Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jako forma opodatkowania

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jako forma opodatkowania

 • 4.9 / 5
 • 15
Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej, która polega na płaceniu stałej stawki podatkowej. Ta forma opodatkowania przeznaczona jest dla podatników prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą, a także działalność w formie spółki cywilnej i jawnej. Zależna jest od wykonywanej działalności i dotyczy tylko przedsiębiorców.

Ryczałt ewidencjonowany jest podatkiem od przychodów, a zatem nie ma możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu. Działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym, wymaga prowadzenia ksiąg ewidencyjnych, dokumentujących uzyskane przychody.

Wyboru, czy zmiany tej formy opodatkowania nie można dokonywać w dowolnym momencie roku podatkowego. Dobrym momentem jest rozpoczęcie działalności, lub początek nowego roku podatkowego.

Zalety ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to:

 • łatwa księgowość,
 • niskie stawki podatku,
 • możliwość rozliczania się z fiskusem w okresach kwartalnych.

Wadami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są:

 • brak wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem, oraz ulgi na dzieci,
 • nie można odliczyć kosztów uzyskania przychodów,
 • nie można z tej formy opodatkowania zrezygnować w ciągu roku.

Kto może rozliczać się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Ta forma opodatkowania przeznaczona jest dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki.

Przedsiębiorca rozliczający się ryczałem ewidencjonowanym, nie może przekroczyć 250 000 euro przychodu rocznego. Limit ten obowiązuje osoby prowadzące działalność samodzielnie jak również wspólników w spółce, pomimo że wyznaczony jest na podstawie osobnych przepisów. W sytuacji, gdzie podatnik prowadzi jednocześnie dwie działalności tj. jedną samodzielnie, a drugą ze wspólnikiem, odprowadzi osobny podatek od każdej z nich.

Kto nie może skorzystać z ryczałtu?

Nie każdy przedsiębiorca może rozliczać się z fiskusem na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.
Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym wyklucza przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie:

 • prowadzenia aptek, lombardów,
 • prowadzenia handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • działalności w zakresie obrotem wartościami dewizowymi,
 • prowadzenie działalności w ramach wolnych zawodów odmiennych niż określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, a będą to: lekarze weterynarii, lekarze, lekarze stomatolodzy, technicy dentystyczni, felczerze, pielęgniarki, położne, tłumacze, jak również nauczyciele świadczący usługi edukacyjne, które polegają na udzielaniu lekcji na godziny.
  przedsiębiorcy, którzy wytwarzają wyroby objęte podatkiem akcyzowym z wyłączeniem energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Również, opodatkowania w formie ryczałtu, nie można stosować przy pośrednictwie w sprzedaży hurtowej maszyn, paliw, rud, metalu i chemikaliów, urządzeń przemysłowych, usług prawnych, rachunkowych, księgowych, oraz doradztwa podatkowego.

Ryczałtu nie może opłacać także podatnik rozpoczynający działalność samodzielnie, lub w formie spółki w sytuacji, gdy podatnik, lub jeden ze wspólników uzyskiwał przychody na podstawie stosunku pracy w ramach takich samych czynności.

Ryczałt ewidencjonowany - Stawki podatku

Wysokość stawki podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego płaci się od przychodów, i wynoszą: 20%, 17%, 12,5%, 10%, 8,5%,  5,5%, 3%, 2%.

 • 20% stawka obowiązuje wolne zawody tj: lekarzy, stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, pielęgniarki i położne,tłumaczy, nauczycieli udzielających korepetycji

 • 17%  to usługi: parkingowe, hotelarskie, fotograficzne, związane z oprogramowaniem, pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych i ich części, dzierżawy lub wynajmu samochodów, organizatorów i pośredników turystycznych

 • 12,5%  to osoby rozliczające się z: uzyskiwania przychodu z najmu przekraczającego 100 000 zł rocznie.

 • 10%  dotyczy: przychodów ze zbycia praw majątkowych, lub nieruchomości należących do majątku przedsiębiorstwa

 • 8,5%  podatku zapłacą podatnicy z: najmu nie przekraczającego100 000 zł w skali roku, podnajmu, dzierżawy, od usług związanych z funkcjonowaniem ogrodów zoologicznych, botanicznych, obiektów ochrony przyrody, z usług gastronomicznych, w których zakres wchodzą przychody ze sprzedaży napojów powyżej 1,5 % alkoholu

 • 5,5%  ta stawka podatkowa obejmuje działalność wytwórczą z zakresu: robót budowlanych, przewozów ładunkowych powyżej 2 ton, prowizji ze sprzedaży kart do automatów, żetonów, znaczków pocztowych, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej

 • 3%  stawka podatku obowiązuje: wszystkie działalności gastronomiczne, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów zawierających powyżej 1,5% alkoholu, usługi handlowe, usługi związane z produkcją zwierzęcą, oprócz usług weterynaryjnych, odpłatnego zbycia ruchomych składników majątkowych wchodzących w zakres pozarolniczej działalności gospodarczej, niektóre dotacje, odsetki od środków na rachunkach bankowych

 • 2%  obejmuje: sprzedaż produktów zwierzęcych i roślinnych nie przetworzonych w przemysłowy sposób, pochodzących z własnej hodowli, lub uprawy

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Jak rozliczyć ryczałt

Ryczałt należy opłacać do dwudziestego dnia następnego miesiąca. Podatnicy, których przychody w roku poprzednim nie przekroczyły kwoty 25 000 euro mogą należny podatek obliczać i wpłacać kwartalnie. Przy wyborze wpłacania podatku kwartalnie,należy do dwudziestego stycznia powiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze takiej metody płatności.

Zeznanie roczne dla ryczałtowców

Przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych roczne zeznanie podatkowe należy składać na druku PIT-28. Termin składania deklaracji upływa z dniem 31 stycznia, roku następującego po rozliczanym w zeznaniu.

Ryczałt ewidencjonowany – VAT

Ryczałt ewidencjonowany i VAT to dwa różniące się od siebie podatki. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest podatkiem dochodowym, natomiast VAT to podatek od towarów i usług, podatki te nie wykluczają się wzajemnie. Podatnik może być ryczałtowcem i równocześnie płatnikiem VAT. Ma również możliwość rozliczania się ryczałtem i zarazem nie płacenia podatku VAT. Opłacalność tych rozwiązań jest zależna od sposobu prowadzonej działalności i wysokości przychodu.

Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem, oznaczonych wg polskiej klasyfikacji wyrobów i usług.

"•    PKWiU 51.121 - usług pośrednictwa w sprzedaży paliw, rud, metali oraz chemikaliów przemysłowych.
•    PKWiU 51.14 - pośrednictwa w sprzedaży maszyn, urządzeń przemysłowych, statków, samolotów i innych pojazdów latających.
•    PKWiU 51.18 - pośrednictwa w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowane.
•    PKWiU 51.19 - pośrednictwa w sprzedaży towarów, różnego rodzaju.
•    PKWiU 55.23.14 - usług oferowania miejsc sypialnych w wagonach sypialnych i w innych środkach transportu.
•    PKWiU 63.12.12 - usług magazynowania i przechowywania cieczy i gazów.
•    PKWiU 63.12.14 - usług magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych.
•    PKWiU 65-67 - usług pośrednictwa finansowego.
•    PKWiU 70.1 - usług związane z nieruchomościami stanowiącymi majątek własny.
•    PKWiU 70.2 - usług w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek.
•    PKWiU 70.31 - usług agencji nieruchomości świadczonych na zlecenie.
•    PKWiU 73.1 - usług badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.
•    PKWiU 73.2 - nauk społeczno-humanistycznych.
•    PKWiU 74.1 - usług prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
•    PKWiU 74.2 - usług architektonicznych i inżynierskich.
•    PKWiU 74.3 - usług w zakresie badań i analiz technicznych.
•    PKWiU 74.4 - usług reklamowych.
•    PKWiU 74.5 - usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu oraz usług świadczonych przez jednoosobowe podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, z wyjątkiem usług pozyskiwania personelu (PKWiU 74.50.2).
•    PKWiU 74.6 - usług detektywistycznych i ochroniarskich (PKWiU 74.6).
•    PKWiU 74.81.23 - usług wykonywania fotografii reklamowych i podobnych.
•    PKWiU 74.83.13 - usług tłumaczeń pisemnych oraz ustnych (PKWiU 74.83.13); wyłączenie to nie dotyczy jednak przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w ramach wolnych zawodów (zob. objaśnienia do załącznika nr 2 do u.z.p.d.f.),
•    PKWiU 74.84 - usług komercyjnych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, z wyjątkiem usług organizowania wystaw, targów i kongresów (PKWiU 74.84.15),
•    PKWiU 75 - usług w związanych z administracją publiczną, obroną narodową, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 75.25.11),
•    PKWiU 80 - usług w zakresie edukacji, z wyjątkiem usług przygotowywania dzieci do nauki w szkole w ramach usług związanych z prowadzeniem przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym specjalnych (ex PKWiU 80.10.11),
•    PKWiU 85.1 - usług w zakresie zdrowia ludzkiego.
•    PKWiU 91 - usług świadczonych przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane.
•    PKWiU 92 - usług w zakresie rekreacji kultury i sportu, z wyjątkiem usług związanych z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi oraz obszarami z obiektami chronionej przyrody (PKWiU 92.53),
•    PKWiU 93.05 - usług pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, z wyjątkiem usług opieki doraźnej i robienia zakupów."

Podsumowanie dot. ryczałtu ewidencjonowanego

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Ryczałt ewidencjonowany obliczany jest od przychodów niepomniejszonych o koszty ich uzyskania, dlatego ten sposób opodatkowania będzie korzystny dla osób, które ponoszą niskie koszty działalności.

Eksperci artykułu: