Jak założyć fundację?

Dla firm: Jak założyć fundację?

 • 4.6 / 5
 • 24

Fundacja to organizacja pozarządowa, powoływana do celów społecznych. Jest założona przez fundatora w oświadczeniu woli przed notariuszem.

By fundacja zaczęła działać musi posiadać swój wewnętrzny majątek, który przeznaczony będzie na realizację celów społecznych. Każda fundacja jest więc zobowiązania znaleźć fundatora, który przeznaczy pewien majątek na cel publiczny.

Z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego nabywa osobowość prawną.

Powołany zarząd odpowiada za opiekę nad majątkiem, oraz realizację wyznaczonych celów.

Aby fundacja mogła uzyskać osobowość prawną należy:

 1. Ustalić wysokość funduszu założycielskiego, i ustanowić akt fundacyjny. Akt fundacyjny jest oświadczeniem woli fundatora, określający cel fundacji, oraz majątek przeznaczony na realizację tego celu. Oświadczenie musi mieć formę aktu notarialnego, dlatego fundator w obecności notariusza musi wyrazić wolę o powołaniu fundacji.
 2. Opracować statut, który określa sposób działania fundacji.
 3. Zarejestrować fundację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dzięki wpisowi do KRS, fundacja uzyskuje osobowość prawną. Staje się wówczas podmiotem różnych praw i obowiązków. Może podejmować czynności prawne.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Fundacje działają na podstawie ustawy o fundacjach oraz statutu. Dla danej fundacji statut powinien stanowić źródło prawa wewnętrznego. Jest on najważniejszym wewnętrznym dokumentem fundacji. Innymi słowy to pisemne potwierdzenie informacji o zasadach działania fundacji. Wyznacza granice, na których organizacja opiera swoją aktywność.

Statut fundacji musi zawierać:

 1. Nazwę i siedzibę - w statucie wpisuje się pełną nazwę fundacji, oraz nazwę miejscowości w której znajduje się siedziba organizacji.
 2. Majątek i cele fundacji - funduszem założycielskim przeznaczonym na tworzenie fundacji mogą być pieniądze, papiery wartościowe, jak również ruchomości i nieruchomości. Wysokość funduszu założycielskiego fundator określa w akcie notarialnym.
 3. Sposoby realizacji celów zawartych w statucie - przy określaniu celów fundacji należy pamiętać, że to jak zostaną zapisane w statucie ma wpływ na możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego, oraz przekazywania darowizn, czy ubiegania się o dotacje w czasie funkcjonowania fundacji.
 4. Informacje o władzach fundacji - w statucie często wpisywana jest informacja, jaki minister sprawuje nadzór nad fundacją. Fundator przygotowuje oświadczenie o wyborze ministra i dołącza do wniosku rejestracyjnego.
 5. Sposób reprezentowania fundacji, a także zaciągania zobowiązań majątkowych - co roku wybranemu ministrowi wysyłane jest sprawozdanie z działalności fundacji. Każda fundacja ma obowiązek udostępniania sprawozdania opinii publicznej.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Statut jest prawomocny od momentu zatwierdzenia go przez sąd.

Formularze potrzebne do zarejestrowania fundacji :

 1. KRS-W20 jest formularzem podstawowym, który służy do zgłoszenia fundacji(siedziba, nazwa itd.)
 2. KRS-WK załącznik służący do zgłoszenia osób , które wchodzą w skład zarządu, a także organu nadzorczego.
 3. KRS-WM załącznik służący do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej. Składany jest wówczas, gdy fundacja w statucie ma zapisaną możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.

Formularze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w sądzie KRS.

Dokumenty potrzebne do wniosku rejestracyjnego:

 1. Akt notarialny o ustanowieniu fundacji – 1 egzemplarz.
 2. Oświadczenie określające właściwego ministra nadzoru -1 egzemplarz.
 3. Statut fundacji, podpisany przez fundatora – 3 egzemplarze.
 4. Uchwały o powołaniu władz fundacji.
 5. Uchwała o powołaniu zarządu fundacji – 1 egzemplarz.
 6. Uchwała o powołaniu rady fundacji - 1 egzemplarz.
 7. Dowód dokonania opłaty za wpis do KRS.

Ile kosztuje rejestracja fundacji?

 1. Rejestracja fundacji wyłącznie w KRS – opłata wynosi 250 zł.
 2. Rejestracja fundacji w KRS i w rejestrze przedsiębiorców KRS – opłata wynosi 600 zł, w tym 500 zł opłata za wpis przedsiębiorców do rejestru, 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Mamy prawo wnioskować o zwolnienie z opłaty za wpis do KRS na mocy ustawy o kosztach sądowych. Nie można być zwolnionym z opłaty za ogłoszenie w Monitorze Rządowym i Gospodarczym.

Fundacja po rejestracji w KRS musi:

 1. Złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, uzyskując Regon.
 2. Założyć konto bankowe.
 3. Zgłosić się do Urzędu skarbowego celem uzyskania numeru NIP.
 4. Wybrać biuro księgowe, które zajmie się prowadzeniem rachunkowości w fundacji.

Cel fundacji nie może być sprzeczny z podstawowymi interesami państwa. Musi być społecznie i gospodarczo użyteczny, ma realizować cele publiczne. Ustawa wylicza cele takie jak: ochrona zdrowia, oświata i wychowanie, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska i opieka nad zabytkami, rozwój gospodarki i nauki.

Wszystkie dochody fundacji muszą być przeznaczone na cele, dla których dana fundacja powstała.

Eksperci artykułu: