Regulamin

1

Wstęp

 • Niniejszy Regulamin reguluje zasady i sposób korzystania z Serwisu www.biura-rachunkowe.waw.pl, którego właścicielem i wydawcą jest Net Find sp. z o.o. NIP 5242892625, KRS: 0000808688.

§2

Definicje

 • Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu www.biura-rachunkowe.waw.pl za pośrednictwem sieci Internet,

 • Net Find - oznacza firmę, o której mowa w § 1.

 • Baza Danych - oznacza zbiór danych dotyczących przedsiębiorców i instytucji, zgromadzony przez Net Find, dostępny w ograniczonym zakresie dla Użytkownika za pośrednictwem serwisu www.biura-rachunkowe.waw.pl udostępnionego przez Net Find.

 • Serwis - oznacza stronę internetową o adresie www.biura-rachunkowe.waw.pl, zawierającą Bazę Danych oraz funkcje umożliwiające jej przeszukiwanie.

 • Cookies - pliki tekstowe zawierające dane informatyczne pozwalające na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies są stosowane najczęściej w celu monitorowania aktywności odwiedzających.

 • Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin.

§3

Rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników

 • Net Find świadczy usługę polegającą na udostępnianiu Użytkownikom przez Serwis informacji o przedsiębiorcach (przede wszystkim o biurach rachunkowych) oraz wysyłaniu do nich zapytań ofertowych, co do których zastrzega sobie prawo moderacji.

§4

Zasady korzystania z serwisu

 • Net Find upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu i znajdującej się tam Bazy Danych wyłącznie w ograniczonym zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu.

 • Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:

  • dostęp do sieci Internet,

  • zainstalowana przeglądarka internetowa, jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.

 • Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują Net Find.

 • Użytkownik korzystając z Serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością Net Find i jej kontrahentów. Dane zamieszczone w Serwisie nie mogą służyć składaniu jakichkolwiek ofert handlowych, wykonywaniu tradycyjnej lub e-mailowej korespondencji seryjnej, tworzeniu innych baz danych, ponadto dane znajdujące się w Serwisie nie mogą być wykorzystywane w jakimkolwiek celu związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 • Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania treści zamieszczonych w Serwisie osobom trzecim, publicznego udostępniania bądź rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, generowania za pośrednictwem specjalnego oprogramowania zapytań, wykonywania operacji inżynierii zwrotnej wobec Bazy Danych.

 • Prawa do treści, znaków towarowych oraz Baz Danych udostępnionych w Serwisie przysługują Net Find lub osobom trzecim, które na ich prezentację wyraziły zgodę lub nie wniosły zastrzeżeń.

 • Net Find zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z Serwisu.

 • Zamieszczone w Serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a stanowią zaproszenie dla Użytkownika do złożenia zapytania ofertowego. Net Find w żadnym wypadku nie jest stroną transakcji realizowanych przez Użytkownika i podmiot reklamujący lub ogłaszający się za pośrednictwem Serwisu oraz nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania podmiotów reklamujących lub ogłaszających się za pośrednictwem Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Net Find naruszeń, Net Find zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu.

 • Net Find zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.

 • Net Find nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej.

§5

Odpowiedzialność

 • Net Find nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec Użytkownika za jakiekolwiek straty wynikające z nieprawidłowości lub nieaktualności treści zamieszczonych na stronach Serwisu.

 • Net Find nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystują treści zawarte w Serwisie.

 • Net Find nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików.

§6

Statystyki

 • Net Find zastrzega prawo do zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu oraz Regulaminu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu stosownych przepisów prawa i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

§7

Polityka prywatności

 • Podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Czynności związane z instalacją plików „cookies” są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa, prawidłowego świadczenia Usług w serwisie oraz efektywnego korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 • Administratorem danych osobowych jest Net Find. Dane zbierane są w celu odpowiedzi na zapytania / wnioski przesłane poprzez formularze dostępne w Serwisie lub za pomocą poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Użytkownik ma prawo żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy składać poprzez e-mail: bok@biura-rachunkowe.waw.pl

§8

Postępowanie reklamacyjne

 • Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać poprzez formularz. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej reklamację oraz uzasadnienie reklamacji.

 • Net Find rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.

 • Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od treści odpowiedzi na reklamację.

§9

Postanowienia końcowe

 • Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 • Do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług określonych niniejszym Regulaminem właściwy jest sąd powszechny miejsca siedziby Usługodawcy.

 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.


Data ostatniej publikacji: 15.10.2019 r.