Kwartalne rozliczanie VAT - komu przysługuje? Jakie korzyści daje? Jak rozliczać się kwartalnie?

Dla firm: Kwartalne rozliczanie VAT - komu przysługuje? Jakie korzyści daje? Jak rozliczać się kwartalnie?

 • 5.0 / 5
 • 2

Kwartalna metoda rozliczania podatku – na czym polega?

Czynni podatnicy VAT zobowiązani są do rozliczania się z urzędem skarbowym – za okresy miesięczne bądź, coraz popularniejsze, kwartały. Zaliczki na podatek dochodowy w modelu kwartalnym podlegają wpłacie na rachunek bankowy urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Lub, jeśli dzień ten przypada w weekend lub w święto, w najbliższy dzień roboczy po 20. dniu tego miesiąca.

Podatników, rozliczających się kwartalnie, obowiązują następujące terminy:

 • I kwartał roku - do 20 kwietnia,
 • II kwartał roku - do 20 lipca,
 • III kwartał roku - do 20 października,
 • IV kwartał roku - do 20 stycznia.

Likwidacja kwartalnych rozliczeń, – kogo objęła?

Choć popularność kwartalnych rozliczeń VAT rośnie z roku na rok, nie wszyscy podatnicy mogą z nich skorzystać.

Wraz z wprowadzeniem w życie przepisów z dnia 1 stycznia 2017, zmniejszyła się liczba podmiotów uprawnionych do korzystania z rozliczeń kwartalnych. Likwidacja ta objęła przedsiębiorców, którzy:

 • rejestrują się do VAT – przez 12 pierwszych miesięcy nie mogą oni rozliczać się kwartalnie.
  Przy rejestracji do VAT podatnicy mogą wybrać jedynie miesięczny okres rozliczeniowy i zobowiązani są go stosować przez pierwszy rok;
 • w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów z odwrotnym obciążeniem – wyjątek stanowi sytuacja, gdy łączna wartość dostaw nie przekroczyła w żadnym miesiącu kwoty 50 tys. zł.

Kwartalne rozliczanie VAT, – dla kogo?

Wraz z 1 stycznia 2017 do korzystania z kwartalnych rozliczeń podatku od towarów i usług uprawnieni zostali tzw. mali podatnicy. Dodatkowo, od ich daty rejestracji do VAT upłynąć musi okres co najmniej 12 miesięcy.

Małym podatnikiem w świetle obowiązującego prawa jest podatnik podatku:

 • u którego wartość sprzedaży towarów i usług (liczona z kwotą podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Przeliczenia limitu na złotówki dokonuje się według średniego kursu NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego i w zaokrągleniu do 1 000 zł. W roku 2019 limit ten wynosi 5 135 000 zł;
 • u którego wartość kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (liczona z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro – dotyczy m.in.: maklerów i osoby zarządzające funduszami inwestycyjnymi.

Rozliczanie kwartalne a nowo powstałe podmioty

Nowe podmioty, rozpoczynające działalność gospodarczą, zobowiązane są do rejestracji jako czynni podatnicy VAT przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej. Ważne jest, że zgodnie z przepisami, mogą oni wybrać wyłącznie miesięczny tryb rozliczania VAT. W ich przypadku, zmiana okresu rozliczeniowego na kwartalne rozliczanie VAT będzie możliwa dopiero po upływie 12 miesięcy od rejestracji i poprzez złożenie do urzędu aktualizacji formularza VAT-R. Zobacz, instrukcję jak założyć działalność gospodarcza.

Zalety kwartalnego rozliczania VAT

Kwartalne rozliczania VAT wiąże się z wieloma korzyściami dla podatników. Za wyborem tej metody rozliczania z urzędem skarbowym przemawiają:

 • ograniczone formalności księgowe związane ze składaniem deklaracji i dokonywaniem przelewów – ich liczba wynosi 4 zamiast 12, jak ma to miejsce przy miesięcznym trybie rozliczania, Sprawdź, czy księgowość w małej firmie - prowadzić samodzielnie czy zlecić do biura rachunkowego?
 • większa płynność finansowania firmy – dłuższe obracanie środkami, swoboda planowania bieżących wydatków i inwestycji,
 • możliwość rozliczania faktur kosztowych, od których przysługuje podatnikowi odliczenie podatku VAT, w danym kwartale, w którym faktura została otrzymana lub w 2 następnych kwartałach,
 • dłuższy czas na wprowadzenie korekty w razie ewentualnych błędów w deklaracji,
 • możliwość stosowania kasowej metody rozliczania tego podatku i korzystania z jej zalet – VAT należny, naliczony przy sprzedaży, wykazuje się dopiero w deklaracji za okres, kiedy podatnik otrzymał płatność od kontrahenta za daną fakturę.

Kwartalne rozliczanie – na co uważać?

Przejście z miesięcznego na kwartalne rozliczanie VAT wymaga od przedsiębiorców zachowania dużej dyscypliny finansowej. Rozliczanie co trzy miesiące sprawia, że łatwo zapomnieć o odłożeniu potrzebnych, skumulowanych w czasie, środków finansowych.

Warto również pamiętać, że kwartalne rozliczanie wiąże się też z późniejszym otrzymaniem zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. U przedsiębiorców, którzy często wykazują nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym, lepszym rozwiązaniem będzie więc miesięczne rozliczanie podatku.

Jak przejść na kwartalne rozliczanie VAT?

Przedsiębiorcy, chcący przejść z miesięcznego na kwartalne rozliczenia VAT, zobowiązani są do zawiadomienia o tym naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zgłoszenia dokonać należy na formularzu VAT-R w odpowiednim terminie – najpóźniej do  25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który chcą rozliczyć się kwartalnie. Terminy te wyglądają następująco:

 • 25 lutego - termin zgłoszenia chęci rozliczania za I kwartał,
 • 25 maja - termin na II kwartał,
 • 25 sierpnia - termin na III kwartał,
 • 25 listopada - termin na IV kwartał.

W sytuacji, gdy termin wypada w dzień wolny od pracy, zostaje on przesunięty na najbliższy dzień roboczy.

Zmiana modelu rozliczania podatku VAT z miesięcznego na kwartalny możliwa jest aż 4 razy w roku. Powrót z rozliczeń VAT kwartalnych na rozliczenia miesięczne jest możliwy nie wcześniej, niż po upływie 4 kwartałów.

Rozliczenie kwartalne – podatek dochodowy

Decyzję o przejściu na kwartalne rozliczanie się z podatku dochodowego przedsiębiorca musi podjąć  natomiast do 20 lutego nowego roku podatkowego, czyli do dnia, w którym zobowiązany jest zapłacić pierwszą miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy. Jeśli do tego dnia nie złoży zgłoszenia, kolejną na to szansę będzie miał dopiero w przyszłym roku podatkowym.