FKinfo sp. z o.o. - Outsourcing Usług Księgowych

Innowacyjna koncepcja usług outsourcingu rachunkowości.

  • NIP 9552348125
  • REGON 321372115

Charakterystyka

obszar usług:

 • Online
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Usługi księgowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości
 • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdań z przepływu środków pieniężnych
 • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów oraz ryczałtu i ewidencji dodatkowych
 • prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości środowiska
 • sporządzanie zestawień podatkowych w zakresie podatku dochodowego PIT i CIT
 • sporządzanie sprawozdań wymaganych przez GUS, NBP i inne instytucje
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych
 • załatwienie spraw przedsiębiorcy w urzędach skarbowych i innych instytucjach publicznych
 • opracowywanie zasad polityki rachunkowości w firmie oraz wdrażanie zakładowego planu kont

Usługi płacowe

 • naliczania wynagrodzeń zgodnie z zakładowym regulaminem wynagradzania
 • rozliczania czasu pracy i absencji pracowników
 • przygotowanie rozliczeń i dokumentacji do ZUS, US, GUS
 • prowadzenia bazy danych osobowych za pomocą systemu informatycznego
 • rozliczania Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i Zakładowego Funduszu Socjalnego
 • raportowanie wynagrodzeń zgodnie wymaganiami prawa pracy i indywidualnych potrzeb klienta

Usługi zarządzania kadrami

 • obsługa umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło
 • prowadzenie bazy danych osobowych pracowników
 • prowadzenie oraz aktualizacja teczek pracowników
 • archiwizacja danych pracowników zwolnionych
 • ewidencja czasu pracy na podstawie danych dostarczonych przez Klienta
 • zarządzanie terminarzem obowiązkowych badań lekarskich oraz szkoleń BHP, uprawnień itp.
 • przygotowywanie wszelkich deklaracji do ZUS i Urzędów Skarbowych oraz innych instytucji
 • raportowanie zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Klienta

Raportowanie i analizy danych

Nowoczesne narzędzia informatyczne

 • lepszy wgląd w działalność przedsiębiorstwa
 • usprawnienie procesu podejmowania decyzji
 • obniżenie kosztów pozyskiwania analiz
 • oszczędność czasu
 • weryfikację realizacji planów firmy

Analiza Business Intelligence

 • Rozwiązanie Analizy BI jest źródłem wiedzy na temat każdego obszaru funkcjonowania firmy.
 • Integruje dane pochodzące z systemów ERP, pozwalając na ich przekrojowe analizy, tworzenie szczegółowych i dynamicznych raportów, w postaci tabelarycznej lub wykresów.
 • Tego typu narzędzie może znacząco podnieść jakość pracy i jej wyniki właścicielom firm i pracownikom odpowiedzialnym za realizację poszczególnych zadań.

Analiza Business Intelligence

 • Analizy BI to narzędzie służące do budowania  raportów i analiz na bazie informacji wprowadzonych do programu Comarch ERP Optima / XL
 • Narzędzie dostępne jest w dwóch różnych wersjach:
  • podstawowej skierowanej do firm;
  • rozszerzonej, zawierającej funkcjonalności dedykowane specjalnie biurom rachunkowym;

Budżetowanie i controlling

 • We współpracy z producentem systemu Eureca, firmą Controlling Systems, oferujemy Naszym Klientom wsparcie  na wszystkich etapach wdrażania controllingu – począwszy od stworzenia koncepcji, poprzez wdrożenie narzędzia, szkolenia dla Użytkowników aż po stały, profesjonalny nadzór nad eksploatacją systemu
 • Eureca została oceniona jako najlepsze rozwiązanie controllingowe dostępne na polskim rynku
 • Controller może samodzielnie, nie mając wiedzy informatycznej, rozbudowywać system o kolejne kostki OLAP, zasilane np. danymi z raportów z rzadziej używanych systemów informatycznych. Może także definiować dowolne miary wyliczane. Eureca oferuje także duże możliwości w zakresie analiz wielowymiarowych, raportowania, prezentacji i dystrybucji informacji

Korzyści systemu Eureca

 • Zebranie w jednym miejscu wszystkich danych na temat planu i wykonania budżetów
 • Możliwość bardzo łatwego porównania ze sobą różnych wersji budżetu
 • Pobieranie danych o wykonaniu budżetów z już działających aplikacji ERP
 • Nieporównanie sprawniejsze niż dotychczas zarządzanie budżetem Firmy
 • Duża elastyczność aplikacji umożliwiająca zdefiniowania dowolnego modelu controllingowego
 • Uwzględnienie w modelu controllingowym nie tylko danych finansowych, ale także ilościowych wyrażonych w jednostkach naturalnych, np. w metrach, tonach, etatach, sztukach, paletach, megawatach itp.
 • Stworzenie w krótkim czasie sprawnie działającego i elastycznego systemu informacji zarządczej
 • Prosty dostęp do informacji zarządczych, bezpieczne dane, wiarygodne analizy i raporty

Pogotowie księgowe

 • Pogotowie księgowe umożliwia okresowe zastąpienie specjalistycznych kompetencji z dziedziny rachunkowości w przypadku pojawienia się problemów związanych z absencją pracowników Klienta.
 • Dzięki tej usłudze możliwe jest wsparcie istniejącego zespołu pracowników poprzez powierzenie wykonywania zadań pracownikom FKinfo.
 • W ramach usługi pogotowia księgowego dostępni są specjaliści, którzy posiadają różnorodne kompetencje w zakresie rachunkowości.

Pogotowie księgowe

 • specjaliści, których zadaniem jest ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w systemie finansowo-księgowym (zastępują oni z reguły osoby, które wprowadzają dokumenty zakupu, wystawiają faktury sprzedaży itp.),
 • specjaliści, których zadaniem jest weryfikacja dokumentów, zamknięcie okresów sprawozdawczych lub przygotowywanie deklaracji (zastępują oni osoby zajmujące 
 • samodzielne stanowiska w dziale finansowo-księgowym, zajmujące się danym zakresem, np. przygotowywaniem deklaracji pod nadzorem głównego księgowego),
 • specjaliści, których zadaniem jest scalenie procesu finansowo-księgowego (osoby te mają szeroką wiedzę z zakresu rachunkowości oraz umiejętności organizatorskie i zastępują np. głównego księgowego).

Dodatkowe informacje

FKinfo to specjalistyczne biuro rachunkowe świadczące usługi outsourcingowe z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań informatycznych.

 • Księgowe z wieloletnim stażem
 • Posiadamy uprawnienia Ministra Finansów
 • Oferujemy wdrażanie systemów FK
 • Konfigurujemy cyfrowe środowisko, sprzęt i oprogramowanie

Głównymi powodami, dla których przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości, decydują się na korzystanie z outsourcingu są:

 • możliwość skupienia się na kluczowych celach funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • zmniejszenie kosztów utrzymania działów księgowości, płac, informatyki i administracji,
 • podniesienie jakości otrzymywanych informacji księgowych i zarządczych.

Certyfikaty Ministerstwa Finansów

 • Certyfikat Księgowy Ministra Finansów nr 11463/2005
 • Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów  nr 18987/2000

Certyfikat Centrum Informacji Księgowej

 • Certyfikat CIK nr 9552348125/18

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 • Polisa OC  usługowej działalności prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Polisa OC  odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej

Ekspert artykułu

Artykuły: