Odpowiedzialność księgowego za błędy

Dla firm: Odpowiedzialność księgowego za błędy

  • 5.0 / 5
  • 2

Czy biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność za błędy?

Wbrew powszechnej opinii, zlecenie prowadzenia księgowości firmie zewnętrznej, nie odciąża przedsiębiorcy z ryzyka, jakie może wynikać z nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, to podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki.

A zatem, w przypadku wykrycia przez organy skarbowe jakichkolwiek nieprawidłowości, odpowiedzialnością obarczony zostanie podatnik, nie biuro rachunkowe, z którym współpracuje. W kwestii tej zastosowania nie mają żadne zapisy w umowie, które przenosiłyby odpowiedzialność z podatnika na biuro księgowe.

Błędy biura rachunkowego

Jednocześnie, zgodnie z art. 77 pkt. 1 Ustawy o rachunkowości, biura rachunkowe podlegają karze grzywny i karze pozbawienia wolności do 2 lat w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych niezgodnie z obowiązującym prawem. W sytuacji, gdy biuro prowadzi działalność bez wymaganych uprawień i bez ubezpieczenia OC, nałożona może zostać na nie kara w postaci grzywny lub ograniczenia wolności.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Zgodnie z art. 76h ust. 1 Ustawy o rachunkowości, na biurach rachunkowych spoczywa obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody. Te wynikać mogą z niezachowania należytej staranności lub niedbałego wykonania zobowiązań względem klienta.

Obowiązek ubezpieczenia OC względem biura rachunkowego powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg.

Wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej

Kwota obowiązkowego ubezpieczenia biur rachunkowych wynosi 10 tys. euro - w przypadku wykonywania przez nie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Kwota minimalnej sumy gwarancyjnej wyrażona jest zgodnie z ustawą w euro, a do jej przeliczenia wykorzystywany jest średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym dana umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

W pozostałych obszarach – doradztwa podatkowego oraz prowadzenia kadr i płac – biura rachunkowe mają swobodę. Ubezpieczenie w zakresie tych usług ma charakter dobrowolny.

Odszkodowanie z OC biura rachunkowego

OC stanowi podstawę dochodzenia odszkodowania w przypadku strat spowodowanych błędem w wykonywaniu przez biuro rachunkowe powierzonych mu obowiązków księgowych. Przedsiębiorca, który ubiega się od odszkodowanie od biura rachunkowego, musi szczegółowo określić zakres jego obowiązków wraz z popełnionymi przez biuro księgowe błędami. Musi też  wskazać wynikające z tego faktu straty. Odszkodowanie za objęte ubezpieczeniem szkody wypłacane jest klientowi przez zakład ubezpieczeń.

Na co zwracać uwagę przy zawieraniu umowy z biurem rachunkowym?

  • Sprawdzić, czy biuro przekazało wszystkie powierzone dokumenty np.: faktury, umowy, wyciągi bankowe, rachunki, potwierdzenia zapłaty, księgi podatkowe i rejestry VAT, ewidencja faktur, ewidencje środków trwałych i wyposażenia, deklaracje ZUS i deklaracje podatkowe,
  • Odwołać pełnomocnictwo,
  • Zgłosić nowe biuro.