Ile wynoszą składki ZUS za pracownika?

Dla firm: Ile wynoszą składki ZUS za pracownika?

 • 4.0 / 5
 • 4

Od czego zależy całkowity koszt zatrudnienia pracownika?

Koszt zatrudnienia pracownika to nie tylko wypłacana pensja. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika zależy od formy jego zatrudnienia, które zostały opisane w artykule: formy zatrudnienia pracownika w Polsce. W poniższym artykule skupiamy się na kosztach zatrudnienia w następujących formach:

 • umowa o pracę,
 • umowa zlecenie,
 • umowa o dzieło.

Pracodawca, który rozważa utworzenie stanowiska pracy w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek wymiarze czasowym, poza wynagrodzeniem ponosi też dodatkowe koszty. Mowa przede wszystkim o składkach, takich jak:

 • składka emerytalna,
 • składka rentowa,
 • składka wypadkowa,
 • składka chorobowa,
 • składka zdrowotna,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Całkowity koszt zatrudnienia przy umowie o pracę

W przypadku umowy o pracę, koszt uzyskania przychodu firmy stanowią jednocześnie wynagrodzenie brutto, jak i składki ZUS obciążające pracodawcę. Pensją brutto osoby zatrudnionej jest wynagrodzenie netto, składki ZUS oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Przy tej formie zatrudnienia, składki potrącane są z wynagrodzenia pracownika i z kieszeni przedsiębiorcy. Procent poszczególnych składek liczonych od wynagrodzenia prezentuje poniższa tabela. 

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom


Typ ubezpieczenia
Składki pokrywane z ubezpieczenia pracownika
Składka opłacana przez pracodawcę
Emerytalne
9,76%
9,76%
Rentowe
1,50%
6,50%
Wypadkowe
brak
1,67%
Chorobowe
2,45%
brak
Zdrowotne
9,00%
brak
Fundusz Pracy
brak
2,45%
FGŚP
brak
0,1%

Całkowity koszt zatrudnienia na umowę o pracę a minimalne wynagrodzenie

Wynagrodzenie minimalne w 2020 roku wzrosło z 2250 zł do 2600 zł brutto. Tym samym podwyższone zostały koszty zatrudnienia pracownika na umowę o pracę. 

W przypadku zatrudnienia na część etatu, wynagrodzenie minimalne jest pomniejszane proporcjonalnie. Minimalne wynagrodzenie osób zatrudnionych na:

 • ¾ etatu wyniesie 1950 zł brutto,
 • ½ etatu wyniesie 1300 zł brutto,
 • ¼ etatu wyniesie  650 zł brutto.

Wysokości poszczególnych składek liczonych od minimalnego wynagrodzenia prezentuje poniższa tabela. 

Typ ubezpieczenia
Składki pokrywane z ubezpieczenia pracownika
Składka opłacana przez pracodawcę
Emerytalne
253,76 zł
253,76 zł
Rentowe
39,00 zł
169,00 zł
Wypadkowe
brak
43,42 zł
Chorobowe
63,70 zł
brak
Zdrowotne
201,92 zł
brak
Fundusz Pracy
brak
63,70 zł
FGŚP
brak 2,60 zł

Wyliczenia te dają łączną sumę po stronie pracodawcy w wysokości 532,48 zł. Po dodaniu do tego minimalnego wynagrodzenia (aktualnego na rok 2020), otrzymujemy 3 132,48 zł. Tyle wynosi całkowity koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Dla porównania, minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2019 równe było 2250 zł brutto. Składki po stronie pracodawcy wynosiły po przemnożeniu 460,81 zł. Całkowity koszt zatrudnienia kształtował się na poziomie 2 710,81 zł.

Przedsiębiorca, który nie stosuje się do zasad dotyczących minimalnego wynagrodzenia, naraża się na konsekwencje prawne i finansowe do 30 tys. zł.

Przedsiębiorca, który chce zatrudnić pracownika z zagranicy jest zobowiązany do spełnienia dodatkowych obowiązków związanych z legalizacją pracy i pobytu cudzoziemców, na ten temat znajdziesz więcej w artykule zatrudnienie pracownika z zagranicy.

Całkowity koszt zatrudnienia przy umowie zlecenie

Przy wyliczaniu całkowitego kosztu zatrudnienia osoby na umowę zlecenie, istotne jest, czy posiada ona inne tytuły do ubezpieczenia. Jeśli tak, to po spełnieniu określonych kryteriów (kwoty wynagrodzenia, od której opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne) taka osoba może zostać zgłoszona jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego. 

Jeżeli umowa zlecenie jest dla zleceniobiorcy jedynym źródłem zatrudnienia, kosztem pracodawcy jest wynagrodzenie brutto plus składki ZUS finansowane przez zleceniodawcę

 • ubezpieczenie społeczne, 
 • FP,
 • i FGŚP.

Preferencyjne warunki zatrudnienia są objęci uczniowie / studenci do 26 roku życia. W przypadku zatrudnienia w ramach umowy zlecenie nie opłaca się składek ZUS i nie dokonuje się zgłoszenia do ubezpieczeń.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Bez względu na składki, którym podlega zleceniobiorca, jego wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalna stawka godzinowa. Ta w 2020 roku wynosi 17 zł brutto za godzinę (wzrost z 14,70 zł w roku poprzednim).

Całkowity koszt zatrudnienia przy umowie o dzieło

Przedsiębiorca, który zdecyduje się zlecić wykonanie dzieła, nie podlega ubezpieczeniom ZUS. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy umowa zawarta jest z własnym pracownikiem. Od wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło potrąca się jedynie zaliczkę na podatek dochodowy.

Całkowitym kosztem przedsiębiorcy zatrudniającego wykonawcę dzieła jest więc kwota brutto wynagrodzenia.

Jak wyliczyć całkowity koszt zatrudnienia pracownika?

W razie problemów z wyliczeniem faktycznej sumy, przedsiębiorcy mogą posiłkować się specjalnymi internetowymi kalkulatorami wynagrodzeń. Pozwalają one na szybkie wyliczenie wszystkich kosztów zatrudnienia pracownika, w tym należnych składek ZUS przy danym wynagrodzeniu brutto. 

W przypadku zatrudnienia pracowników w firmie, optymalnym rozwiązaniem jest współpraca z biurem rachunkowym, które świadczy usługi w zakresie kadr i płac - link do specjalistów poniżej: obsługa kadrowo-płacowa Warszawa. Księgowość przejmie wszystkie obowiązki związane z zgłaszaniem, wyliczeniami i prowadzeniem spraw pracowników. 

Eksperci artykułu: