Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi

Dla firm: Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi

 • 5.0 / 5
 • 2

Ceny transferowe – czym są i kogo dotyczą?

Zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, za ceny transferowe, nazywane też transakcyjnymi, uznaje się ceny stosowane we wszystkich transakcjach realizowanych przez te podmioty gospodarcze , pomiędzy którymi występują powiązania bądź też mającymi siedzibę w rajach podatkowych, czyli krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi na nowo

Nowa ustawa dot. cen transferowych wprowadzona w życie 1 stycznia 2019 roku, reguluje w pełni kwestię dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Poniżej analizujemy najważniejsze zmiany znajdujące się w ustawie, która upraszcza działalność zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.

Podniesienie limitów dokumentacyjnych

Kluczową ze zmian wprowadzonych w zakresie obowiązków dokumentacyjnych cen transferowych jest podniesienie progów. Obowiązujące przepisy obligują podatników do sporządzania dokumentacji lokalnej w sytuacji, kiedy to wartość ich przychodów bądź kosztów w poprzedzającym roku podatkowym równa jest co najmniej kwocie 2 milionów EUR, a podstawowy próg transakcji wynosi 50 tysięcy EUR i wzrasta w zależności od przychodów osiąganych przez spółkę.

Nowe przepisy, zawarte w nowelizacji ustaw, nie tylko przewidują podniesienie progów dokumentacyjnych, przekroczenie których skutkuje obowiązkiem sporządzenia stosownej dokumentacji. Zmianom podlega również sam mechanizm wyznaczania tych progów, które określane są teraz wyłącznie na podstawie wartości danej transakcji kontrolowanej. I tak, limity dla poszczególnych transakcji wynoszą obecnie:

 • 10 milionów PLN (netto) – dotyczy transakcji zakupu/sprzedaży rzeczowych aktywów obrotowych (w tym surowców), środków trwałych oraz pozyskania lub udzielenia finansowania dłużnego, poręczenia bądź gwarancji,
 • 2 miliony PLN (netto) – dotyczy transakcji zakupu/sprzedaży usług, wartości niematerialnych i prawnych, korzystania lub udostępnienia środków trwałych (w tym najem, dzierżawa i leasing), wartości niematerialnych i prawnych (w tym licencje), przypisania dochodu do zakładu zagranicznego, jak i innych transakcji.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Co więcej, podwyższeniu do kwoty 100 tys. PLN podlegają również limity transakcji realizowanych z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium w tzw. rajach podatkowych.

Nowe zwolnienia dokumentacyjne

Nowe przepisy, oprócz podniesienia progów dokumentacyjnych, określają również warunki zwolnienia dokumentacyjnego. Przewidziane zostało ono między innymi dla transakcji zawieranych wyłącznie przez krajowe podmioty powiązane, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • wykazują w danym roku podatkowym dochód, czyli nie poniosły w nim straty podatkowej,
 • nie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego dla dochodów uzyskanych
  z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej bądź określonej w decyzji o wsparciu, opisanej szerzej w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji.

Zwolenia obejmują dodatkowo transakcje kontrolowane, których:

 • wartość nie stanowi trwale przychodu lub kosztów uzyskania przychodów,
 • cenę ustalono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • stronami są podmioty tworzące podatkową grupę kapitałową.

Dokumentacja local file

Nieodłącznym elementem dokumentacji lokalnej jest analiza cen transferowych, mająca postać analizy porównawczej lub, w przypadku braku możliwości jej dokonania, analizy wykazującej zgodność warunków.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Dokumentacja master file

Modyfikacje objęły również regulacje w zakresie sporządzania grupowej dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z przepisami, do przygotowania dokumentacji master file zobowiązani są wyłącznie podatnicy objęci koniecznością sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, którzy należą do grupy kapitałowej:

 • w przypadku której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
 • której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 milionów PLN bądź jej równowartość w innej walucie.

Korekta cen transferowych

Wraz ze zmianą z przepisów wprowadzono możliwość nanoszenia korekty cen transferowych (ang. TP adjustment), wynikających z różnic pomiędzy zakładanym poziomem rentowności a rentownością rzeczywistą osiągniętą przez podatnika w danym roku.

Termin na przygotowanie dokumentacji

Wydłużeniu z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego uległy terminy na złożenie dokumentacji:

 • oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych,
 • informacji o cenach transferowych.

Dodatkowo, wydłużony do 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego został też termin przygotowania grupowej dokumentacji cen transferowych.

Usługi o niskiej wartości dodanej i pożyczki

Nowe przepisy wiążą się również z dodatkowymi uproszczeniami dla podatników. Są nimi choćby tzw. safe harbours, stosowane w przypadku transakcji pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej. Podatnik może liczyć na odstąpienie od części obowiązków dokumentacyjnych, a organy podatkowe nie mają możliwości zakwestionowania ceny danej transakcji. Możliwe jest to wyłącznie pod warunkiem, gdy:

 • wynagrodzenie za nabywaną usługę nie jest wyższe niż 5% kosztów,
 • wynagrodzenie za świadczoną usługę nie jest niższe niż 5% kosztów,
 • usługobiorca posiada informację o rodzaju i wysokości kosztów uwzględnionych w kalkulacji,
 • usługobiorca posiada informację o sposobie zastosowania i uzasadnienia wyboru kluczy alokacji dla wszystkich podmiotów powiązanych korzystających z usług.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Raportowanie cen transferowych

Kolejną ze zmian jest zastąpienie obowiązku składania uproszczonego sprawozdania PIT/TP i CIT/TP formularzem TP-R – „informacja o cenach transferowych”, składanym w formie elektronicznej.

Eksperci artykułu: