Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako forma opodatkowania

Dla firm: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako forma opodatkowania

 • 4.9 / 5
 • 18

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - co to jest?

Ryczałt ewidencjonowany stanowi uproszczoną formę opodatkowania działalności, która polega na płaceniu stałej stawki podatkowej. Podatek opłacany jest od przychodów, bez pomniejszania o koszty. Działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem wymaga prowadzenia ksiąg ewidencyjnych, dokumentujących uzyskane przychody.

Kto może rozliczać się ryczałtem?

Ryczałt to forma opodatkowania przeznaczona dla podatników prowadzących samodzielnie pozarolniczą działalność gospodarczą bądź działalność w formie spółki - cywilnej lub jawnej.

Ryczałt - limit przychodów

Do rozliczania się na zasadach ryczałtu nie są uprawnieni podatnicy, którzy w poprzednim roku osiągnęli przychody w wysokości co najmniej 2 mln euro. Nowe limity ryczałtu, wyrażone w euro, na złotówki przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Kiedy przejść na rozliczanie ryczałtem?

Podatnik, który planuje zmianę formy opodatkowania na ryczałt, zobowiązany jest złożyć odpowiednie zawiadomienie w formie pisemnej do urzędu skarbowego w nieprzekraczalnym terminie - do 20 stycznia danego roku podatkowego. Nowi przedsiębiorcy wskazują ryczałt jako formę opodatkowania przy rejestracji działalności.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Ryczałt ewidencjonowany - stawki podatku

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe, zaktualizowane stawki ryczałtu:

 • 17% - zlikwidowano 20% stawkę ryczałtu, która obejmowana przychody uzyskiwane z tytułu wykonywania wolnych zawodów. Obecnie przychody te opodatkowane są nową stawką 17%.
 • 15% - opodatkowane są nią przychody ze świadczenia usług, które wcześniej opodatkowane były stawką 17% oraz przychody ze świadczenia większości usług wymienionych do końca 2020 r. w załączniku nr 2 do ustawy jako wyłączone z ryczałtu. To między innymi reprodukcja komputerowych nośników informacji, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego oraz pośrednictwo sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet.
 • 14% - z tej stawki ryczałtu mogą korzystać podatnicy świadczący usługi: w zakresie opieki zdrowotnej, architektoniczne i inżynierskie oraz usługi badań i analiz technicznych oraz w zakresie specjalistycznego projektowania.
 • 12,5% -  obejmuje osoby rozliczające się z uzyskiwania przychodu z najmu przekraczającego 100 000 zł rocznie.
 • 12% - według stawki 12% opodatkowuje się świadczenie usług IT, w tym związanych z wydaniem pakietów gier komputerowych lub oprogramowania, z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego oraz usług związanych z oprogramowaniem.
 • 10% - stawka ta dotyczy przychodów ze zbycia praw majątkowych lub nieruchomości należących do majątku przedsiębiorstwa.
 • 8,5% - tę stawkę podatku zapłacą podatnicy rozliczający się z najmu nie przekraczającego 100 000 zł w skali roku, podnajmu, dzierżawy, od usług związanych z funkcjonowaniem ogrodów zoologicznych, botanicznych, obiektów ochrony przyrody, z usług gastronomicznych, w których zakres wchodzą przychody ze sprzedaży napojów powyżej 1,5 % alkoholu. Stawka ta objęła też przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji i przychody ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury.
 • 5,5% - bez zmian, stawka ta obejmuje działalność wytwórczą z zakresu: robót budowlanych, przewozów ładunkowych powyżej 2 ton, prowizji ze sprzedaży kart do automatów, żetonów, znaczków pocztowych, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej.\
 • 3% - stawka podatku obowiązuje bez zmian: wszystkie działalności gastronomiczne, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów zawierających powyżej 1,5% alkoholu, usługi handlowe, usługi związane z produkcją zwierzęcą, oprócz usług weterynaryjnych, odpłatnego zbycia ruchomych składników majątkowych wchodzących w zakres pozarolniczej działalności gospodarczej, niektóre dotacje, odsetki od środków na rachunkach bankowych
 • 2% - obejmuje bez zmian: sprzedaż produktów zwierzęcych i roślinnych nie przetworzonych w przemysłowy sposób, pochodzących z własnej hodowli, lub uprawy

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Ryczałt a składka zdrowotna

Zgodnie z przepisami Polskiego Ładu składka na ubezpieczenie zdrowotne dla ryczałtowców wynosi 9% podstawy jej wymiaru:

 • 60% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach do 60 tys. zł,
 • 100% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach od 60 do 300 tys. zł,
 • 180% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach powyżej 300 tys. zł.

Jak rozliczać ryczałt?

Ryczałt należy opłacać do 20. dnia następnego miesiąca. Podatnicy, których przychody w roku poprzednim nie przekroczyły kwoty 200 000 euro mogą należny podatek obliczać i wpłacać kwartalnie. Decydując się na opłacanie podatku kwartalnie, należy do 20 stycznia powiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze takiej metody płatności.

Zmiany dot. ryczałtu w zakresie wolnych zawodów

1 stycznia 2022 roku zmieniła się definicja wolnego zawodu. Zostały z niej wykreślone następujące wolne zawody:

 • lekarz,
 • lekarz dentysta,
 • lekarz weterynarii,
 • technik dentystyczny,
 • felczer,
 • położna,
 • pielęgniarka,
 • psycholog,
 • fizjoterapeuta,
 • architekt,
 • inżynier budownictwa,
 • rzeczoznawca budowlany,
 • nauczyciel w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Kto nie może skorzystać z ryczałtu?

Nie każdy przedsiębiorca może rozliczać się z fiskusem na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Decyduje o tym rodzaj prowadzonej działalności. Z prawa stosowania ryczałtu wykluczeni są obecnie jedynie przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie:

 • prowadzenia aptek i lombardów,
 • prowadzenia handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • działalności w zakresie obrotem wartościami dewizowymi,
 • wytwarzania wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, z wyłączeniem energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • wolnych zawodów odmiennych niż określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Ryczałtem nie są objęci również podatnicy, którzy w formie spółki lub działalności gospodarczej świadczą usługi na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy.

Zeznanie roczne dla ryczałtowców

Przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych roczne zeznanie podatkowe należy składać na druku PIT-28.

Ryczałt ewidencjonowany - VAT

Ryczałt ewidencjonowany i VAT to dwa różniące się od siebie podatki. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest podatkiem dochodowym, natomiast VAT to podatek od towarów i usług, jednak podatki te nie wykluczają się wzajemnie. Podatnik może być ryczałtowcem i równocześnie płatnikiem VAT. Ma również możliwość rozliczania się ryczałtem i zrezygnowania z podatku VAT. Opłacalność tych rozwiązań jest zależna od sposobu prowadzonej działalności i wysokości przychodu.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Ryczałt ewidencjonowany - zalety i wady formy opodatkowania

Zalety ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to:
 • łatwa księgowość w formie ewidencji przychodów,
 • niskie, niekiedy nawet kilkuprocentowe stawki podatku,
 • możliwość rozliczania się z fiskusem w okresach kwartalnych.

Wadami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są:

 • brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów,
 • brak wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem,
 • brak ulgi na dzieci,
 • brak możliwości zrezygnowania z ryczałtu w ciągu roku,
 • ograniczona dostępność dla wybranych zawodów i limit przychodów.
Biorąc pod uwagę zalety i wady ryczałtu, opłacalność jego stosowania jest zależna od indywidualnej sytuacji podatnika. Taka forma opodatkowania będzie opłacalna zwłaszcza dla tych podatników, którzy nie ponoszą dużych kosztów uzyskania przychodów. Porównanie wszystkich form prowadzenia działalności zostały opisane w artykule: Jaką formę opodatkowania wybrać dla działalności gospodarczej?

Eksperci artykułu:

Biura obsługujące: