Usługi Księgowe Piotr Mrówka

Rzetelna, profesjonalna a przy tym przyjazna obsługa.

  • NIP 1130440927
  • REGON 142017134
  • 01-625 Warszawa
  • Żoliborz - Marymont-Potok
  • ul. Adama Mickiewicza 63 lok. 215
  • kom.
 • pmksiegowosc@wp.pl

Charakterystyka

obszar usług:

 • Praga-Północ

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

usługi dodatkowe:

 • Intrastat
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Reprezentacja w urzędach

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Oferuję szeroki zakres czynności, między innymi:

Usługi księgowe

 • sporządzanie dokumentacji potrzebnej do uruchomienia działalności przez osoby fizyczne, spółki osobowe oraz spółki prawa handlowego.
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych przy pomocy specjalistycznego oprogramowania;
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia;
 • sporządzanie ewidencji (rejestrów) i rozliczenia VAT;
 • opracowanie Zasad Rachunkowości, w tym Planu Kont;
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych obejmujących: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
 • przygotowanie rozliczeń deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług;
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej;
 • raporty dostosowane do potrzeb klienta.
 • sporządzanie informacji INTRASTAT,
 • sporządzanie wniosków o dofinansowanie z PFRON,

Usługi Kadrowo - płacowe

 • przygotowywanie list płac,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • rozliczanie podatku dochodowego pracowników;
 • obliczanie wysokości wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz innych ekwiwalentów;
 • sporządzenie i przekazanie urzędów miesięcznych deklaracji podatkowych (PIT-4);
 • przygotowywanie informacji dla pracownika o wszelkich składnikach jego wynagrodzenia;
 • sporządzanie rocznych informacji podatkowych pracowników,
 • kompleksowe rozliczenia i przekazywanie deklaracji do ZUS,
 • obsługa programu Płatnik.

Dokumenty

Dodatkowe informacje

Biuro Rachunkowe powstało w 2009 roku, jednak w zawodzie pracuję od 21 lat.

Moimi klientami były firmy jednoosobowe, spółki cywilne, spółki jawne, spółki z o.o., rozliczający się w formie karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ksiąg handlowych.

Ekspert artykułu

Artykuły: