkowe z doradcą podatkowym

Dodatkowe usługi księgowo administracyjne

 • sporządzanie i przesyłanie aktualizacji zmian w danych spółki w tym: zmiana rachunków bankowych, zmiana siedziby, adresu, zgłoszenia do ZUS
 • sporządzanie specjalnych raportów i sprawozdań dla FIZ, RN
 • sporządzanie w porozumieniu z Klientem odpowiedzi na pisma z urzędu skarbowego i ZUS,
 • pomoc i wsparcie podczas kontroli fiskalnej w siedzibie naszego biura , w ramach udzielonego pełnomocnictwa odpowiemy na wszelkie pytania księgowo-podatkowe,
 • sporządzanie i wysyłanie informacji (ORD, CbC )
 • usługi związane z wypełnieniem deklaracji podatku od czynności cywilnoprawnych ( PCC);
 • przesyłanie na życzenie Urzędu w formacie JPK zapisów księgi głównej, wyciągów bankowych

Usługi administracyjne związane realizacją płatności zgodnie z uprawnieniami określonymi przez Zleceniodawcę

 • przygotowywanie płatności z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych na podstawie wyliczeń księgowych oraz składanych deklaracji,
 • przygotowywanie płatności z tytułu zobowiązań za dostawę towarów i usług,
 • informowanie Zleceniodawcy o konieczności zasilenia konta w przypadku braku wystarczających środków na realizacje płatności,
 • kontrola terminów płatności należności i zobowiązań;

Monitorowanie należności

 • kontrola wpływów z tytułu należności,
 • wysyłanie monitów,
 • przygotowywanie raportów dotyczących wiekowania należności w formacie ustalonym ze Zleceniodawcą.

Usługi związane z obsługą nieruchomości komercyjnych

 • wystawianie faktur sprzedaży na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawcę umów lub innych specyfikacji oraz ich elektroniczna lub papierowa dystrybucja do odbiorców
 • wystawianie refaktur,
 • współpraca z właścicielem oraz zarządcą nieruchomości w zakresie przygotowywania budżetu rocznego,
 • przygotowanie zestawień dla właściciela z danymi dotyczącymi wykonania budżetu,
 • przygotowywanie zestawień kosztów zgodnie z wymaganiami właściciela budynku – m.in. zestawienia kosztów właściciela, kosztów eksploatacyjnych, kosztów skapitalizowanych,
 • informacje dotyczące przychodów – zestawienia przychodów z tytułu czynszów, refaktur mediów, opłat eksploatacyjnych oraz innych zgodnych ze specyfiką Spółki,
 • rozliczenie i współpraca przy rocznym rozliczeniu opłaty eksploatacyjnej.

Kadry i płace

 • Świadczymy kompleksowe usługi i doradztwo w zakresie kadr i płac z gwarancją całkowitego uszczelnienia obiegu informacji związanych z zatrudnieniem pracowników lub współpracowników oraz z zachowaniem ich poufności wewnątrz firmy.
 • Zakładamy i prowadzimy akta osobowe.
 • Sporządzamy listy wynagrodzeń w sposób ciągły i terminowy w oparciu o umowy o pracę.
 • Rozliczamy umowy o dzieło, zlecenie, kontrakty menedżerskie, wynagrodzenia członków zarządu i Rad Nadzorczych, w tym również nierezydentów.
 • Dokonujemy pełnej obsługi w zakresie ZUS, US,GUS i PFRON zgodnie z wymaganiami polskiego prawa.
 • Wprowadzamy przelewy wynagrodzeń do systemu bankowego.
 • Reprezentujemy Klientów podczas kontroli urzędowych w naszej siedzibie.
 • Sporządzamy indywidualne raporty dla Klienta.

Dodatkowe informacje

Top Accounting to profesjonalne biuro rachunkowe oferujące od ponad 10 lat pełny zakres profesjonalnej obsługi księgowo-rachunkowej prowadzonej w sposób rzetelny i dopasowany do Klienta.

Nasze biuro zlokalizowane jest w centrum Warszawy przy
ul. Chmielnej 85/87.

Podstawą naszego działania jest licencja nr 18750/00, wydana przez Ministra Finansów. Jako odpowiedzialny partner w interesach jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem usług rachunkowo – księgowych. Jesteśmy członkami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

W gronie naszych klientów znajdują się małe i średnie spółki prawa handlowego, spółki komandytowe zarówno z kapitałem krajowym jak i zagranicznym, które zawsze zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdań finansowych.

Współpracujemy głównie z przedsiębiorcami posiadającymi w swoich aktywach nieruchomości komercyjne. Jakość i profesjonalizm naszej pracy weryfikowana jest przez zarządy oraz niezależnych uznanych audytorów. Możemy pochwalić się współpracą z renomowanymi Klientami, którzy ze względu na satysfakcję z wykonywanej przez nas pracy udzieliły nam swojej rekomendacji.

Wiedza i doświadczenie naszych specjalistów pozwala oferować naszym klientom kompleksową obsługę księgową i podatkową, bezpieczeństwo i poufność informacji które nam przekazują oraz zapewnienie przestrzegania przepisów podatkowych.

Galeria

Ekspert artykułu

Artykuły: