Działalność gospodarcza i etat a rozliczenie roczne PIT

Dla firm: Działalność gospodarcza i etat a rozliczenie roczne PIT

 • 3.8 / 5
 • 4

W obecnych czasach prowadząc własną działalność gospodarczą, można równocześnie pracować na
etacie. Aby dokonać prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego, trzeba rozważyć jakie pity należy
wypełnić, a będzie to zależało od tego, jaką metodą rozliczać będziemy przychody z prowadzonej
działalności.

Praca na etacie i opodatkowanie działalności na zasadach ogólnych
Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest to najwygodniejsza forma opodatkowania dla osób, które łączą działalność gospodarczą z pracą na etacie. Rocznego rozliczenia podatku dochodowego dokonuje się na jednej deklaracji PIT-36. W części D formularza wpisujemy właściwe kwoty z rozróżnieniem na poszczególne źródła przychodów, a zatem z działalności gospodarczej i pracy na etat. Szczegółowe dane trzeba także wpisać na formularzu PIT/B, stanowiącym załącznik do formularza PIT-36. Korzyścią, która wynika z tej formy rozliczenia jest możliwość skorzystania z różnego rodzaju ulg podatkowych.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych polega na opodatkowaniu rosnącym z przekroczeniem ustalonych ustawowo progów tj. stawki 18% i 32% od nadwyżki dochodów ponad 85 528 zł. W przypadku, kiedy osoba pracująca na etacie w trakcie roku rozpoczęła własną działalność, powinna złożyć u pracodawcy oświadczenie o nieodliczaniu od wynagrodzenia kwoty zmniejszającej podatek. Ta kwota będzie odliczana od przychodów z działalności gospodarczej. Terminem na złożenie zeznania rocznego za dany rok jest 30 kwietnia następnego roku. Jeżeli wypadnieto dzień ustawowo wolny od pracy, będzie to następny dzień roboczy po dniu 30 kwietnia.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Praca na etacie i podatek liniowy
Jeżeli podatnik pracuje na etacie i prowadzi działalność gospodarczą, która jest opodatkowana podatkiem liniowym konieczne jest złożenie dwóch oddzielnych deklaracji PIT:

 • W tej sytuacji z prowadzenia działalności gospodarczej należy posłużyć się deklaracją PIT-36L, do deklaracji trzeba dołączyć załącznik PIT/B zawierający informacje o wysokości dochodu/straty z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • Z dochodów uzyskiwanych z pracy na etacie przedsiębiorca rozlicza się wypełniając deklarację PIT-37.

Podatek liniowy to forma opodatkowania działalności, w której dochód opodatkowany jest stałą 19%
stawką bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Opodatkowanie tym podatkiem całkowicie odbiera możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Nie ma możliwości rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy rozliczamy do 30 kwietnia roku następnego.

Praca na etacie i opodatkowanie ryczałtem
Przychody z działalności można także opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt to uproszczona formą opodatkowania, podatek płacony jest od osiągniętego przychodu. Nie ma
możliwości pomniejszenia go o koszty uzyskania przychodu.

Jeśli podatnik wybrał właśnie taką formę opodatkowania i równocześnie pracuje na etacie musi składać
dwa zeznania podatkowe:

 • Z dochodów z pracy na etacie trzeba się rozliczyć na formularzu PIT-37.
 • Natomiast z prowadzonej działalności gospodarczej rozliczenia dokonujemy na formularzu PIT-28. Do deklaracji PIT-28 trzeba dołączyć PIT-28A, zawierający szczegółowe informacje o przychodach
  przedsiębiorcy opodatkowanego ryczałtem.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Jeśli działalność opodatkowana jest ryczałtem, nie można skorzystać z preferencyjnego rozliczenia
dochodów małżonków, osób samotnie wychowujących dzieci. Nie można także skorzystać z ulgi na
dzieci, ale z ulgi tej można skorzystać z tytułu zatrudnienia na etacie. Zeznanie roczne PIT-37 składamy do 30 kwietnia za poprzedni rok podatkowy. Rozliczenie ryczałtu należy złożyć do 31 stycznia za rok poprzedni na formularzu PIT-28.

Praca na etacie i opodatkowanie kartą podatkową
Gdy prowadzona jest działalność opodatkowana kartą podatkową, i równocześnie praca na etacie
podatnik ma obowiązek złożenia dwóch odrębnych deklaracji. Rozliczenia dochodów z etatu, podobnie jak w powyższych przypadkach trzeba dokonać za pomocą:

 • deklaracji PIT-37,
 • przychody z działalności gospodarczej rozliczyć należy na formularzu PIT-16A. Jest to deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach.

Karta podatkowa jest uproszczoną metodą rozliczania podatku dochodowego. Kwota którą należy
odprowadzić do Urzędu Skarbowego ustalona jest odgórnie. W tym przypadku podatnik nie ma
obowiązku prowadzenia ewidencji, składania zeznań, wypłacania zaliczek.
Rozliczenie opodatkowania kartą podatkową składamy w deklaracji PIT-16A do 31 stycznia za poprzedni
rok.

Zeznania podatkowe PIT do Urzędu Skarbowego można dostarczyć na trzy sposoby:

 • osobiście, składamy w Urzędzie Skarbowym,
 • przez internet, wysyłamy w formie elektronicznej,
 • korespondencyjnie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, za datę złożenia druku uznaje się datę
  stempla pocztowego.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu: